dBASE-dataje importěrowaś a eksportěrowaś

Móžośo daty w datajowem formaśe dBASE (datajowa kóńcowka *.dbf) w LibreOffice Base abo tabelowem dokumenśe wócyniś a składowaś. W LibreOffice Base jo datowa banka dBASE zarědnik, kótaryž dataje z datajoweju kóńcowku .dbf wopśimujo. Kužda dataja tabeli w datowej bance wótpowědujo. Formule a formatěrowanje se zgubiju, gaž dBASE-dataju z LibreOffice wócynjaśo a składujośo.

Aby dBASE-dataju do tabelowego dokumenta importěrowaś:

 1. Wubjeŕśo Dataja – Wócyniś….

 2. Pytajśo dataju *.dbf, kótaruž cośo importěrowaś.

 3. Klikniśo na Öffnen. (słuša k źěłowemu systemoju)

  Dialog dBASE-dataje importěrowaś se wócynijo.

 4. Klikniśo na W pórěźe.

  dBASE-dataja se ako nowy tabelowy dokument Calc wócynijo.

  Warnowański symbol

  Jolic cośo tabelowy dokument ako dBASE-dataju składowaś, njezměnjajśo abo njelašujśo prědnu smužku w importěrowanej dataji. Toś ta smužka informacije wopśimujo, kótarež datowa banka dBASE trjeba.


Aby dBASE-dataju do tabele datoweje banki importěrował:

Tabela datoweje banki LibreOffice jo pópšawem zwězanje z eksistěrujuceju datoweju banku.

 1. Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Datowa banka.

 2. Zapódajśo do póla Dateiname dialoga Speichern unter mě za datowu banku. (słuša k źěłowemu systemoju)

 3. Klikniśo na Speichern. (słuša k źěłowemu systemoju)

 4. Wubjeŕśo „dBASE“ w pólu Typ datoweje banki dialoga Kakosći datoweje banki.

 5. Klikniśo na Dalej.

 6. Klikniśo na Pśepytaś.

 7. Wubjeŕśo zapis, kótaryž dBASE-dataju wopśimujo a klikniśo na W pórěźe.

 8. Klikniśo na Napóraś.

Aby tabelowy dokument ako dBASE-dataju składował:

 1. Wubjeŕśo Dataja – Składowaś ako….

 2. Wubjeŕśo „dBASE-dataja“ w pólu Datajowy format .

 3. Zapódajśo mě za dBASE-dataju do póla Dateiname. (słuša k źěłowemu systemoju)

 4. Klikniśo na Speichern. (słuša k źěłowemu systemoju)

Symbol za Notica

Jano daty w aktualnej tabeli se eksportěruju.


Pšosym pódprějśo nas!