Dwójne gódnoty wótwónoźeś

Pśedstajśo se jadnotliwy słup z gódnotami, z kótarychž někotare mógli duplikaty byś. Aby dwójne gódnoty wótwónoźeł a jano jadnorazowe gódnoty w słupje dostał:

  1. Wubjeŕśo wobceŕk gódnotow, z kótaregož dwójne gódnoty su wótwónoźone. Gódnoty muse se w jadnučkem słupje rědowaś.

  2. Wubjeŕśo Daty – Dalšne filtry – Standardny filter…. To dialog Standardny filter wócynja.

  3. Pśeglědajśo pód Pólne mě, lěc wubrany słup jo ten słup, w kótaremž gódnoty su skłaźone. Jolic jadnotliwy słup jo wubrany, se toś to pólo awtomatiski staja.

  4. Wubjeŕśo pód Wuměnjenje nastajenje = (znamuško rownosći), kótarež jo standardne nastajenje.

  5. Wubjeŕśo pód Gódnota nastajenje Njeprozny.

  6. Klikniśo na Nastajenja a wubjeŕśo Žedne duplikaty. Jolic prědna gódnota jo słupowe nadpismo, zmóžniśo Wobceŕk wopśimujo słupowe pópisanja.

  7. Zmóžniśo Wuslědki kopěrowaś do: a wužywajśo zapódawańske pólo pód tym, aby celowej adresy k wěsći dał, źož se maju jadnorazowe zapiski zapódaś.

  8. Klikniśo na W pórěźe. Jadnorazowe gódnoty we wobceŕku se zapódawaju, zachopinajucy z celu, kótaraž jo se wubrała w pjerwjejšnem kašacu.

note

Nastajenje Žedne duplikaty mjazy mało- a wjelikopisanim rozeznawa. Togodla gódnośe „A“ a „a“ ako jadnorazowe gódnoty płaśitej.


Pšosym pódprějśo nas!