Tastowe skrotconki (LibreOffice Calc bźezbariernosć)

Glejśo teke lisćiny tastowych skrotconkow za LibreOffice Calc a LibreOffice powšyknje.

Symbol za Notica

Někotare tastowe skrotconki daju se wašomu desktopowemu systemoju pśipokazaś. Tasty, kótarež se desktopowemu systemoju pśipokazuju, njejsu za LibreOffice k dispoziciji. Wopytajśo druge tasty pak za LibreOffice w Rědy – Pśiměriś… – Rejtarik: Tastatura pak w swójom desktopowem systemje pśipokazaś.


Modus celowego wuběrka

Symbol

Tłocćo w tekstowem pólu, kótarež ma tłocašk za miniměrowanje dialoga, F2, aby do modusa celowego wuběrka zastupił. Wubjeŕśo jadnu celu abo někotare cele a tłocćo pón F2 znowego, aby dialog pokazał.

W modusu celowego wuběrka móžośo zwucone nawigaciske tasty wužywaś, aby cele wubrał.

Rozrědowanje wóźiś

Móžośo tastaturu w rozrědowanju wužywaś:

Kreslański objekt abo grafiku wubraś

  1. Wubjeŕśo Naglěd – Symbolowe rědki – Kreslanka, aby symbolowu rědku Kreslanka wócynił.

  2. Tłocćo F6, daniž symbolowa rědka Kreslanka njejo wubrana.

  3. Jolic wuběrański rěd jo aktiwny, tłocćo +Enter (↩). To prědny kreslański objekt abo prědnu grafiku w tabeli wuběra.

  4. Z +F6 stajaśo fokus na dokument.

    Něnto móžośo tabulator (↹), aby pśiducy kreslański objekt abo pśiducu grafiku wubrał a Umsch+tabulator (⇧+↩), aby pjerwjejšny kreslański objekt abo pjerwjejšnu grafiku wubrał.

Pšosym pódprějśo nas!