Pytanje celowych gódnotow nałožyś

Z pomocu pytanja celowych gódnotow móžośo gódnotu wulicyś, kótaraž ako źěl formule k wuslědkoju wjeźo, kótaryž za formulu pódawaśo Definěrujośo pótakem formulu z někotarymi njepśeměnjatymi gódnotami a jadneju wariabelneju gódnotu a wuslědk formule.

Pśikład pytanja celowych gódnotow

Aby lětnu dań (I) wulicył, napórajśo tabelu z gódnotami za kapital (K), licbu lět (n) a dańskeju sajźbu (i). Formula jo:

I = K * n* i

Wuchadamy z togo, až dańska sajźba i 7,5 % a licba lět n (1) stej njepśeměnjatej. Cośo pak wěźeś, kak wjelgin dejał se zasajźony kapital C změniś, aby wěsty wunosk I dojśpił. Wulicćo na pśikład, kak wjele kapitala C by trjebne było, jolic cośo lětny wunosk 15.000 € dojśpiś.

Zapódajśo pśisłušne gódnoty za Kapital K (někakažkuli gódnota ako 100.000 €, licbu lět n (1) a dańsku sajźbu i (7,5 % do daneje cele. Zapódajśo formulu, aby dań I w drugej celi wulicył. Město K, n a i wužywaśo póśěg na celu z wótpowědneju gódnotu.

  1. Stajśo kursor do cele, kótaraž dań I wopśimujo a wubjeŕśo Rědy – Celowu gódnotu pytaś…. Dialog Celowu gódnotu pytaś se zjawijo.

  2. Pšawa cela jo južo do póla Formulowa cela zapódana.

  3. Stajśo kursor do póla Pśeměnjata cela. Klikniśo w tabeli na celu, kótaraž gódnotu wopśimujo, kótaraž se ma změniś, w toś tom pśikłaźe jo to cela z kapitaloweju gódnotu K.

  4. Zapódajśo wótcakany wuslědk formule do tekstowego póla Celowa gódnota. W toś tom pśikłaźe jo to 15.000. Klikniśo na W pórěźe.

  5. Dialog se zjawijo, kótaryž wam k wěsći dawa, až pytanje celowych gódnotow jo było wuspěšne. Klikniśo na Jo, aby wuslědk do cele z pśeměnjateju gódnotu zapódał.

Pšosym pódprějśo nas!