Awtomatiski filter nałožyś

Funkcija Awtomatiski filter kombinaciske pólo do jadnogo datowego słupa abo do někotarych datowych słupow zasajźujo, kótarež wam zmóžnja, datowe sajźby (smužki) wubraś, kótarež se maju pokazaś.

  1. Wubjeŕśo słupy, na kótarež cośo funkciju awtomatiskego filtra nałožyś.

  2. Wubjeŕśo Daty –Awtomatiski filter. Šypki kombinaciskego póla su w prědnej smužce wubranego wobceŕka widobne.

  3. Klikniśo na wuběrańsku šypku w słupowej głowje a wubjeŕśo zapisk, aby filter nałožył.

    Jano te smužki, kótarychž wopśimjeśe filtrowym kriterijam wótpowědujo, se pokazuju. Druge smužki se wen filtruju. Pó pśetergnjonem smužkowem numerěrowanju móžośo spóznaś, lěc smužki su se wen filtrowali. Słup, kótaryž jo se wužyła za filter, dajo se pó drugej barwje šypkowego tłocaška spóznaś.

Gaž pśidatny awtomatiski filter na drugi słup filtrowanego datowego wobceŕka nałožujośo, druge kombinaciske póla jano filtrowane daty pokazuju.

Aby wšykne datowe sajźby zasej pokazał, wubjeŕśo kuždy zapisk w kombinaciskem pólu awtomatiskego filtra. Jolic Standard wuběraśo, se dialog Standardny filter zjawijo, kótaryž wam zmóžnja, standardny filter nastajił. Wubjeŕśo „Nejwuše 10“, aby jano nejwuše 10 pokazał.

Až njeby wy awtomatiski filter wěcej wužywał, wubjeŕśo wšykne cele znowego, kótarež sćo wubrał w kšacu 1 a wubjeŕśo znowego Daty – Awtomatiski filter.

tip

Aby rozdźělnym tabelam rozdźělne awtomatiske filtry pśipokazał, musyśo nejpjerwjej wobceŕk datoweje banki w kuždej tabeli definěrowaś.


warning

Aritmetiske funkcije teke na te cele źiwaju, kótarež nałožonego filtra dla njejsu widobne. Suma cełego słupa na pśikład teke gódnoty we wufiltrowanych celach zlicyjo. Nałožćo funkciju MJAZYREZULTAT, jolic se maju jano na cele źiwaś, kótarež su widobne pó nałožowanju filtra.


Pšosym pódprějśo nas!