Z datumom a casom licyś

W LibreOffice Calc móžośo woblicenja z aktualnymi datowymi a casowymi gódnotami pśewjasć. Gaž na pśikład cośo wen namakaś, kak stary sćo w sekundach abo góźinach, wuwjeźćo slědujuce kšace:

  1. Zapódajśo swój datum naroźenja do cele A1 tabelowego dokumenta.

  2. Zapódajśo slědujucu formulu do cele A3: =NĚNTO()-A1

  3. Za tym sćo tłocył tastu Enter, buźośo wuslědk w datumowem formaśe wiźeś. Dokulaž wuslědk ma rozdźěl mjazy dwěma datumowyma gódnotoma ako licbu dnjow pokazaś, musyśo celu A3 ako licbu formatěrowaś.

  4. Stajśo kursor do cele A3, klikniśo z pšaweju tastu, aby kontekstowy meni wócynił a wubjeŕśo Cele formatěrowaś….

  5. Dialog Cele formatěrowaś se zjawijo. Na rejtariku Licby se kategorija „Licby“ južo ako wuzwignjona zjawijo. Format jo na „Powšytkny“ nastajony, kótaryž wugbajo, až wuslědk woblicenja, kótaryž datumowe zapiski wopśimujo, se ako datum pokazujo. Aby wuslědk ako licbu pokazał, stajśo licbowy format na „-1.235“ a zacyńśo dialog z tłocaškom W pórěźe.

  6. Něnto sr licba dnjow mjazy źinsajšnym datumom a pódanym datumom w celi A3 pokazujo.

  7. Eksperimentujśo raz z pśidatnymi formulami: Zapódajśo =A3*24 do cele A4, aby góźiny wulicył, =A4*60 do cele A5, aby minuty wuličił a =A5*60 do cele A6, aby sekundy wulicył. Tłocćo tastu Enter, aby zapódaśe skóńcył.

Cas, kótaryž jo minuł wót datuma wašogo naroźenja, se něnto wulicuj a w rozdźělnych jadnotkow pokazujo. Gódnoty se ako wót togo wokognuśa wulicujo, gaž sćo zapódał slědnu formulu a łocył tastu Enter. Toś ta gódnota se awtomatiski njeaktualizěrujo, lěcrownož se „Něnto“ stawnje změnja. W meniju Daty jo menijowy zapisk Wulicyś – Awtomatiski wulicyś w normalnem paźe aktiwny; awtomatiske wulicenje pak se na funkciju NĚNTO njenałožujo. Howac wašo licadło tabelu stawnje aktualizěrujo.

Pšosym pódprějśo nas!