Wuměnjone formatěrowanje nałožyś

Z menijowym pśikazom Format – Wuměnjone formatěrowanje – Wuměnjenje… dialog wam zmóžnja, wuměnjenja na celu definěrowaś, kótarež muse docynjone byś, aby wubrane cele wěsty format dostali.

Warnowański symbol

Aby wuměnjone formatěrowanje nałožył, musy nastajenje Awtomatiski wulicyś zmóžnjone byś. Wubjeŕśo Daty – Wulicyś – Awtomatiski wulicyś (wiźiśo kokulku pódla pśikaza, gaž nastajenje Awtomatiski wulicyś jo zmóžnjone).


Z wuměnjonym formatěrowanim móžośo na pśikład wuslědki wuzwignuś, kótarež pśerěznu gódnotu wšych wuslědkow pśekšacuju. Jolic se wuslědki změnjaju, se formatěrowanje wótpowědnje změnja, bźez togo aby druge pśedłogi manuelnje pśipokazał.

Aby wuměnjenja definěrował:

 1. Wubjeŕśo cele, na kótaruž cośo wuměnjone formatěrowanje nałožyś.

 2. Wubjeŕśo Format – Wuměnjone formatěrowanje – Wuměnjenje….

 3. Zapódajśo wuměnjenja do dialogowego póla. Dialog se w Pomoc LibreOffice nadrobnje wopisujo, a pśikład wiźiśo dołojce:

Pśikład wuměnjonego formatěrowanja: Wuslědki wětše/mjeńše ako pśerězna gódnota wuzwignuś

Kšac 1: Licbowe gódnoty generěrowaś

Cośo wěste gódnoty w swójich tabelach wósebje wuzwignuś. W tabeli wobrotow na pśikład móžośo wšykne gódnoty, kótarež su wětše ako pśerězk, zelene a wšykne gódnoty, kótarež su mjeńše ako pśerězk, cerwjene pokazaś. To jo z wuměnjonym formatěrowanim móžne.

 1. Wubjeŕśo nejpjerwjej tabelu, w kótarejž někotare rozdźělne gódnoty wustupuju. Za waš test móžośo tabele z pśipadnymi licbami napóraś:

  Zapódajśo formulu =PŚIPADNALICBA() do někakeje cele a dostanjośo pśipadnu licbu mjazy 0 a 1. Jolic cośo cełe licby mjazy 0 a 50, zapódajśo formulu =CEŁALICBA(PŚIPADNALICBA()*50).

 2. Kopěrujśo formulu, aby smužku pśipadnych licbow napórał. Klikniśo dołojce napšawo we wubranej celi a śěgniśo napšawo, daniž póžedany celowy wobceŕk njejo wubrany.

 3. Śěgniśo, ako górjejce wopisane, rožk napšawo dołoj, aby wěcej smužkow z pśipadnymi licbami napórał.

Kšac 2: Celowe pśedłogi definěrowaś

Nałožćo něnto celowu pśedłogu na wšykne gódnoty, kótarež nadpśerězny wobrot reprezentěruju, a jadnu za te gódnoty, kótarež su pód pśerězkom. Zawěsććo, až wokno Pśedłogi jo widobne, nježli až pókšacujośo.

 1. Klikniśo do prozneje cele a wubjeŕśo pśikaz Cele formatěrowaś w kontekstowem meniju.

 2. Klikniśo w dialogu Cele formatěrowaś na rejtarik Slězyna a pón na tłocašk Barwa, aby slězynowu barwu wubrał. Klikniśo pón na W pórěźe.

 3. Klikniśo we wobceŕku Pśedłogi bocnice na symbol Nowa pśedłoga z wuběrka. Zapódajśo mě noweje pśedłogi. Dajśo jej na pśikład mě „Górjejce“.

 4. Aby drugu pśedłogu definěrował, klikniśo znowego do prozneje cele a póstupujśo ako górjejce wopisane. Pśipokažćo drugu slězynowu barwu za celu a pón mě (na pśikład „Dołojce“).

Kšac 3: Pśerězk wulicyś

W našom pśikłaźe wulicujomy pśerězk pśipadnych gódnotow. Wuslědk se w celi wudawa:

 1. Stajśo kursor do prozneje cele, na pśikład do J14, a wubjeŕśo Zasajźiś – Funkcija.

 2. Wubjeŕśo funkciju PŚERĚZK. Wubjeŕśo z myšku wšykne waše pśipadne licby. Jolic njamóžośo ceły wobceŕk wiźeś, dokulaž funkciski asistent jen zakšywa, móžośo nachylu dialog ze symbolom Pómjeńšyś pómjeńšyś.

 3. Zacyńśo funkciski asistent z W pórěźe.

Kšac 4: Celowe pśedłogi nałožyś

Něnko móžośo wuměnjone formatěrowanje na tabelu nałožyś:

 1. Wubjeŕśo wšykne cele z pśipadnymi licbami.

 2. Wubjeŕśo pśikaz Format – Wuměnjone formatěrowanje – Wuměnjenje…, aby wótpowědny dialog wócynił.

 3. Definěrujśo wuměnjenje ako slědujo: Jolic celowa gódnota jo mjeńša ako J14, formatěrujśo z celoweju pśedłogu „Dołojce“, a jolic celowa gódnota jo wětša abo rowna J14, formatěrujśo z celoweju pśedłogu „Górjejce“.

Kšac 5: Celowu pśedłogu kopěrowaś

Aby wuměnjone formatěrowanje pózdźej na druge cele nałožył:

 1. Klikniśo na jadnu z celow, kótarymž wuměnjone formatěrowanje jo pśipokazane.

 2. Kopěrujśo celu do mjazywótkłada.

 3. Wubjeŕśo cele, kótarež maju samske formatěrowanje dostaś.

 4. Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wopśimjeśe zasajźiś – Wopśimjeśe zasajźiś…. Dialog Wopśimjeśe zasajźiś se zjawijo.

 5. Markěrujśo we wobceŕku Zasajźiś jano kontrolny kašćik Formaty. Wšykne druge nastajenja muse njemarkěrowane byś. Klikniśo na W pórěźe. Město togo móžośo teke na tłocašk Jano formaty kliknuś.

Pšosym pódprějśo nas!