Zapódaśe/Wudaśe na wobrazowce

Standardna wudaśowa dataja Python njejo k dispoziciji, gaž se makra Python z Rědy – Makra – Makro wuwjasć… wuwjadu. Pśedstajenje wudaśa modula se interaktiwnu konsolu Python pomina. Funkcije ako input(), print(), repr() a str() su z konsole Python k dispoziciji.

tip

Modul Python LibreOffice msgbox metodu msgbox() bitujo, kótaraž se w pśikładowych bokach Tšojeńske pśisłuchaki napóraś a Dialogowy pśeźěłowak napóraś znaglědnja.


LibreOffice Basic funkcije InputBox(), Msgbox() a Print() za zapódaśe/wudaśe na wobrazowce bitujo. Daju alternatiwy Python, kótarež pak na LibreOffice API Abstract Windowing Toolkit pak na funkciske wuwołanja Python do Basic bazěruju. Slědne syntaksu bitujo, kótaraž jo z wótglědom blisko syntakse Basic a wužywa modul Python mimo modula Basic. API „Scripting Framework“ se wužywa, aby funkciske wuwołanja mjazy Basic, BeanShell, JavaScript a Python wuwjadł.

Syntaksa Python:

MsgBox(txt, buttons=0, title=None)

InputBox(txt, title=None, default=None)

Print(txt)

Pśikłady:

>>> import screen_io as ui

>>> reply = ui.InputBox('Please enter a phrase', title='Dear user', defaultValue="here..")

>>> rc = ui.MsgBox(reply, title="Confirmation of phrase")

>>> age = ui.InputBox('How old are you?', title="Hi")

>>> ui.Print(age)

Instalacija:

Modul Python screen_io


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    
    def MsgBox(prompt: str, buttons=0, title='LibreOffice') -> int:
      """ Pokazujo dialogowe pólo, kótarež powěsć wopśimujo a gódnotu wrośa."""
      xScript = _getScript("_MsgBox")
      res = xScript.invoke((prompt,buttons,title), (), ())
      return res[0]
    
    def InputBox(prompt: str, title='LibreOffice', defaultValue='') -> str:
      """ Pokazujo napominanje w dialogowem pólu, źož wužywaŕ móžo tekst zapódaś."""
      xScript = _getScript("_InputBox")
      res = xScript.invoke((prompt,title,defaultValue), (), ())
      return res[0]
    
    def Print(message: str):
      """Wudawa pódane znamuškowe rjeśazki abo numeriske wuraze w dialogowem pólu."""
      xScript = _getScript("_Print")
      xScript.invoke((message,), (), ())
    
    import uno
    from com.sun.star.script.provider import XScript
    def _getScript(script: str, library='Standard', module='uiScripts') -> XScript:
      sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
      mspf = sm.createInstanceWithContext("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", uno.getComponentContext())
      scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
      scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
      xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
      return xScript
  
note

Metoźe MsgBox a InputBox ze słužby Basic, kótaraž jo w bibliotekach ScriptForge wopśimjeta, swóje natiwne pendanty Basic direktnje wuwołujotej.


Modul Basic uiScripts


    Option Explicit
    Private Function _MsgBox( prompt As String, Optional buttons As Integer, _
        Optional title As String ) As Integer
      _MsgBox = MsgBox( prompt, buttons, title )
    End Function
    Private Function _InputBox( prompt As String, Optional title As String, _
        Optional default As String) As String
      _InputBox = InputBox( prompt, title, default )
    End Function
    Private Sub _Print( msg As String )
      Print msg
    End Sub
  
tip

Rozšyrjenje Alternative Python Script Organizer (APSO) funkciju msgbox() zwenka swójogo modula apso_utils bitujo.


Pšosym pódprějśo nas!