Macro Toolbar

The Macro Toolbar contains commands to create, edit, and run macros.

Biblioteka

Wubjeŕśo biblioteku, kótaruž cośo wobźěłaś. Prědny modul biblioteki, kótaryž wuběraśo, se w Basic IDE pokazujo.

Biblioteka lisćinowych pólow

Biblioteka lisćinowych pólow

Kompilěrowaś

Kompilěrujo makro Basic. Musyśo makro kompilěrowaś, za tym až sćo jo změnił, abo jolic makro jadnotliwe abo procedurowe kšace wužywa.

Symbol za Kompilěrowaś

Kompilěrowaś

Wuwjasć

Wuwjeźo prědne makro aktualnego modula.

Symbol za Wuwjasć

Wuwjasć

Zastajiś

Zastaja wuwjeźenje aktualnego makra.

Symbol za Zastajiś

Zastajiś

Procedurowy kšac

Wuwjeźo makro a zastaja jo pó pśiducej procedurje.

Symbol za procedurowy kšac

Procedurowy kšac

Jadnotliwy kšac

Wuwjeźo makro a zastaja jo pó pśiducem pśikazu.

Symbol za Jadnotliwy kšac

Jadnotliwy kšac

Slědkskok

Skoka slědk k pjerwjejšnej rutinje w aktualnem makrje.

Symbol za slědkskok

Slědkskok

Zastankowy dypk

Zasajźujo zastankowy dypk w programowej smužce.

Symbol za zastankowy dypk

Zastankowy dypk

Zastankowe dypki zastojaś

Wuwołujo dialog za zastojanje zastankowych dypkow.

Symbol za Zatankowe dypki zastojaś

Zastankowe dypki zastojaś

Wobglědowanje zmóžniś

Klikniśo na toś ten symbol, aby se wariable w makrje woglědał. Wopśimjeśe wariable se w separatnem woknje pokazujo.

Symbol za Wobglědowanje zmóžniś

Wobglědowanje zmóžniś

Objektowy katalog

Wócynja wobceŕk Objekty, źož móžośo se objekty Basic woglědaś.

Symbol za objektowy katalog

Objektowy katalog

Makra

Wócynja dialog Makro.

Symbol za makra

Makra

Module

Klikniśo how, aby dialog Makra zastojaś wócynił.

Symbol za module

Module

Spinki pytaś

Wuzwigujo tekst, kótaryž se pśez dwě wótpowědujucej se spince wopśimujo. Stajśo tekstowy kursor pśed wócynjajucu abo zacynjajucu spinku a klikniśoe pón na toś ten symbol.

Symbol za Spinki pytaś

Spinki pytaś

Žrědłowy tekst zasajźiś

Wócynja žrědłowy tekst Basic we woknje Basic IDE.

Symbol za žrědłowy tekst zasajźiś

Žrědłowy tekst zasajźiś

Žrědłowy tekst składowaś ako

Składujo žrědłowy tekst wubranego makra Basic.

Symbol za Žrědłowy tekst składowaś ako

Žrědłowy tekst składowaś ako

Dialog importěrowaś

Wócynja dialog „Wócyniś“, aby dataju dialoga BASIC importěrował.

Jolic importěrowany dialog ma mě, kótarež w bibliotece južo eksistěrujo, buźośo zdźěleńske pólo wiźeś, źož móžośo importěrowany dialog pśemjeniś. W toś tom paźe se dialog do pśiducego lichego „awtomatiskego“ mjenja pśemjenijo, ako gaž se nowy dialog napórajo. Abo móžośo eksistěrujucy dialog pśez importěrowany dialog wuměniś. Jolic na Pśetergnuś klikaśo, se dialog njeimportěrujo.

Dialogi mógu daty wó lokalizaciji wopśimowaś. Gaž se dialog importěrujo, móžo byś, až lokalizaciski status jo wopacny.

Gaž biblioteka pśidatne rěcy w pśirownanju z importěrowanym dialogom wopśimujo, abo jolic importěrowany dialog scełego njejo lokalizěrowany, se pśidatne rěcy importěrowanemu dialogoju z pomocu znamuškowych rjeśazkow standardneje rěcy dialog mjelcyno pśidawaju.

Jolic importěrowany dialog pśidatne rěcy w pśirownanju z biblioteku wopśimujo, abo jolic biblioteka scełego njejo lokalizěrowana, buźośo zdźěleńske pólo z tłocaškami Pśidaś, Wuwóstajiś a Pśetergnuś wiźeś.

Symbol za Importěrowaś

Dialog Importěrowaś

Dialog eksportěrowaś

Toś ten pśikaz dialog „Składowaś ako“ w dialogowem editorje wuwołujo, aby aktualny dialog BASIC eksportěrował.

Symbol za Eksportěrowaś

Dialog Eksportěrowaś

Pšosym pódprějśo nas!