Tastowe skrotconki za tabelowe dokumenty

Symbol za Notica

Někotare tastowe skrotconki daju se wašomu desktopowemu systemoju pśipokazaś. Tasty, kótarež se desktopowemu systemoju pśipokazuju, njejsu za LibreOffice k dispoziciji. Wopytajśo druge tasty pak za LibreOffice w Rědy – Pśiměriś… – Rejtarik: Tastatura pak w swójom desktopowem systemje pśipokazaś.


Aby wubrany celowy wobceŕk z formulu wupołnił, kótaruž sćo zapódał w zapodawańskej smužce, tłocćo +Enter.

Aby matriks napórał, w kótarejž wšykne cele te samske informacije wopśimuju, kótarež sćo zapódał do zapódawańskeje smužki, tłocćo Umsch++Enter. Njamóžośo komponenty matriksy wobźěłowaś.

Aby někotare cele w rozdźělnych wobceŕkach tabele wubrał, źaržćo tastu tłoconu a śěgniśo w rozdźělnych wobceŕkach.

Aby někotare tabele w tabelowej dokumenśe wubrał, źaržćo tastu tłoconu a klikniśo pón na mjenjowe rejtariki na dolnej kšomje źěłowego wobceŕka. Aby jano jadnu tabelu we wuběrku wubrał, źaržćo tastu Umsch tłoconu a klikniśo pón na mjenjowy rejtarik tabele.

Aby manuelne łamanje smužki do cele zasajźił, klikniśo do cele a tłocćo pón tastu +Enter.

Aby wopśimjeśe wubranych celow lašował, tłocćo slědktastu. To dialog Wopśimjeśe lašowaś wócynja, źož móžośo wopśimjeśe wubraś, kótarež se ma wulašowaś. Aby wopśimjeśe wubranych celow bźez dialoga wulašował, tłocćo tastu Entf.

W tabelowych dokumentach nawigěrowaś

Tastowe skrotconki

Efekt

+Pos1

Giba kursor k prědnej celi w tabeli (A1).

+Ende

Giba kursor k slědnej celi w tabeli, kótaraž daty wopśimujo.

Pos1

Giba kursor k prědnej celi aktualneje smužki.

Ende

Pśesuwa kursor do slědnego słupa, kótaryž daty w smužce wopśimujo.

Umsch+Pos1

Wuběra cele wót aktualneje cele do prědneje cele aktualneje smužki.

Umsch+Ende

Wuběra wšykne cele wót aktualneje cele do slědnego słupa, kótaryž daty w aktualnej smužce wopśimujo.

Umsch+Bild↑

Wuběra cele wót aktualneje cele do wó jaden bok w aktualnem słupje górjej abo rozšyrja eksistěrujucy wuběrk wó jaden bok górjej.

Umsch+Bild↓

Wuběra cele wót aktualneje cele do wó jaden bok w aktualnem słupje dołoj abo rozšyrja eksistěrujucy wuběrk wó jaden bok dołoj.

Umsch+prozne znamje

Wuběra aktualnu smužku abo rozšyrja eksistěrujucy wuběrk do wšych wótpowědnych smužkow.

+prozne znamje

Wuběra aktualny słup abo rozšyrja eksistěrujucy wuběrk do wšych wótpowědnych słupow.

+Umsch+prozne znamje

Wuběra wšykne cele w tabeli.

+←

Giba kursor nalěwo k zachopjeńkoju a kóńcoju celowych blokow z datami. Jolic cela nalěwo pódla kursora jo prozna abo cela z kursorom jo prozna, se kursor nalěwo w aktualnej smužce giba, daniž pśiducu celu z wopśimjeśim njedojśpiwa. Jolic wšykne cele w samskej smužce nalěwo pódla kursora su prozne, se kursor k prědnej celi w smužće giba.

+→

Giba kursor napšawo k zachopjeńkoju a kóńcoju celowych blokow z datami. Jolic cela napšawo pódla kursora jo prozna abo cela z kursorom jo prozna, se kursor napšawo w aktualnej smužce giba, daniž pśiducu celu z wopśimjeśim njedojśpiwa. Jolic wšykne cele w samskej smužce napšawo pódla kursora su prozne, se kursor k slědnej celi w smužće giba.

