Formaty pśez formulu pśipokazaś

Funkcija PŚEDŁOGA() dajo se eksistěrujucej formuli w celi pśidaś. Gromaźe z funkciju AKTUALNY na pśikład móžośo celi wótwisujucy wót jeje gódnoty barwu pśirědowaś. Formula =…+PŚEDŁOGA(JOLIC(AKTUALNY()>3; "Cerwjeny"; "Zeleny")) celowu pśedłogu "Cerwjeny" na cele nałožujo, jolic gódnota jo wětša ako 3, howac se celowa pśedłoga "Zeleny" nałožujo.

Jolic cośo formulu na wšykne cele we wubranem wobceŕku nałožyś, móžośo dialog Pytaś a wuměniś….

 1. Wubjeŕśo wšykne póžedane cele.

 2. Wubjeŕśo menijowy pśikaz Wobźěłaś – Pytaś a wuměniś….

 3. Zapódajśo wuraz .* do póla Pytaś

  ".*" jo regularny wuraz, kótaryž wopśimjeśe aktualneje cele wóznamjenijo.

 4. Zapódajśo slědujucu formulu do póla Wuměniś: =&+PŚEDŁOGA(JOLIC(AKTUALNY()>3;"Cerwjeny";"Zeleny"))

  Symbol "&" aktualne wopśimjeśe póla Pytać wóznamjenijo. Smužka musy se ze znamuškom rownosći zachopiś, dokulaž jo formula. Wuměnjenje jo, až celowej pśedłoze "Cerwjeny" a "Zeleny" južo eksistěrujotej.

 5. Markěrujśo póla Regularne wuraze a Jano aktualny wuběrk. Klikniśo na Wšykne pytaś.

  Wšykne cele z wopśimjeśim, kótarež su byli we wuběrku wopśimjone, se něnto wuzwiguju.

 6. Klikniśo na Wšykne wuměniś.

Pšosym pódprějśo nas!