Póśěgi na druge tabele

W tabelowej celi móžośo póśěg na celu w drugej tabeli pokazaś.

Rowno tak dajo se póśěg na celu z drugego dokumenta napóraś, pód wuměnjenim, až toś ten dokument jo se južo składł ako dataja.

Póśěg na celu w samskem dokumenśe

 1. Wócyńśo nowy, prozny tabelowy dokument. Pó standarźe ma jano jadnu tabelu z mjenim Tabela1. Klikniśo na tłocašk + nalěwo pódla tabelowego rejtarika dołojce, aby drugu tabelu pśidał (groni se pó standarźe Tabela2).

 2. Zapódajśo na pśikład slědujucu formulu do cele A1 tabele Tabela1:

  Tabela2.A1

 3. Klikniśo na rejtarik Tabela2 dołojce w tabelowem dokumenśe. Stajśo kursor do cele A1 a zapódajśo tekst abo licbu.

 4. Jolic se k Tabela1 wrośaśo, buźośo samske wopśimjeśe tam w celi A1 wiźeś. Jolic se wopśimjeśe tabele Tabela2.A1 změnijo, se wopśimjeśe tabele Tabela1.A1 teke změnijo.

tip

Gaž se na tabelu póśěgujo, kótarejež mě prozne znamjenja wopśimujo, wužywajśo jadnore pazorki wokoło mjenja: ='Tabela z proznymi znamjenjami w mjenju'.A1


tip

Toś ten pśikład formulowu syntaksu Calc wužywa. Jo teke móžno, formulowu syntaksu Excel A1 abo R1C1 wužywaś; to se w Rědy – Nastajenja… LibreOffice Calc – Formula konfigurěrujo.


Aby póśěgi na cele w drugem dokumenśe napórał:

 1. Wubjeŕśo Dataja – Wócyniś…, aby eksistěrujucy tabelowy dokument zacytał.

 2. Wubjeŕśo Dataja – Nowy, aby nowy tabelowy dokument wócynił. Stajśo kursor do cele, źož cośo eksterne daty zasajźiś a zapódajśo znamuško rownosći, aby pódał, až cośo formulu zapódaś.

 3. Pśejźćo něnto k dokumentoju, kótaryž sćo rowno zacytał. Klikniśo do cele z datami, kótarež cośo do nowego dokumenta zasajźiś.

 4. Wrośćo se k nowemu tabelowemu dokumentoju. W zapódawańskej smužce něnto wiźiśo, kak LibreOffice Calc jo pśidał póśěg na formulu za was.

  Póśěg na celu drugego dokumenta połne mě drugego dokumenta mjazy jadnorymi pazorkami (') wopśimujo, pón haš # a pón mě tabele drugego dokumenta, slědowane wót dypka a mjenja abo póśěga cele.

  Na pśikład .

  note

  URI sćažki a dokumentowego mjenja musy se pśecej z jadnorymi pazorkami wobdaś. Jolic mě jadnore pazorki (') wopśimujo, muse se z dwěma jadnoryma pazorkoma ('') maskěrowaś. Jano mě tabele njesmějo se do pazorkow stajiś, jolic prozne znamje abo znamuško wopśimujo, kótarež jo operator, abo mě njejo cysto numeriske (na pśikład '123' musy w pazorkach staś).


 5. Klikńiśo na zelenu kokulku, aby formulu wobkšuśił.

 6. Jolic kašćik dołojce napšawo w aktiwnej celi śěgaśo, aby celowy wobceŕk wubrał, LibreOffice wótpowědne póśěgi awtomatiski do susednych celow zasajźujo. Pón se mě tabele ze znamuškom „$“ zachopina, aby se ako absolutny póśěg wóznamjenił.

Gaž se mě drugego dokumenta w toś tej formuli woglědujośo, zawupytnjośo, až jo ako URL napisane. To groni, až móžośo teke URL z interneta zapódaś.

Pšosym pódprějśo nas!