+↑

Giba kursor górjej k zachopjeńkoju a kóńcoju celowych blokow z datami. Jolic cela nad kursorom jo prozna abo cela z kursorom jo prozna, se kursor górjej w aktualnem słupje giba, daniž pśiducu celu z wopśimjeśim njedojśpiwa. Jolic wšykne cele w samskem słupje nad kursorom su prozne, se kursor k prědnej celi w słupje giba.

+↓

Giba kursor dołoj k zachopjeńkoju a kóńcoju celowych blokow z datami. Jolic cela pód kursorom jo prozna abo cela z kursorom jo prozna, se kursor dołoj w aktualnem słupje giba, daniž pśiducu celu z wopśimjeśim njedojśpiwa. Jolic wšykne cele w samskem słupje nad kursorom su prozne, se kursor k slědnej celi w słupje giba.

+Umsch+Šypka

Wuběra wšykne cele wobceŕka, kótaryž jo se napórał přez pógiby kursora z pomocu tastowych skrotconkow +Šypki. Gaž se to wužywa, aby smužki a słupy gromaźe wubrało, se pšawokutny celowy wobceŕk wuběra. Jolic kursor jo w proznej celi, se wuběrk wót aktualneje cele do prědneje cele z gódnotu k směroju tłoconeje šypkoweje tasty rozpśestrěwa.

+Bild ↑

Skoka wó jadnu tabelu nalěwo.

W śišćaŕskem pśeglěźe: Skoka k pjerwjejšnemu śišćaŕskemu bokoju.

+Bild ↓

Skoka wó jadnu tabelu napšawo.

W śišćaŕskem pśeglěźe: Skoka k pśiducemu śišćaŕskemu bokoju.

+Bild ↑

Skoka wó jaden bok wobrazowki nalěwo.

+Bild ↓

Skoka wó jaden bok wobrazowki napšawo.

+Bild ↑

Pśidawa aktualnemu wuběrkoju tabelow pjerwjejšnu tabelu. Jolic wšykne tabele w tabelowem dokumenśe su wubrane, toś ta tastowa skrotconka jano pjerwjejšnu tabelu wuběra. To pjerwjejšnu tabelu k aktualnej tabeli cyni.

Umsch++Bild ↓

Pśidawa aktualnemu wuběrkoju tabelow pśiducu tabelu. Jolic wšykne tabele w tabelowem dokumenśe su wubrane, toś ta tastowa skrotconka jano pśiducu tabelu wuběra. To pśiducu tabelu k aktualnej tabeli cyni.

+ *

pśi comž (*) jo multiplikaciske znamuško na numeriskej tastaturje

Wuběra datowy wobceŕk, kótaryž kursor wopśimujo. Wobceŕk jo zwisujucy celowy wobceŕk, kótaryž daty wopśimujo a se pśez prozne smužki a słupy wobgranicujo.

+ /

pśi comž (*) jo diwiděrowańske znamuško na numeriskej tastaturje

Wuběra wobceŕk matriksoweje formule, kótaryž kursor wopśimujo.

+Plusowa tasta

Cele zasajźiś (ako w meniju Zasajźiś – Cele zasajźiś…)

+Minusowa tasta

Cele wulašowaś (ako w meniju Tabela – Cele wulašowaś…)

Enter (we wubranem wobceŕku)

Giba kursor wó jadnu celu dołoj we wubranem wobceŕku. Aby směr pódał, ku kótaremuž se kursor giba, wubjeŕśo - LibreOffice Calc – Powšykne a změńśo nastajenje we Tłocćo Enter, aby wuběrk pśesunuł.

Enter (pó kopěrowanju celowego wopśimjeśa)

Jolic celowe wopśimjeśe jo se rowno kopěrowało do mjazywótkłada a pśidatne wobźěłowanje njejo se pśewjadło w aktualnej dataji, tłocćo Enter, aby se wopśimjeśe z mjazywótkłada na aktualnej kursorowej poziciji zasajźijo.

Umsch+Enter

Jolic mjazywótkład celowe wopśimjeśe wopśimujo a wobźěłowanje njejo se pśewjadło w dataji, ma Umsch+Enter samske zaźarženje ako Enter a wopśimjeśe se z mjazywótkłada na aktualnej kursorowej poziciji zasaźijo.

