Tekstowe CSV-dataje z formulami importěrowaś a eksportěrowaś

CSV-dataje (z komu źělone dataje) su tekstowe dataje, kótarež celowe wopśimjeśe jadnotliweje tabele wopśimuju. Komy, semikolony abo druge znamuška daju se ako pólne źěleńske znamuška mjazy celami wužywaś. Tekstowe znamuškowe rjeśazki se w pazorkach stajaju, licby se bźez pazorkow pišu.

Aby CSV-dataju importěrował:

 1. Wubjeŕśo Dataja – Wócyniś.

 2. Wubjeŕśo w pólu Datajowy typ format "Text CSV". Wubjeŕśo dataju a klikniśo na Öffnen (słuša k źěłowemu systemoju). Gaž dataja ma kóńcowku .csv, se datajowy typ awtomatiski spóznawa.

 3. Wiźiśo dialog Tekstowy import. Klikniśo na W pórěźe.

Symbol Tip

Jolic CSV-dataja formule wopśimujo, wy pak cośo wuslědk tych formulow importěrowaś, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Naglěd a wótwónoźćo kokulku z kontrolnego kašćika Formule.


Aby formule a gódnoty ako CSV-dataje eksportěrował:

 1. Klikniśo na tabelu, kótaraž ma CSV-dataja byś.

 2. Jolic cośo formule ako formule eksportěrowaś, na pśikład we formje =SUMA(A1:B5), póstupujśo ako slědujo:

  Wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Naglěd.

  Markěrujśo kontrolny kašćik Formule we wobceŕku Pokazaś. Klikniśo na W pórěźe.

  Jolic pak cośo wuslědki wulicenja město formulow eksportěrowaś, njemarkěrujśo kontrolny kašćik Formule.

 3. Wubjeŕśo Dataja – Składowaś ako…. Wiźiśo dialog Speichern unter (słuša k źěłowemu systemoju).

 4. Wubjeŕśo w pólu Dateityp (słuša k źěłowemu systemoju) format „Tekst CSV“.

 5. Zapódajśo mě a klikniśo na Speichern (słuša k źěłowemu systemoju).

 6. Wubjeŕśo z dialoga Tekstowu dataju eksportěrowaś, kótaryž se zjawijo, znamuškowu sajźbu a pólne a tekstowe źěleńske znamuška za daty, kótarež se maju eksportěrowaś a wobkšuśćo z W pórěźe.

 7. Jolic trjeba, wótwónoźćo kokulku z kontrolnego kašćika Formule, za tym až sćo składł, aby wulicone wuslědki w tabelu zasej wiźeł.

Pšosym pódprějśo nas!