Pivotowe diagramy wobźěłaś

Wobźěłajśo pivotowy diagram na samski nałog ako normalne diagramy.

Pivotowy diagram wobźěłaś

 1. Klikniśo na diagram, aby objektowe kakosći wobźěłał:

  Wjelikosć a pozicija na aktualnem boku.

  Wusměrjenje, tekstowy woběg, wenkowne ramiki a wěcej.

 2. Klikniśo dwójcy na diagram, aby k wobźěłowańskemu modusoju pśejšeł:

  Diagramowe datowe gódnoty (za diagramy ze swójskimi datami)

  Diagramowy typ, wóski, titele, kśidno a wěcej.

 3. Klikniśo dwójcy na diagramowy element we wobźěłowańskem modusu:

  Klikniśo dwójcy na wósku, aby skalěrowanje, typ, barwu a druge wobźěłał.

  Klikniśo dwójcy na datowy dypk, aby datowy rěd wubrał a wobźěłał, ku kótaremuž datowy dypk słuša.

  Wubjeŕśo datowy rěd a klikniśo pón na jadnotliwy datowy dypk, aby kakosći toś togo datowego dypka wobźěłał (na pśikład jadnotliwa grěda w grědowem diagramje).

  Klikniśo dwójcy na legendu, aby legendu wubrał a wobźěłał. Klikniśo a pón klikniśo dwójcy na symbol we wubranej legenźe, aby pśisłušne datowe rědy wobźěłał.

  Klikniśo dwójcy na drugi diagramowy element, abo klikniśo na element a wócyńśo meni Format, aby kakosći wobźěłał.

 4. Klikniśo zwenka diagrama, aby aktualny wobźěłowański modus spušćił.

Symbol Tip

Aby diagram we wusokej kwaliśe śišćał, móžośo diagram do PDF-dataje eksportěrowaś a tu dataju śišćaś.


W diagramowem wobźěłowańskem modusu wiźiśo symbolowu rědku Formatěrowanje za diagramy blisko górneje kšomy dokumenta. Symbolowa rědka Kreslanka za diagramy se blisko dolneje kšomy dokumenta zjawijo. Symbolowa rědka Kreslanka źěl symbolow ze symboloweje rědki Kreslanka z Draw a Impress pokazujo.

Móžośo z pšaweju tastu na diagramowy element kliknuś, aby kontekstowy meni wócynił. Kontekstowy meni wjele pśikazow bitujo, z kótarymiž móžośo wubrany element formatěrowaś.

Editing Chart Titles

Editing Chart Axes

Editing Chart Legends

Adding Texture to Chart Bars

3D-naglěd

Dataju z pśikładom wócyniś:

Pšosym pódprějśo nas!