Jolic cele njejsu wubrane, Umsch+Enter kursor k nawopacnemu směroju giba, kótaryž jo w nastajenju Tłocćo Enter, aby wuběrk pśesunuł, kótarež jo w – LibreOffice Calc – Powšykne.

Jolic celowy wobceŕk jo wubrany, Umsch+Enter kursor w aktualnem wuběrku k nawopacnemu směroju giba, kótaryž jo w nastajenjuTłocćo Enter, abyšće wuběrk pśesunuł definěrowany.

+ ` (glejśo nožku pód toś teju tabelu)

Pokazujo abo chowa formule město gódnotow we wšych celach.


note

Tasta ` jo pódla „ß“ na nejwěcej nimskich tastaturach. Musyś pak tastu Umsch tłoconu źaržaś, aby znamuško `pokazał. Jolic waša tastatura tastu `njama, móžośo drugu tastu pśipokazaś: Wubjeŕśo „Rědy – Pśiměriś…“ a klikniśo na rejtarik „Tastatura“. Wubjeŕśo kategoriju „Naglěd“ a funkciju „Formulu pśešaltowaś“.


Tabele kopěrowaś a pśemjeniś

Na tabelowe rejtariki, kótarež se za nawigěrowanje mjazy tabelami wužywaju, daju se gromaźe z tastowymi skrotconkami kliknuś, aby slědujuce funkcije pśewjadli:

Tastowe skrotconki

Efekt

+ Tabelowy rejtarik śěgnuś

Napórajo kopiju tabele, na kótarejež rejtarik jo se kliknuło. Kopěrowana tabela se na poziciji placěrujo, źož tłocašk myški jo se pušćił.

+ na tabelowy rejtarik kliknuś

Cyni tabelu wobźěłujobnu. Wobźěłajśo tabelowe mě a tłocćo Enter, gaž sćo gótowy.


Funkciske tasty, kótarež se w tabelowych dokumentach wužywaju

Tastowe skrotconki

Efekt

+F1

Pokazuje komentar, kótaryž k aktualnej celi słuša.

F2

Tłocćo z wubraneju celu F2, aby celowe wopśimjeśe wócynił a jo wobźěłował. Jolic cela formulu wopśimujo, nawigěrujśo z pomocu šypkowych tastow pó tabeli, aby wobceŕkowe adrese lažko do formule zapódał.

Tłocćo F2 znowego, aby wužywanje šypkowych tastow zmóžnił, z kótarymiž móžośo kursor w formulowem teksće gibaś.

Kužde pśidatne wužywanje tasty F2 mjazy dwěma do togo wopisanyma stawoma pśešaltujo.

Někotare dialogi maju zapódawańske póla z tłocaškom Pómjeńšyś. Gaž F2 tłocyśo, a kursor jo w takem pólu, se pśikaz Pómjeńšyś wuwjeźo.

+F2

Wócynja funkciski asistent.

Umsch++F2

Giba kursor do zapódawańskeje smužki, źož móžośo formulu za aktualnu celu zapódaś.

+F3

Wócynja dialog Mě definěrowaś.

Umsch++F4

Pokazujo abo chowa eksplorer datoweje banki.

F4

Pśerědujo relatiwne abo absolutne póśěgi (na pśikład A1, $A$1, $A1, A$1) w zapódawańskem pólu.

F5

Pokazujo abo chowa Nawigator.

Umsch+F5

Slědujo naslědnikam.

Umsch+F9

Slědujo pśedchadnikam.

Umsch++F5

Giba kursor wót zapódawańskeje smužki do tabelowego wobceŕka. Móžośo teke Umsch++T wužywaś.

F7

Pśewjeźo pšawopisnu kontrolu w aktualnej tabeli.

+F7

Wócynja tezawrus, jolic aktualna cela tekst wopśimujo.

F8

Zmóžnja abo znjemóžnja pśidatny wuběrański modus. W toś tom modusu móžośo šypkowe tasty wužywaś, aby wuběrk rozšyrjaju. Móžośo teke do drugeje cele kliknuś, aby wuběrk rozšyrił.

+F8

Wuzwigujo cele, kótarež gódnoty wopśimuju.

F9

Woblicujo změnjone formule w aktualnej tabeli.

+Umsch+F9

Woblicujo wšykne formule we wšych tabelach.

