Daty konsoliděrowaś

Pśi konsoliděrowanju se wopśimjeśe celow z rozdźělnych tabelow na jadnom městnje kombiněrujo.

Aby celowe wopśimjeśe kombiněrował:

 1. Wócyńśo dokument, kótaryž celowe wobceŕki wopśimujo, kótarež se maju konsoliděrowaś.

 2. Wubjeŕśo Daty – Konsoliděrowaś…, aby dialog Konsoliděrowaś wócynił.

 3. Wubjeŕśo z póla Wobceŕk žrědłowych datow žrědłowy celowy wobceŕk, aby jen z drugimi wobceŕkami konsoliděrował.

  Jolic wobceŕk njama mjenja, klikniśo do póla pódla Wobceŕk žrědłowych datow. Blinkajucy tekstowy kursor se zjawijo. Zapódajśo póśěg za prědny wobceŕk žrědłowych datow abo wubjeŕśo wobceŕk z myšku.

 4. Klikniśo na Pśidaś, aby wubrany wobceŕk do póla Konsoliděrowańske wobceŕki zasajźił.

 5. Wubjeŕśo pśidatne wobceŕki a klikniśo na Pśidaś pó kuždem wuběrku.

 6. Wubjeŕśo celowy wobceŕk z póla Wuslědki kopěrowaś, aby pódał, źož se ma wuslědk pokazaś.

  Jolic celowy wobceŕk njama mě, klikniśo do póla pódla Wuslědki kopěrowaś a zapódajśo póśěg celowego wobceŕka. Móžośo pak teke wobceŕk z myšku wubraś abo kursor do cele górjece nalěwo w celowem wobceŕku stajiś.

 7. Wubjeŕśo funkciju z póla Funkcija. Funkcija pódawa, kak se gódnoty konsoliděrowańskich wobceŕkow zwězuju. Funkcija „Suma“ jo standardne nastajenje.

 8. Klikniśo na W pórěźe, aby wobceŕki konsoliděrował.

Pśidatne nastajenja

Klikniśo na Wěcej w dialogu Konsoliděrowaś, aby pśidatne nastajenja pokazał.

Daty z konsoliděrowańskich wobceŕkow a celowego wobceŕka se składuju, gaž dokument składujośo. Jolic pózdźej dokument wócynjaśo, w kótaremž jo se konsolidacija definěrowała, budu te daty zasej k dispoziciji.

Pšosym pódprějśo nas!