Adrese a póśěgi, absolutne a relatiwne

Celowe póśěgi

Jadnotliwa cela se dopołnje pśez tabelu identificěrujo, ku kótarejž słuša, słupowy identifikator (pismik) górjejce nad słupami a smužkowy identifikator (licba) nalěwo w tabelowem dokumenśe. W tabelowych dokumentach, kótarež se wótlěwa napšawo cytaju, jo Tabela.A1 dopołny póśěg za lěwu górnu celu tabele.

Celowe wobceŕki

Móžośo na sajźbu celow pokazaś, gaž we wobceŕkach na nje pokazuju. Wobceŕki mógu blok celow, ceła sajźba słupow a ceła sajźba smužkow byś. Wobceŕk A1:B2 prědne styri cele górjejce nalěwo w tabeli wopśimujo. Wobceŕk A:E wšykne cele słupow A, B, C, D a E wopśimujo. Wobceŕk 2:5 wšykne cele smužkow 2, 3, 4 a 5 wopśimujo.

Póśěg na celu drugego dokumenta połne mě drugego dokumenta mjazy jadnorymi pazorkami (') wopśimujo, pón haš # a pón mě tabele drugego dokumenta, slědowane wót dypka a mjenja abo póśěga cele.

Na pśikład .

note

URI sćažki a dokumentowego mjenja musy se pśecej z jadnorymi pazorkami wobdaś. Jolic mě jadnore pazorki (') wopśimujo, muse se z dwěma jadnoryma pazorkoma ('') maskěrowaś. Jano mě tabele njesmějo se do pazorkow stajiś, jolic prozne znamje abo znamuško wopśimujo, kótarež jo operator, abo mě njejo cysto numeriske (na pśikład '123' musy w pazorkach staś).


Reference operators

These operators return a cell range of zero, one or more cells.

Range has the highest precedence, then intersection, and then finally union.

Operator

Name

Example

:

Range

A1:C108, A:D or 3:13

!

Intersection

SUM(A1:B6!B5:C12)

Calculates the sum of all cells in the intersection; in this example, the result yields the sum of cells B5 and B6.

~

Concatenation or union

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


Relatiwne adresěrowanje

Cela w słupje A, smužce 1 se ako A1 adresěrujo. Móžośo wobceŕk susednych celow adresěrowaś, gaž nejpjerwjej koordinaty cele górjejce nalěwo we wobceŕku zapódawaśo, pón dwójodypk pišośo, slědowany wót koordinatow cele dołojce napšawo. Kwadrat, kótaryž se pśez prědne styri cele górjejce nalěwo forměrujo, ma adresu A1:B2.

Gaž wobceŕk na toś ten nałog adresěrujośo, nastawa relatiwny póśěg na A1:B2. Relatiwny how groni, až se póśěg na toś ten wobceŕk awtomatiski pśiměrjujo, gaž formule kopěrujośo.

Absolutne adresěrowanje

Absolutne adresěrowanje jo nawopacne relatiwnego adresěrowanja. W absolutnem póśěgu se dolarowe znamuško pśed kuždy pismik a kuždu licbu staja, na pśikład $A$1:$B$2.

tip

LibreOffice móžo aktualny póśěg, w kótaremž kursor jo w zapódawanskej smužce, wót relatiwnego do absolutnego póśěga a nawopak pśetwóriś, gaž F4 tłocyśo. Jolic z relatiwneju adresu ako A1 zachopinaśo, se prědny raz, gaž toś tu tastu tłocyśo, smužka a słup ako absolutne póśěgi ($A$1) nastajatej. Drugi raz se jano smužka (A$1) a tśeśi raz jano słup ($A1) . Jolic tastu hyšći raz tłocyśo, buźotej słupowy póśěg a smužkowy póśěg zasej relatiwnej (A1).


LibreOffice Calc póśěgi na formulu pokazujo. Jolic na pśikład na formulu =SUMA(A1:C5;D15:D24) w celi klikaśo, se dwa referencěrowanej wobceŕka w tabeli barwnje wuzwigujotej. Na pśikład móžo formulowa komponenta „A1:C5“ módra byś a pśisłušny celowy wobceŕk se w samskem módrem wósni zaramikujo. Pśiduca formulowa komponenta „D15:D24“ dajo se na samski nałog cerwjena markěrowaś.

Gdy relatiwne a gdy absolutne póśěgi wužywaś

Pśez co se relatiwny póśěg wuznamjenjujo? Pada-li se, až cośo w celi E1 sumu celow we wobceŕku A1:B2 wulicyś. Formula, kótaruž musyśo do cele E1 zapódaś, jo =SUMA(A1:B2). Jolic pózdźej rozsuźujośo, nowy słup pśed słup A zasajźiś, elementy, kótarež cośo pśidaś, by pón w B1:C2 byli a formula by w F1 była, nic w E1. Pó tom sćo zasajźił nowy słup, musyśo togodla wšykne formule w tabeli pśeglědowaś a pórěźiś, snaź teke w drugich tabelach.

Na gluku LibreOffice Calc wam toś to źěło wóteběra. Za tym až sćo zasajźił nowy słup A, se formula =SUMA(A1:B2) awtomatiski na =SUMA(B1:C2) aktualizěrujo. Smužkowe numery se teke awtomatiski pśiměrjuju, gaž se nowa smužka 1 zasajźujo. Absolutne a relatiwne póśěgi se w LibreOffice Calc pśecej pśiměrjuju, gažkuli se referencěrowany wobceŕk pśesuwa. Ale źiwajśo na to, až, jolic formulu kopěrujośo, se w tom paźe jano relatiwne póśěgi pśiměrjuju, nic absolutne póśěgi.

Absolutne póśěgi se wužywaju, gaž se woblicenja na wěstu celu we wašej tabeli póśěguju. Jolic formula, kótaraž se na toś tu celu póśěgujo, se relatiwnje do cele pód spócetneju celu kopěrujo, se póśěg teke dołoj pśesuwa, jolic njejsćo póstajił celowe koordinaty ako absolutne.

Wótglědajucy wót zasajźowanja nowych smužkow a słupow mógu se póśěgi teke změniś, gaž se eksistěrujuca forma, kótaraž se na wěste cele póśěgujo, do drugego wobceŕka tabele kopěrujo. Pada-li se, až sćo zapódał formulu =SUMA(A1:A9) w smužce 10. Jolic cośo sumu za susedny słup napšawo wulicyś, kopěrujśo toś tu formulu jadnorje do cele napšawo pódla njeje. Kopija formule w słupje B se awtomatiski do =SUMA(B1:B9) změnijo.

Pšosym pódprějśo nas!