Mjenja ako adresěrowanje spóznaś

Móžośo cele z tekstom wužywaś, aby se na smužki abo słupy póśěgował, kótarež cele wopśimuju.

Pśikładowa tabela

W pśikładowej tabeli móžośo znamuškowy rjeśazk 'Słup jaden' w formuli wužywaś, aby se na celowy wobceŕk B3 do B5 póśěgował, abo 'Słup dwa' za celowy wobceŕk C2 do C5. Móžośo teke 'Smužka jaden' za celowy wobceŕk B3 do D3 wužywaś, abo 'Smužka dwa' za celowy wobceŕk B4 do D4. Wuslědk formule, kótaraž celowe mě wužywa, jo celowe mě, na pśikład SUMA('Słup jaden') wužywa, jo 600.

Awtomatiske pytanje jo zestarjeta funkcija a jo pó standarźe znjemóžnjone, dokulaž móžo k njedeterministiskemu zaźaržanjeju wjasć, wótwisujucy wót napšawdnego wopśimjeśa. Aby toś tu funkciju zmóžnił, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Wulicyś a markěrujśo kontrolny kašćik Pópisanja słupow a smužkow awtomatiski namakaś.

Wužywanje definěrowanych pópisanjow jo pśecej móžne a zaźaržujo se pódobnje, ale na definěrowany nałog.

Symbol Tip

Jolic mě pópisanja do formule zapódawaśo, stajśo mě do jadnorych pazorkow ('). Jolic jadnore pazorki se w mjenju zjawiju, musyśo je pódwójś, na pśikład 'lětnik ''90'.


Define Label Range

Opens a dialog in which you can define a label range.

Pšosym pódprějśo nas!