Instrukcije za wužywanje LibreOffice Calc

Na boku pomocy za LibreOffice powšykne móžośo instrukcije, kótarež daju se na wšykn module nałožyś, na pśikład wó źěle z woknami a menijami, wó pśiměrjenju LibreOffice, datowych žrědłach, galeriji a śěgnjenju a pušćenju.

Jolic pomoc za drugi modul trjebaśo, pśešaltujśo z kombinaciskim pólom w nawigaciskem wobceŕku na póžedany modul.

Tabele a cele formatěrowaś

Smužki abo słupy ako głowowe smužki fiksěrowaś

Negatiwne licby wuzwignuś

Cele w pjenjeznem formaśe

Awtomatiske změny znjemóžniś

Tabelowe dokumenty formatěrowaś

Awtomatiske formatěrowanje na wubrany celowy wobceŕk nałožyś

Drastwy za tabele wubraś

Formaty pśez formulu pśipokazaś

Wuměnjone formatěrowanje nałožyś

Undoing Direct Formatting for a Document

Do někotarych tabelow kopěrowaś

Někotare cele wubraś

Cele zwězaś a źěliś

Licby z decimalnymi městnami formatěrowaś

Swójske licbowe formaty

Licby ako tekst formatěrowaś

Tekst do licbow pśetwóriś

Komentary zasajźiś a wobźěłaś

Tabele pśemjeniś

Smužkowu wusokosć abo słupowu šyrokosć změniś

Tabelowe naglědy změniś

Wótrownane licby wužywaś

Jano widobne cele kopěrowaś

Copying Formatting With the Clone Formatting Tool

Inserting Line Breaks in Cells

Tekst wjerśeś

Wěcejsmužkowy tekst pisaś

Tekst wušej stajiś / Tekst nižej stajiś

Inserting Special Characters

Changing the Color of Text

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Recording Changes

Gódnoty a formule zapódaś

Gódnoty zapódaś

Z formulami licyś

Formule abo gódnoty pokazaś

Formule zapódaś

Formule kopěrowaś

W tabelowych dokumentach licyś

Z datumom a casom licyś

Casowe rozdźěle wulicyś

Łamki zapódaś

Licbu z wjeducymi nulami zapódaś

Někotare tabele wužywaś

Pó rejtarikach tabele nawigěrowaś

Datowe rědy na zakłaźe susednych celow awtomatiski napóraś

Sortěrowańske lisćiny nałožyś

Filtry nałožyś

Awtomatiski filter nałožyś

Rozšyrjone filtry nałožyś

Jano widobne cele kopěrowaś

Matriksowe formule zapódaś

Tabele wjerśeś (transponěrowaś)

Swójske funkcije

Póśěgi zapódaś

Cele pomjeniś

Mjenja ako adresěrowanje spóznaś

Celowe póśěgi pśez śěgnjenje a pušćenje

Adrese a póśěgi, absolutne a relatiwne

Póśěgi na URL

Póśěgi na druge tabele

Matriksowe formule zapódaś

Eksterne daty do tabele zasajźiś (webwótpšašanje)

Wobceŕki datoweje banki w tabelach

Wobceŕk datoweje banki definěrowaś

Celowe wobceŕki filtrowaś

Daty sortěrowaś

Rozšyrjone woblicenja

Pivotowa tabela

Pivotowe tabele napóraś

Pivotowe tabele wobźěłaś

Pivotowe tabele filtrowaś

Pivotowe tabele aktualizěrowaś

Pivotowe tabele lašowaś

Wudawańske wobceŕki pivotoweje tabele wubraś

Daty konsoliděrowaś

Pytanje celowych gódnotow nałožyś

Někotare operacije nałožyś

Płaśiwosć celowego wopśimjeśa

Scenarije wužywaś

Śišćaś a śišćaŕski pśeglěd

Śišćaŕske wobceŕki za tabelu definěrowaś

Tabelowe drobnostki śišćaś

Licbu bokow za śišć nastajiś

Tabele w prěcnem formaśe śišćaś

Smužki abo słupy na kuždem boku śišćaś

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Dokumenty importěrowaś a eksportěrowaś

Tekstowe CSV-dataje wócyniś a składowaś

Tekstowe CSV-dataje z formulami importěrowaś a eksportěrowaś

dBASE-dataje importěrowaś a eksportěrowaś

Tabele w HTML składowaś a wócyniś

Sending Documents as Email

Opening documents saved in other formats

Saving Documents in Other Formats

Dalšne

Tastowe skrotconki (LibreOffice Calc bźezbariernosć)

Pasting Contents in Special Formats

Changing Your Working Directory

Cele pśed změnami šćitaś

Celowy šćit wótpóraś

Smužki abo słupy ako głowowe smužki fiksěrowaś

Komentary zasajźiś a wobźěłaś

Tabele wjerśeś (transponěrowaś)

Swójske funkcije

Eksterne daty do tabele zasajźiś (webwótpšašanje)

Lětne licby 19xx/20xx

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Arrow Styles

Defining Line Styles

Recording a Macro

Pšosym pódprějśo nas!