Licby z decimalnymi městnami formatěrowaś

Zapódajśo licbu do tabele, na pśikład 1234,5678. Toś ta licba se w standardnem licbowem formaśe pokažo, z dwěma decimalnyma městnoma. Buźośo 1234,57 wiźeś, gaž zapódaśe wobkšuśijośo. Jano zwobraznjenje w dokumenśe se wótrownujo; ale licba internje wšykne styri decimalne městna za decimalneju komu wobchowajo.

Aby licby z decimalnymi městnami formatěrował:

  1. Stajśo kursor na licbu a wubjeŕśo Format – Cele…, aby dialog Cele formatěrowaś wócynił.

  2. W rejtariku Licby wiźiśo wuběrk pśeddefiněrowanych licbowych formatow. Dołojce napšawo w dialogu wiźiśo pśeglěd, kak by waša aktualna licba wuglědała, jolic by wy jej wěsty format dał.

Symbol

Jolic jano cośo licbu pokazanych decimalnych městnow změniś, wužywajśo jadnorje symbol Licbowy format: Decimalne městno pśidaś abo Licbowy format: Decimalne městno wulašowaś w symbolowej rědce Formatěrowanje.

Pšosym pódprějśo nas!