+F9

Aktualizěrujo wubrany diagram.

Wócynja wokno Formatowe pśedłogi, źož móžośo celowemu wopśimjeśeju abo aktualnej tabeli formatowu pśedłogu pśipokazaś.

Umsch+F11

Napórajo dokumentowu pśedłogu.

Umsch++F11

Aktualizěrujo pśedłogi.

F12

Rědujo wubrany datowy wobceŕk.

+F12

Wótpórajo zrědowanje wubranego datowego wobceŕka.

+↓

Pówětšujo wusokosć aktualneje smužki (jano w modusu kompatibelnosći za zestarjete dokumenty OpenOffice.org).

+↑

Pómjeńšujo wusokosć aktualneje smužki (jano w modusu kompatibelnosći za zestarjete dokumenty OpenOffice.org).

+→

Pówětšujo šyrokosć aktualnego słupa.

+←

Pómjeńšujo šyrokosć aktualnego słupa.

+Umsch+šypkowa tasta

Optiměrujo słupowu šyroskosć abo smužkowu wusokosć na zakłaźe aktualneje cele.


Cele z pomocu tastowych skrotconkow formatěrowaś

Slědujuce celowe formaty daju se z tastaturu nałožyś:

Tastowe skrotconki

Efekt

+1 (nic na numeriskej tastaturje)

Dialog Cele formatěrowaś wócyniś

+Umsch+1 (nic na numeriskej tastaturje)

Dwě decimalnej městnje, źěleńske znamuško tysacowkow

+Umsch+2 (nic na numeriskej tastaturje)

Standardny eksponencialny format

+Umsch+3 (nic na numeriskej tastaturje)

Standardny datumowy format

+Umsch+4 (nic na numeriskej tastaturje)

Standardny pjenjezny format

+Umsch+5 (nic na numeriskej tastaturje)

Standardny procentowy format (dwě decimalnej městnje)

+Umsch+6 (nic na numeriskej tastaturje)

Standardny format


Wužywanje pivotowych tabelow

Slědujuce tastowe skrotconki su za dialog Wugótowanje pivotowych tabelow.

Tasty

Efekt

Tabulator

Běžy pó wobceŕkach a tłocaškach dialoga wótprědka naslědk, aby se fokus změnił.

Umsch+Tabulator

Běžy pó wobceŕkach a tłocaškach dialoga wótslědka doprědka, aby se fokus změnił.

Pśesuwa fokus wó jaden zapisk w aktualnem dialogowem wobceŕku górjej.

Pśesuwa fokus wó jaden zapisk w aktualnem dialogowem wobceŕku dołoj.

Pśesuwa fokus wó jaden zapisk w aktualnem dialogowem wobceŕku nalěwo.

Pśesuwa fokus wó jaden zapisk w aktualnem dialogowem wobceŕku napšawo.

Pos1

Wuběra prědny zapisk w aktualnem dialogowem wobceŕku.

Ende

Wuběra slědny zapisk w aktualnem dialogowem wobceŕku.

a pódšmarnjone znamuško w pópisanju „Smužkowe póla“

Kopěrujo abo pśesuwa aktualne pólo do wobceŕka „Smužkowe póla“.

a pódšmarnjone znamuško w pópisanju „Słupowe póla“

Kopěrujo abo pśesuwa aktualne pólo do wobceŕka „Słupowe póla“.

a pódšmarnjone znamuško w pópisanju „Datowe póla“

Kopěrujo abo pśesuwa aktualne pólo do wobceŕka „Datowe póla“.

a pódšmarnjone znamuško w pópisanju „Filtry“

Kopěrujo abo pśesuwa aktualne pólo do wobceŕka „Filtry“.

+↑

Pśesuwa aktualne pólo wó jadnu poziciju górjej.

+↓

Pśesuwa aktualne pólo wó jadnu poziciju dołoj.

+←

Pśesuwa aktualne pólo wó jadnu poziciju nalěwo.

+→

Pśesuwa aktualne pólo wó jadnu poziciju napšawo.

+Pos1

Pśesuwa aktualne pólo do prědneje pozicije.

+Ende

Pśesuwa aktualne pólo do slědneje pozicije.

Entf

Wótwónoźujo aktualne pólo z wobceŕka.


Pšosym pódprějśo nas!