Někotare operacije nałožyś

Někotare operacije w słupach abo smužkach

Pśikaz Daty – Někotare operacije… planowański rěd za pšašanja „Co by było, gaby“ bitujo. Zapódajśo w swójom tabelowem dokumenśe formulu, aby wuslědk z gódnotow wulicył, kótarež su w drugich celach skłaźone. Napórajśo pón celowy wobceŕk, źož někotare njepśeměnjate gódnoty zapódawaśo a pśikaz Někotare operacije wuslědki wótwisujucy wót formule wulicyjo.

Zapódajśo celowy póśěg do formule w pólu Formule, kótaraž za datowy wobceŕk płaśi. W pólu Słup/Cela zapódawaśo celowy póśěg do wótpowědneje cele, kótaraž jo źěl formule. To dajo se nejlěpjej pśez pśikłady wujasniś:

Pśikłady

Producěrujośo grajki, kótarež za 10 € pśedawaśo. Zgótowjenje kuždego kusa 2 € płaśi, mimo togo maśo njepśeměnjate košty 10.000 € na lěto. Kak wusoki buźo lětny wudobytk na lěto, jolic wěstu licbu grajkow pśedawaśo?

Tabelowy wobceŕk Co by było, gaby

Z jadneju formulu a jadneju wariablu licyś

 1. Aby wudobytk wulicył, zapódajśo nejpjerwjej někaku licbu ako młogosć (pśedanu licbu) – w toś tom pśikłaźe 2000. Wudobytk wujźo z formule Wudobytk=młogosć * (pśedankowa płaśizna - drobne kosty) - kšute kosty. Zapódajśo toś tu formulu do cele B5.

 2. Zapódajśo jadnu pód drugeju dane lětne pśedankowe licby do słupa D, na pśikład 500 do 5000 w kšacach 500.

 3. Wubjeŕśo wobceŕk D2:E11, pótakem gódnoty w słupje D a pódla njogo prozne cele w słupje E.

 4. Wubjeŕśo Daty – Někotare operacije…

 5. Gaž kursor jo w pólu Formule, klikniśo na celu B5.

 6. Stajśo kursor do póla Słup a klikniśo na celu B4. To groni, až B4, tšocha, jo wariabla w formuli, kótaraž se z wubranymi słupowymi gódnotami wuměnja.

 7. Zacyńśo dialog z W pórěźe. Wiźiśo wudobytki za rozdźělne tšochy w słupje E.

Z někotarymi formulami rownocasnje licyś

 1. Lašujśo słup E.

 2. Zapódajśo slědujucu formulu do cele C5: = B5 / B4. Wulicujośo něnto lětny wudobytk na pśedany kus.

 3. Wubjeŕśo wobceŕk D2:F11, pótakem tśi słupy.

 4. Wubjeŕśo Daty – Někotare operacije….

 5. Z kursorom w pólu Formule wuběraśo cele B5 do C5.

 6. Stajśo kursor do póla Słup a klikniśo na celu B4.

 7. Zacyńśo dialog z W pórěźe. Wiźiśo něnto wudobytki w słupje E a lětny wudobytk na kus w słupje F.

Někotare operacije pśez smužki a słupy

LibreOffice wam zmóžnja, zwězane někotare operacije za słupy a smužki w tak pomjenjonych kśicnych tabelach wuwjasć. Formulowa cela musy se na datowy wobceŕk póśěgowaś, kótaryž jo w smužkach zrěadowany tak teke ten, kótaryž jo w słupach zrědowany. Wubjeŕśo wobceŕk, kótaryž jo pśez wobej datowej wobceŕka definěrowany a wócyńsó dialog Někotare operacije. Zapódajśo póśěg na formulu do póla Formule. Póli Smužka a Słup se za zapódaśe póśěga na wótpowědne cele formule wužywatej.

Z dwěma wariabloma licyś

Woglědajśo se słupa A a B pśikładneje tabele górjejce. Cośo něnto nic jano tšochu lětneje produkcije změniś, ale teke pśedankowu płaśiznu a zajmujośo se za dany wudobytk.

Rozšyŕśo górjejce pokazanu tabelu. Cele D2 do D11 licby 500, 1000 a tak dalej wopśimuju, až do 5000. Zapódajśo licby 8, 10, 15 a 20 do celow E1 do H1.

 1. Wubjeŕśo wobceŕk D1:H11.

 2. Wubjeŕśo Daty – Někotare operacije….

 3. Gaž kursor jo w pólu Formule, klikniśo na celu B5.

 4. Stajśo kursor do póla Smužka a klikniśo na celu B1. To groni, až cela B1, pśedankowa płaśizna, jo horicontalnje zapódana wariabla (z gódnotami 8, 10, 15 a 20).

 5. Stajśo kursor do póla Słup a klikniśo na celu B4. To groni, až cela B4, tšocha, jo wertikalnje zapódana wariabla.

 6. Zacyńśo dialog z W pórěźe. Wiźiśo wudobytki za rozdźělne pśedankowe płaśizny we wobceŕku E2:H11.

Pšosym pódprějśo nas!