W Calc pytaś a wuměniś

W tabelowych dokumentach móžośo słowa, formule a pśedłogi pytaś. Móžośo wót jadnogo wuslědka do drugego nawigěrowaś, abo móžośo wšykne wótpowědne cele naraz wuzwignuś, pón drugi format nałožyś abo wopśimjeśe cele z drugim wopśimjeśim wuměniś.

Dialog „Pytaś a wuměniś“

Cele mógu tekst abo licby wopśimowaś, kótarež se direktnje ako w tekstowem dokumenśe zapódawaju. Ale cele mógu teke tekst abo licby ako wuslědk woblicenja wopśimowaś. Jolic na pśikład cela formulu =1+2 wopśimujo, se wuslědk 3 pokazujo. Musyśo rozsuźiś, lěc cośo za 1 respektiwnje 2 abo za 3 pytaś.

Aby formule abo gódnoty pytał:

Móžośo w dialogu „Pytaś a wuměniś“ pódaś, lěc cośo pak źěle formulow pak wuslědki woblicenja pytaś.

  1. Wubjeŕśo Wobźěłaś – Pytaś a wuměniś…, aby dialog „Pytaś a wuměniś“ wócynił.

  2. Klikniśo na Dalšne nastajenja, aby dialog rozšyrił.

  3. Wubjeŕśo „Formule“ abo „Gódnoty“ w lisćinowem pólu Pytaś w.

Z „Formule“ namakajośo wšykne źěle formulow.

Z „Gódnoty“ namakajośo wuslědki woblicenjow.

Symbol za Notica

Celowe wopśimjeśe dajo se na rozdźělne wašnje formatěrowaś. Licba na pśikład dajo se ako pjenjeze formatěrowaś, aby se pjenjezny symbol pokazał. Toś te symbole se do pytanjow zapśimuju, gaž pytańske nastajenje „Formatěrowana pokazka“ jo zaktiwěrowane.


Tekst pytaś

  1. Wubjeŕśo Wobźěłaś – Pytaś a wuměniś…, aby dialog „Pytaś a wuměniś“ wócynił.

  2. Zapódajśo tekst, kótaryž se ma pytaś, do tekstowego póla Pytaś.

  3. Klikniśo pak na Pśiducy pytaś pak na Wšykne pytaś.

Gaž na Pśiducy pytaś klikaśo, Calc pśiducu celu wuběra, kótaruž waš tekst wopśimujo. Móžośo se tekst woglědaś a wobźěłaś a pón znowego na Pśiducy pytaś kliknuś, aby k pśiducej namakanej celi pókšacował.

  1. Jolic sćo zacynił dialog, móžośo tastowu kombinaciju +Umsch (⇧)+F tłocyś, aby pśiducu celu namakał, bźez togo aby wy dialog wócynił.

  2. Calc pó standarźe aktualnu tabelu pśepytujo. Zmóžniśo kontrolny kašćik Wšykne tabele, aby wšykne tabele dokumenta pśepytał.

Gaž na Wšykne pytaś klikaśo, Calc wšykne cele wuběra, kótarež waš pytański wuraz wopśimuju. Něnto móžośo na pśikład wšykne namakane cele tucne formatěrowaś abo celowu pśedłogu na wšykne naraz nałožyś.

Nawigator

  1. Wubjeŕśo Naglěd – Nawigator, aby wokno Nawigatora wócynił.

Nawigator jo głowny rěd za pytanje a wuběranje objektow.

Wužywajśo Nawigator, aby objekty a wótkaze w samskem dokumenśe abo z drugich wócynjonych dokumentow zasajźił.

Pšosym pódprějśo nas!