Zmólkowe kody w LibreOffice Calc

Slědujuca tabela jo pśeglěd zmólkowych powěźeńkow za LibreOffice Calc. Jolic zmólka w celi nastawa, kótaraž kursor wopśimujo, se zmólkowa powěźeńka w statusowej rědce pokazujo.

Zmólkowy kod

Powěźeńka

Rozjasnjenje

###

žeden

Cela njejo šyroka dosć, aby wopśimjeśe pokazała.

#FMT

žeden

Toś ta gódnota jo zwenka granicow, kótarež su płaśiwe za toś ten format

#ND

Njejo k dispoziciji

Wuslědk njejo za formulowy wuraz k dispoziciji.

501

Njepłaśiwe znamuško

Znamuško njejo płaśiwe w formuli.

502

Njepłaśiwy argument

Funkciski argument njejo płaśiwy. Wužywajśo na pśikład pšosym IMKÓRJEŃ() za negatiwnu licbu město funkcije KÓRJEŃ().

503
#NUM!

Njepłaśiwa operacija běžeceje komy

Woblicenje k woběžkoju definěrowanego gódnotnego wobceŕka wjeźo.

504

Zmólka w parametrowej lisćinje

Funkciski parameter njejo płaśiwy, na pśikład tekst město licby.

507, 508

Zmólka w spinkach

Spinka felujo, na pśikład zacyinjajuca spinka eksistěrujo, ale wócynjajuca spinka nic

509

Felujucy operator

Operator felujo, na pśikład "=2(3+4) * ", źož operator mjazy "2" a "(" felujo.

510

Felujuca wariabla

Wariabla felujo, na pśikład "=1+*2", gaž dwa operatora stej jaden pódla drugego.

511

Felujuca wariabla

Funkcija se wěcej wariablow ako pódane pomina, na pśikład A() a ABO().

512

Formula jo pśedłujka

Compiler: Cełkowna licba nutśikownych znamuškow (t. gr. operatory, wariable, spinki) w formuli 8192 pśekšaca.

513

Znamuškowy rjeśazk jo pśedłujki

Compiler: Identifikator w formuli wjelikosć 1024 znamuškow pśekšacajo (kodowe dypki UTF-16). Interpreter: wuslědk operacije znamuškowego rjeśazka by pśekšocył wjelikosć 256 milionow znamuškow (kodowe dypki UTF-16, pótakem 512 MiB).

514

Nutśkowny woběžk

Nutśikowny wobliceński štaplowy pśeběg jo nastał.

515

Nutśikowna syntaksowa zmólka

Njeznata zmólka.

516

Nutśikowna syntaksowa zmólka

Matriks se w liceńskem štaplu wótcakujo, kótaraž pak njejo k dispoziciji.

517

Nutśikowna syntaksowa zmólka

Njeznaty kod, na pśikład se dokument z nowšeju funkciju w staršej wersiji zacytajo, kótaraž funkciju njewopśimujo.

518

Nutśikowna syntaksowa zmólka

Wariabla njejo k dispoziciji

519
#GÓDNOTA!

Žedna gódnota (město Err:519 cela #GÓDNOTA! pokazujo)

Formula gódnotu pśinjaso, kótaraž definiciji njewótpowědujo; abo cela, kótaraž se w formuli referencěrujo, tekst město licby wopśimujo.

520

Nutśikowna syntaksowa zmólka

Compiler njeznaty compilerowy kod napórajo.

521
#NULL!

Žeden kod abo pśerěz.

Žeden kod abo žeden wuslědk.

522

Cirkularny póśěg

Formula se direktnje abo indirektnje na sebje pósěgujo a nastajenje Iteracije njejo pód – LibreOffice Calc – Wulicyś stajone.

523

Liceńska metoda njekonwergěrujo

Funkciji celowa gódnota felujo abo iteratiwne póśěgi minimalnu změnu z maksimalnymi kšacami njedojśpiwa, kótarež su nastajone.

524
#REF!

Žeden płaśiwy póśěg (město Err:524 cela #REF! pokazujo)

Compiler: Wopisańske mě słupa abo smužki njedajo se rozwězaś. Interpreter: W formuli słup, smužka abo tabela felujo, kótaraž referencěrowanu celu wopśimujo.

525
#MĚ?

Njepłaśiwe mjenja

Identifikator njedajo se wugódnośiś, na pśikład njejo žeden póśěg, žedno płaśiwe funkciske mě, žedno pópisanje słupa abo smužki, žedno makro, abo jo wopacne decimalne źěleńske znamuško abo tykac njejo se namakał.

527

Nutśkowny woběžk

Interpreter: Póśěgi, na pśikład, gaž se cela na celu referencěrujo, su pśewjelgin zakapslowane.

530

Žeden tykac

Interpreter: Tykac njejo se namakał.

531

Žedno makro

Interpreter: Makro njejo se namakało.

532
#DIW/0!

Diwizija pśez nulu

Diwiděrowański operator / jolic mjenowak je 0
Někotare dalšne funkcije toś tu zmólku wrośaju, na pśikład:
WARIANCE z mjenjej ako 1 argumentom
STWÓTCHN z mjenjej ako 1 argumentom
WARIANCA z mjenjej ako 2 argumentoma
STWÓTCH z mjenjej ako 2 argumentoma
STANDARDIZACIJA ze stwótch=0
NORMROZDŹ z stwótch=0

533

Zašachtelikane pólne wariable se njepódpěraju.

Na pśikład ={1;{2}}

538

Zmólka: Pólna wariabla abo matriksowa wjelikosć

Maksimalny limit za sortěrowanje jo pśekšocony (maksimum jo dwójcy tak wusoki ako licba smužkow, t. gr. za 1048576 smužkow 2097152 zapiskow). Ta samska zmólka 538 se teke wužywa, gaž temporarna matriks njedajo se swójogo wjelikostnego pominanja dla pśirědowaś.

539

Njepódprěte wopśimjeśe nutśikowneje pólneje wariable

Na pśikład ={1+2}

540

Eksterne wopśimjeśe znjemóžnjone

Funkcija, kótaraž se (znowego)zacytanje eksternych žrědłow pomina, namakajo a wužywaŕ hyšći njejo wobkšuśił znowegozacytanje eksternych žrědłow


Pšosym pódprějśo nas!