Pivotowe tabele wobźěłaś

Klikniśo w pivotowej tabeli na jaden z tłocaškow a źaržćo tastu myški tłoconu. Wósebny symbol se pódla pokazowaka myški zjawijo.

Pśez śěganje tłocaška na drugu poziciju w samskej smužce móžośo pórěd słupow změniś. Jolic tłocašk k lěwej kšomje tabele do wobceŕka głowowych smužkow śěgaśo, móžośo słup do smužki pśetwóriś.

Śěgniśo w dialogu Pivotowa tabela tłocašk do wobceŕka Filtry, aby tłocašk a lisćinowe pólo górjejce w pivotowej tabeli napórał. Lisćinowe pólo dajo se wužywaś, aby pivotowu tabelu pó wopśimjeśu wubranego zapiska filtrował. Móžośo śěgnjenje a pušćenje w pivotowej tabeli wužywaś, aby druge pólo boka ako filter wužywał.

Aby tłocašk z tabele wótwńoźeł, śěgniśo jadnorje jo z pivotoweje tabele wen. Pušććo tastu myški, gaž pokazowak myški w tabeli buźo zakazowy symbol. Tłocašk se wulašujo.

Aby pivotowu tabelu wobźěłał, klikniśo na celu w pivotowej tabeli a wócyńśo kontekstowy meni. W kontekstowem meniju namakajośo pśikaz Kakosći, kótaryž dialog Tabelowe wugótowanje Pivot za aktualnu pivotowu tabelu pokazujo.

W pivotowej tabeli móžośo śěgnjenje a pušćenje abo wurězanje a zasajźenje wužywaś, aby pórěd datowych pólow změnił.

Móžośo pólam, pólnym elementam, mjazyrezultatam (z wobgranicowanjami) a cełkownym rezultatam swójske pokazowańske mjenja w pivotowych tabelach pśipokazaś. Swójske pokazowańske mě se zapiskoju pśipokazujo, gaž spócetne mě z drugim mjenim pśepisujośo.

Dataju z pśikładom wócyniś:

Pšosym pódprějśo nas!