Negatiwne licby wuzwignuś

Móžośo cele z licbowym formatom formatěrowaś, kótaryž negatiwne licby cerwjene wuzwigujo. Móžośo pak teke swójski ličbowy format definěrowaś, w kótaremž se negatiwne licby w drugich barwach wuzwiguju.

  1. Wubjeŕśo cele a pón Format – Cele….

  2. Wubjeŕśo w rejtariku Licby licbowy format a markěrujśo kontrolny kašćik Negatiwne licby cerwjene. Klikniśo na W pórěźe.

Celowy licbowy format se w dwěma źěloma definěrujo. Format za pozitiwne licby a nulu se pśed semikolonom definěrujo; za semikolonom se formula za negatiwne licby definěrujo. Móžośo kod (CERWJENY) pód zapiskom Formatowy kod změniś. Zapódajśo na pśikład ŽOŁTY město CERWJENY. Jolic se nowy kod w lisćinje zjawijo, za tym až sćo kliknuł na symbol Pśidaś, jo zapisk płaśiwy.

Pšosym pódprějśo nas!