Tabelowe dokumenty formatěrowaś

Tekst w tabelowem dokumenśe formatěrowaś

  1. Wubjeŕśo tekst, kótaryž cośo formatěrowaś.

  2. Wubjeŕśo póžedane tekstowe atributy ze symboloweje rědki Formatěrowanje. Móžośo teke Format – Cele… wubraś. Dialog Cele formatěrowaś se zjawijo, w kótaremž móžośo wšake tekstowe atributy na rejtariku Pismo wubraś.

Aby licby w tabelowem dokumenśe formatěrował:

  1. Wubjeŕśo cele, kótarež licby wopśimuju, kótarež cośo formatěrowaś.

  2. Aby licby w standardnem pjenjeznem formaśe abo ako procentowe sajźby formatěrował, wužywajśo symbola w symbolowej rědce Formatěrowanje. Wužywajśo Format – Cele… za druge formaty. Móžośo z pśeddefiněrowanych formatow wubraś abo na rejtariku Licby swójski format definěrowaś.

Ramiki a slězyny za cele a boki formatěrowaś

  1. Wubjeŕśo nejpjerwjej cele (za wšakoraki wuběrk źaržćo tastu tłoconu, mjaztym až klikaśo) a aktiwěrujśo pón dialog Cele formatěrowaś w Format – Cele…, aby kupce celow format pśipokazał. W toś tom dialogu móžośo atributy ako na pśikład sni a slězyny wubraś.

  2. Aby formatěrowańske atributy na cełu tabelu nałožył, wubjeŕśo Format – Pśedłoga boka…. Móžośo na pśikład głowowe a nogowe smužki definěrowaś, kótarež se maju na kuždem wuśišćanem boku zjawiś.

Symbol za Notica

Wobraz, kótaryž sćo zacvytał z Format – Pśedłoga boka… – rejtarik: Slězyna, jo jano pśi śišćanju abo w śišćaŕskem pśeglěźe widobny. Aby teke slězynowy wobraz na wobrazowce pokazał, wubjeŕśo Zasajźiś – Wobraz…, aby grafiku zasajźił a wubjeŕśo Format – Rědowaś – Do slězyny, aby wobraz za celami placěrował. Wužywajśo Nawigator, aby slězynowy wobraz wubrał.


Pšosym pódprějśo nas!