Awtomatiske změny znjemóžniś

Pó standarźe LibreOffice wjele zwuconych pisańskich awtomatiski korigěrujo a nałožujo formatěrowanje, mjaztym až pišośo. Móžośo awtomatiske změny z +Z anulěrowaś.

How wiźiśo, kak móžośo awtomatiske změny w LibreOffice Calc znjemóžniś a zasej zmóžniś:

Awtomatiske wudopołnjenje teksta abo licbow

Gaž něco do cele zapódawaśo, LibreOffice Calc wam wótpowědujuce zapódaśe w samskem słupje awtomatiski naraźujo. Toś ta funkcija se awtomatiske zapódaśe groni.

Aby awtomatiske zapódaśe zmóžnił a znjemóžnił, stajśo abo wótwónoźćo kokulku pśed Rědy – Awtomatiske zapódaśe.

Awtomatiske pśetwórjenje do datumowego formata

LibreOffice Calc wěste zapiski awtomatiski do datuma pśetwórjujo. Zapisk 1.1 na pśikład se ako 1. januara aktualnego lěta pó regionalnych nastajenjach wašogo źěłowego systema interpretěrujo a pokazujo se pó datumowem formaśe, kótaryž za celu płaśi.

Aby zawěsćił, až se zapisk ako tekst interpretěrujo, pśidajśo apostrof na zachopjeńku zapiska. Apostrof se w celi njepokazujo.

Pazorki se z typografiskimi pazorkami wuměnjaju

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja awtomatiskeje korektury…. Pśejźćo k rejtarikoju Nastajenja narodneje šemy a wótwónoźćo kokulku pśed Wuměniś.

Celowe wopśimjeśe se pśecej z wjelikim pismikom zachopina

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja awtomatiskeje korektury… Pśejźćo k rejtarikoju Nastajenja. Wótwónoźćo kokulku pśed Kuždu sadu z wjelikim pismikom zachopiś.

Słowo z drugim słowom wuměniś

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja awtomatiskeje korektury…. Pśejźćo k rejtarikoju Wuměniś. Wubjeŕśo słowny pór a klikniśo na Wulašowaś.

Pšosym pódprějśo nas!