Pivotowy diagram

Pivotowy diagram jo diagram z datowym wobceŕkom a datowym rědom pivotoweje tabele.

Na rozdźěl wót statiskich tabelow, źož licba smužkow a słupow jo konstantna, mógu pivotowe tabele rozdźělne dimensije měś, wótwisujucy wót nastajenjow pivotoweje tabele a jeje datowego žrědłowego wopśimjeśa.

Pivotowe diagramy změnam w datach slěduju, kótarež se pśez pivotowu tabelu wudawaju, a pśiměrjuju wótpowědnje datowe rědy.

Dataju z pśikładom wócyniś:

Pšosym pódprějśo nas!