Swójske ramiki w celach

Móžośo wjele linijowych stilow na wubrane cele nałožyś.

  1. Wubjeŕśo celu abo celowy blok.

  2. Wubjeŕśo Format – Cele…

  3. Klikniśo w dialogu na rejtarik Ramiki.

  4. Wubjeŕśo ramikowe nastajenja, kótarež cośo nałožyś a klikniśo na W pórěźe.

Nastajenja we wobceŕku Linijowy pórěd daju se wužywaś, aby někotare ramikowe stile nałožył.

Wuběrk celow

Wótwisujucy wót wuběrka celow wobceŕk hynac wuglěda.

Wuběrk

Linijowy pórěd (wobceŕk)

Jadna cela

ramiki z jadneju wubraneju celu

Cele w słupje

ramiki z jadnym wubranym słupom

Cele w smužce

ramiki z wubraneju smužku

Cele w bloku 2 x 2 abo wěcej

ramiki z wubranym blokom


Standardne nastajenja

Klikniśo na jaden ze symbolow pód Pśednastajenja, aby někotare ramiki nastajił abo slědk stajił.

Pśikłady

Wubjeŕśo blok 8 x 8 celow a pón Format – Cele… – Ramiki.

standardna symbolowa smužka rejtarika Ramiki

Něnto móžośo wopytaś, kótare linije druge symbole nastajaju abo wótwónoźuju.

Swójske nastajenja

We wobceŕku Swójski móžośo kliknuś, aby jadnotliwe linije pśidał abo wótwónoźeł. Pśeglěd linije w tśich rozdźělnych stawach pokazujo.

Klikniśo wóspjet na kšomu abo rožk, aby tśi rozdźělne stawy pśejśeł.

Linijowe typy

Wobraz

Wóznam

Carna linija

pśeśěgnjona linija za swójski ramik

Carna linija wótpowědnu liniju wubranych celow nastaja. Linija se ako dypkata linija pokazujo, gaž linijowy stil 0,05 pt wuběraśo. Dwójne linije se pokazuju, gaž stil dwójneje linije wuběraśo.

Šera linija

šera linija za swójski ramik

Šera linija se pokazujo, gaž se wótpowědna linija wubranych celow njezměnja. Linija se na toś tej poziciji njepśidawa abo njewótwónoźujo.

Běła linija

běła linija za swójski ramik

Běła linija se pokazujo, gaž se wótpowědna linija wubranych celow wótwónoźujo.


Pśikłady

Wubjeŕśo jadnotliwu celu a pón Format – Cele… – Ramiki.

Klikniśo na lěwu kšomu, aby śańku liniju ako ramik pśidał. Wšykne druge linije se z cele wótwónoźuju.

śańki dolny ramik nastajiś

Wubjeŕśo tłusćejšy linijowy stil a klikniśo na dolnu kšomu. To tłusćejšu liniju ako dolny ramik nastaja.

tłustu liniju ako ramik nastajiś

Klikniśo na drugi symbol wótlěwa pód Pśednastajenja, aby wšykne styri ramiki nastajił. Klikniśo pón wóspjet na dolnu kšomu, daniž se běła linija njepokazujo.

dolny ramik wótwónoźeś

Móžośo rozdźělne linijowe typy a linijowe stile kombiněrowaś. Slědny wobraz pokazujo, kak móžośo tłuste wenkowne ramiki (tłuste carne linije) pokazujo, ale diagonalne linije w celi njepśeměnjone wóstanu (šere linije).

rozšyrjony pśikład za celowe ramiki

Pšosym pódprějśo nas!