Meni Daty

Wubjerśo Daty – Tekst do słupow….

Wubjeŕśo Daty – Wobceŕk definěrowaś….

Wubjeŕśo Daty – Wobceŕk wubraś….

Wubjeŕśo Daty – Sortěrowaś….

Wubjeŕśo Daty – Stupajucy sortěrowaś

Wubjeŕśo Daty – Wóstupujacy sortěrowaś

Wubjeŕśo Daty – Sortěrowaś… – Rejtarik: Sortěrowańske kriterije.

Klikniśo w symbolowej rědce Standard na

Symbol Stupajucy sortěrowaś

Stupajucy sortěrowaś

Symbol za Wóstupujucy sortěrowaś

Wóstupujucy sortěrowaś

Wubjeŕśo Daty – Sortěrowaś… – Nastajenja.

Wubjeŕśo Daty – Dalšne filtry.

Wubjeŕśo Daty – Awtomatiski filter.

Klikniśo w symbolowej rědce Rědy abo Tabelowe daty na

Symbol za awtomatiski filter

Awtomatiski filter

Wubjeŕśo Daty – Dalšne filtry – Rozšyrjony filter….

Wubjeŕśo Daty – Dalšne filtry – Standardny filter… – Nastajenja

Wubjeŕśo Daty – Dalšne filtry – Rozšyrjony filter… – Nastajenja.

Wubjeŕśo Daty – Dalšne filtry – Filter slědk stajiś.

Klikniśo w symbolowej rědce Tabelowe daty na Filter/Sortěrowanje slědk stajiś.

Symbol za Filter/Sortěrowanje slědk stajiś

Filter/Sortěrowanje slědk stajiś

Wubjeŕśo Daty – Dalšne Filtry – Awtomatiski filter schowaś.

Wubjeŕśo Daty – Mjazyrezultaty….

Wubjeŕśo Daty – Mjazyrezultaty… – Rejtarik: 1./2./3. kupka.

Wubjeŕśo Daty – Mjazyrezultaty – Rejtarik: Nastajenja.

Wubjeŕśo Daty – Płaśiwosć….

Wubjeŕśo Daty – Płaśiwosć… – Rejtarik: Kriterije.

Wubjeŕśo Daty – Płaśiwosć… – Rejtarik: Zapódawańska pomoc.

Wubjeŕśo Daty – Płaśiwosć… – Zmólkowa powěźeńka.

Wubjeŕśo Daty – Někotare operacije.

Wubjeŕśo Daty – Konsoliděrowaś….

Wubjeŕśo Daty – Kupki a rozrědowanje.

Wubjeŕśo Daty – Kupki a rozrědowanje – Drobnostki schowaś.

Wubjeŕśo Daty – Kupki a rozrědowanje – Drobnostki pokazaś.

Wubjeŕśo Daty – Kupki a rozrědowanje – Kupku wutwóriś….

F12

Klikniśo w symbolowej rědce Rědy na

Symbol za Kupku wutwóriś

Kupku wutwóriś

Wubjeŕśo Daty – Kupki a rozrědowanje – Kupku wótpóraś….

+F12

Klikniśo w symbolowej rědce Rědy na

Symbol za Kupku wótpóraś

Kupku wótpóraś

Wubjeŕśo Daty – Kupki a rozrědowanje – Awtomatiske rozrědowanje.

Wubjeŕśo Daty – Kupki a rozrědowanje – Rozrědowanje wótwónoźeś.

Wubjeŕśo Daty – Kupki a rozrědowanje – Drobnostki pokazaś (za někotare pivotowe tabele).

Wubjeŕśo Daty – Pivotowa tabela.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pivotowa tabela….

Wubjeŕśo Daty – Pivotowa tabela – Zasajźiś abo wobźěłaś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pivotowa tabela.

Wubjeŕśo Daty – Pivotowa tabela.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Pivotowa tabela

Pivotowa tabela

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pivotowa tabela… a zmóžniśo pón w dialogu Žrědło wubraś nastajenje W LibreOffice zregistrěrowane datowe žrědło.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pivotowa tabela… a zmóžniśo pón w dialogu Žrědło wubraś nastajenje Aktualny wuběrk.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pivotowa tabela… a zmóžniśo pón w dialogu Žrědło wubraś nastajenje W LibreOffice zregistrěrowane datowe žrědło a klikniśo na W pórěźe, aby dialog Datowe žrědło wubraś.

Wubjeŕśo Daty – Pivotowa tabela – Aktualizěrowaś.

Wubjeŕśo Daty – Pivotowa tabela – Lašowaś.

Wubjeŕśo Daty – Wobceŕk aktualizěrowaś.

Wubjeŕśo Daty – Kupki a rozrědowanje – Kupku wutwóriś.

Pšosym pódprějśo nas!