Pivotowe tabele lašowaś

Aby pivotowu tabelu wulašował, klikniśo na celu w pivotowej tabeli a wubjeŕśo Lašowaś w kontekstowem meniju.

warning

Jolic pivotowu tabelu lašujośo, kótaraž jo z pivotowym diagramom zwězana, se pivotowy diagram teke lašujo. Dialogowe pólo se wócynja, aby lašowanje pivotowego diagrama wobkšuśił.


Dataju z pśikładom wócyniś:

Pšosym pódprějśo nas!