Formule zapódaś

Móžośo formule na wšake wašnje zapódaś: Wužywajśo symbole, zapódajśo je z tastaturu abo wužywajśo měšańcu wobeju metodowu.

  1. Klikniśo do cele, do kótarejež cośo formulu zapódaś.

  2. Klikniśo na symbol Formula w formulowej rědce.

    Wiźiśo znamuško rownosći w zapódawańskej smužce a móžośo zachopiś, formulu zapódawaś.

  3. Za tym až sćo zapódał trjebne gódnoty, tłocćo Enter abo klikniśo na Akceptěrowaś, aby wuslědk do aktiwneje cele zasajźił. Jolic cośo swóje zapódaśe w zapódawańskej smužce lašowaś, tłocćo Esc abo klikniśo na Pśetergnuś.

Móžośo teke gódnoty a formule direktnje do celow zapódawaś, samo ga njeby wy zapódawański kursor wiźeł. Formule muse se pśecej ze znamuškom rownosći zachopiś.

Móžośo teke tastu + abo - na numeriskej tastaturje tłocyś, aby formulu zapódał. Tasta Num (⇩) musy zmóžnjona byś. Tłocćo na pśikład slědujuce tasty:

+ 5 0 - 8 Enter

Wiźiśo wuslědk 42 w celi. Cela formulu =50-8 wopśimujo.

Symbol za Notica

Jolic formulu z póśěgami wobźěłujośo, se póśěgi a pśisłušne cele ze samskeju barwu wuzwiguju. Móžośo něnto wjelikosć póśěgowego ramika z myšku změniś, a póśěg w formuli, kótaraž se w zapódawańskej smužce pokazujo, se teke změnijo. Nastajenje Póśěgi barwojto pokazaś dajo se pód LibreOffice Calc – Naglěd znjemóžniś.


Symbol Tip

Jolic cośo se woblicenje jadnotliwych elementow formule woglědaś, wubjeŕśo wótpowědne elementy a tłocćo F9. Wubjeŕśo na pśikład w formuli SUMA(A1:B12)*SUMA(C1:D12) wótrězk SUMA(C1:D12) a tłocćo F9, aby se mjazyrezultat za toś ten wobceŕk woglědał.


Jolic zmólka nastawa, gaž formulu napórajośo, se zmólkowa powěźeńka w aktiwnej celi zjawijo.

Pšosym pódprějśo nas!