Tekst do licbow pśetwóriś

Standardne nastajenja w Calc tekst w celach do wótpowědnych numeriskich gódnotow pśetwórjuju, jolic jasne pśetwórjenje jo móžne. Jolic pśetwórjenje njejo móžne, Calc zmólku #GÓDNOTA! wrośijo.

Jano cełe licby inkluziwnje eksponenty se pśetwórjuju a datumowe a casowe pódaśa ISO 8601 w jich rozšyrjonych formatach ze źěleńskimi znamuškami. Wšykno druge, ako na pśikład łamkowe licby z decimalnymi źěleńskimi znamuškami abo datumowe pódaśa, kótarež ISO 8601 njewótpowěduju, se njepśetwórjuju, dokulaž tekstowy znamuškowy rjeśazk wót narodneje šemy wótwisujo. Wjeduce a naslědne prozne znamjenja se ignorěruju.

Slědujuce formaty ISO 8601 se pśetwórjuju:

Kod CC za stolěśe njesmějo se wuwóstajiś. Město datumowego a casowego źěleńskego znamuška T dajo se teke jadne prozne znamuško wužywaś.

Jolic datum jo pódany, musy płaśiwy gregorjaniski kalenderowy datum byś. W toś tom paźe musy někaki cas we wobceŕku 00:00 do 23:59:59.99999... byś.

Jolic jano casowy znamuškowy rjeśazk jo pódany, móžo góźinsku gódnotu měś, kótaraž jo wětša ako 24 , minuty a sekundy pak móžośo maksimalnu gódnotu 59 měś.

note

Pśetwórjenje se jano za jadnotliwe skalarne gódnoty pśewjeźo, nic we wobceŕkach.


Pśetwórjenje se za jadnotliwe skalarne gódnoty ako w =A1+A2 abo ="1E2"+1 pśewjeźo. Argumenty celowego wobceŕka njejsu pótrjefjone, togodla se SUMA(A1:A2) wót A1+A2 rozeznawa, jolic nanejmjenjej jadna z dweju celowu konwertibelny znamuškowy rjeśazk wopśimujo.

Znamuškowe rjeśazki w formulach se teke pśetwórjuju, na pśikład w ="1999-11-22"+42, kótaraž 42 dnjow pó 22. nowembra 1999 wrośijo. Woblicenja, kótarež datumowe pódaśa w lokalnem formaśe ako znamuškowe rjeśazki w formuli wopśimuju, zmólku wudawaju. Na pśikład datumowy znamuškowy rjeśazk "11/22/1999" abo "22.11.1999" njedajo se za awtomatiske pśetwórjenje wužywaś.

warning

Gaž funkcije wužywaśo, źož se jaden argument wužywa abo někotare argumenty wužywaju, kótarež su znamjenjowe rjeśazki pytańskich kriterijow, kótarež regularny wuraz reprezentěruju, prědny wopyt jo, kriterije znamjenjowego rjeśazka do licbow pśetwóriś. „.0“ se na pśikład do 0.0 pśetwórja a tak dalej. Jolic to jo wuspěšne, njebuźo wótpowědnik wótpowědnik regularnego wuraza, ale buźo numeriski wótpowědnik. Gaž pak narodnu šemu wužywaś, źož decimalne źěleńske znamje njejo dypk, buźo pśetwórjenje regularnego wuraza funkcioněrowaś. Aby wugódnośenje regularnego wuraza město numeriskego wuraza wunuzkał, wužywajśo někaki wuraz, kótaryž njedajo se wopak ako numeriski rozměś, na pśikład „.[0]“ abo „.\0“ abo „(?i).0.


Pśikład

Zapódajśo tekst !1e2 do cele A1 (kótaryž se internje do licby 100 pśetwórjujo).

Zapódajśo =A1+1 do cele A2 (wuslědk jo 101).

Formula =SUMA(A1:A2) 101 město 201 wrośijo, dokulaž se pśetwórjenje we wobceŕku njestawa, jano za jadnotliwe skalarne gódnoty. How se '1e2 ako ze znamuškowym rjeśazkom wobchada, kótaryž se za funkciju SUMA ignorěrujo.

=SUMA("1E2";1) #GÓDNOTA! wrośa, dokulaž SUMA() a někotare druge, kótarež nad licbowe slědy iterěruju, argumentowy typ eksplicitnje pśeglěduju.

Standardne nastajenja za pśetwórjenje teksta do liby změniś

Pśetwórjenje teksta do licby dajo se z nastajenim w Nadrobne nastajenja za woblicenja pśiměriś.

Pšosym pódprějśo nas!