Wóźeńske elementy zasajźiś

Wócynja symbolowu rědku Wóźeńske elementy.

Symbol za Wóźeńske elementy zasajźiś

Wójźeńske elementy zasajźiś

Tłocašk

Symbol za tłocašk

Pśidawa pśikazowy tłocašk. Móžośo pśikazowy tłocašk wužywaś, aby pśikaz za definěrowane tšojenje, na pśikład kliknjenje z myšku, wuwjadł.

Jolix cośo, móžośo tłocaškoju tekst abo grafiku pśidaś.

Wobrazowy wóźeński element

Symbol za wobrazowy wóźeński element

Pśidawa wóźeński element, kótaryž grafiku pokazuji.

Kontrolny kašćik

Symbol za kontrolny kašćik

Pśidawa kontrolny kašćik, kótaryž móžośo wužywaś, aby funkciju zmóžnił abo znjemóžnił.

Opciski tłocašk

Symbol za opciski tłocašk

Pśidawa tłocašk, kótaryž wužywarjeju zmóžnja, z rěda móžnosćow wubraś. Zrědowane opciske tłocaški muse za sobu slědujucy tabulatorowy pórěd měś. Su zwětšego pśez kupkowe pólo wobdane. Jolic dwě kupce opciskich tłocaškow maśo, musyśo tabulatorowy pórěd mjazy tabulatorowymi pórědami dweju kupkowu zasajźiś. Na pśikład k wobłukoju drugeje kupki abo k drugemu wóźeńskemu elementoju, mimo k drugemu opciskemu tłocaškoju.

Pópisańske pólo

Symbol za pópisańske pólo

Pśidawa pólo za pokazowanje tekstowych pópisanjow. Toś te pópisanja su jano za pokazowanje pśeddefiněrowanego teksta myslone, nic za zapódawanje teksta.

Tekstowe pólo

Symbol za tekstowe pólo

Pśidawa zapódawańske pólo, źož móžośo tekst zapódaś a wobźěłaś.

Lisćinowe pólo

Symbol za lisćinowe pólo

Pśidawa pólo, źož móžośo na zapisk w lisćinje kliknuś.

Kombinaciske pólo

Symbol za kombinaciske pólo

Pśidawa kombinaciske pólo. Kombinaciske pólo jo jadnosmužkowe lisćinowe pólo, na kótarež wužywaŕ móžo kliknuś a pón zapisk z lisćiny wubraś. Jolic cośo, móžośo zapiski ako „Jano cytaś“ póstajiś.

Horicontalna suwata rědka

Symbol za horicontalnu suwatu rědku

Pśidawa dialogoju horicontalnu suwatu rědku.

Wertikalna suwata rědka

Symbol za wertikalnu suwatu rědku

Pśidawa dialogoju wertikalnu suwatu rědku.

Kupkowy wobłuk

Symbol za kupkowe pólo

Pśidawa wobceŕk, kótaryž móžośo wužywaś, aby pódobne wóźeńske elementy wizuelnje rědował, na pśikład opciske tłocaški.

note

Aby dwě rozdźělnej kupce opciskich tłocaškow definěrował, zawěsććo, až tabulatorowy indeks kupkowego wobłuka jo mjazy tabulatorowymi indeksami toś teju dweju kupkowu.


Póstupowa grěda

Symbol za póstupowu grědu

Pśidawa dialogoju póstupowu grědu.

Horicontalna linija

Symbol za horicontalnu liniju

Pśidawa dialogoju horicontalnu liniju.

Wertikalna linija

Symbol za wertikalnu liniju

Pśidawa dialogoju wertikalnu liniju.

Datumowe pólo

Symbol za datumowe pólo

Pśidawa datumowe pólo.

Jolic datumowemu póloju kakosć „Pokazaś“ pśipokazujośo, móžo wužywaŕ kalendaŕ pokazaś, aby datum wubrał.

Casowe pólo

Symbol za casowe pólo

Pśidawa casowe pólo.

Numeriske pólo

Symbol za numeriske pólo

Pśidawa numeriske pólo.

Pjenjezne pólo

Symbol za pjenjezne pólo

Pśidawa pjenjezne pólo.

Formatěrowane pólo

Symbol za formatěrowane pólo

Pśidawa tekstowe pólo, źož móžośo formatěrowanje za zapódany abo wudany tekst definěrowaś a gódnoty wobgranicowaś.

Maskěrowane pólo

Symbol za maskěrowane pólo

Pśidawa maskěrowane pólo. Maskěrowane pólo se ze zapódawańskeje maski a znamuškoweje maski zestaja. Zapódawańska maska póstaja, kótare wužywaŕske daty daju se zapódaś. Znamuškowa maska status maskěrowanego póla póstaja, gaž se formular zacytajo.

Datajowy wuběrk

Symbol za datajowy wuběrk

Pśidawa tłocašk, kótaryž dialog za datajowy wuběrk wócynja.

Wuběrk

Symbol za Wuběrk

Zmóžnja abo znjemóžnja wuběrański modus. W toś tom modusu móžośo wóźeńske elementy wubraś, aby mógał je wobźěłowaś.

Kakosći

Symbol za Kakosći

Wócynja dialog, źož móžośo kakosći wubranego wóźeńskego elementa wobźěłowaś.

Testowy modus aktiwěrowaś

Symbol za aktiwěrowanje testowego modusa

Startujo testowy modus. Klikniśo na symbol „Dialog zacyniś“, aby testowy modus skóńcył.

Rěc zastojaś

Symbol za Rěc zastojaś

Wócynja dialog, z kótarymž móžośo někotare sajźby dialogowych resursow za někotare rěcy zmóžniś abo zastojaś.

Bomowy wóźeński element

Symbol za bomowy wóźeński element

Pśidawa bomowy wóźeński element, kótaryž móžo hierarchisku lisćinu pokazaś. Móžośo lisćinu w swójom programje z pomocu API-wuwołanjow (XtreeControl) napołniś.

Tabelowy wóźeński element

Symbol za tabelowy wóźeński element

Pśidawa tabelu, kótaraž móžo tabelowe daty pokazaś. Móžośo daty w swójom programje z pomocu API-wuwołanjow napołniś.

Wótkazowy wóźeński element

Symbol za wótkazowy wóźeński element

Pśidawa wótkazowy wóźeński element, kótaryž móžo adresu we webwobglědowaku wócyniś.

Pšosym pódprějśo nas!