Póśěgi na URL

Pada-li se, až sćo namakał internetny bok, kótaryž aktualne bursowe informacije w tabelowych celach wopśimujo, móžośo toś ten bok w LibreOffice Calc zacytaś, gaž ako slědujo póstupujośo:

  1. Stajśo w dokumenśe LibreOffice Calc kursor do cele, do kótarejež cośo eksterne daty zasajźiś.

  2. Wubjeŕśo Tabela – Eksterne zwězanja…. Dialog Eksterne daty se zjawijo.

  3. Zapódajśo URL dokumenta abo webboka do dialoga. URL musy w formaśe http://www.my-bank.com/table.html byś. URL za lokalne dataje abo dataje lokalneje seśi jo w sćažce ako w dialogu Datajowy – Wócyniś….

    LibreOffice webbok abo dataju w „slězynje“ zacytajo, to groni, bźez togo aby se pokazałej. We wjelikem lisćinowym pólu dialoga Eksterne daty móžośo mě wšych tabelow abo pomjenjonych wobceŕkow wiźeś, z kótarychž móžośo wubraś.

  4. Wubjeŕśo jadnu tabelu abo jaden pomjenjony wobceŕk abo wěcej. Móžośo teke awtomatisku aktualizěrowańsku funkciju z interwalom „n“ sekundow aktiwěrowaś a na W pórěźe kliknuś.

    Wopśimjeśe se ako zwězanje do dokumenta LibreOffice Calc zasajźijo.

  5. Składujśo swój tabelowy dokument. Gaž jen pózdźej wocynjaśo, buźo LibreOffice Calc zwězane cele pó napšašowanju aktualizěrowaś.

  6. Pód LibreOffice Calc – Powšykne móžośo wubraś, lěc se ma aktualizacija pśi wócynjanju pśewjasć, pak pśecej, na napšašowanje abo nigda. Aktualizacija dajo se manuelnje w dialogu Wobźěłaś – Zwězanja… startowaś.

Pšosym pódprějśo nas!