Źěłowy system identificěrowaś

Identifikacija źěłowego systema dajo se z Python abo Basic pśewjasć.

note

Kakosć ComputerName jo jano za Windows k dispoziciji. Wuwołanja Basic do makrow Python pomagaju, wobgranicowanja LibreOffice Basic pśewinuś.


Wužywanje klase Python:


    """ the_module """
    import os, platform
    class Platform():
      @property
      def ComputerName(self): return platform.node()
      @property
      def DirSeparator(self): return os.sep
      @property
      def isLinux(self): return (self.OSName=='Linux')
      @property
      def isMacOSX(self): return (self.OSName=='Darwin')
      @property
      def isWindows(self): return (self.OSName=='Windows')
      @property
      def OSName(self): return platform.system()
      @property
      def PathDelimiter(self): return os.pathsep
  

Wužywanje klasowego modula Basic:

tip

LibreOffice Basic natiwne spóznaśe MacOS X felujo. Platformowa identifikacija jo pśez nałožeńske programěrowanske zwězowańske městno (Application Programming Interface, API) LibreOffice móžna.    Option Compatible
    Option ClassModule
    Option Explicit
    
    Public Property Get ComputerName As String
      If isWindows Then ComputerName = Environ("ComputerName")
    End Property ' Platform.ComputerName
    
    Public Property Get DirSeparator As String
      DirSeparator = GetPathSeparator()
    End Property ' Platform.DirSeparator
    
    Public Property Get IsLinux As Boolean
      isLinux = ( GetGUIType()=4 ) ' Applies to macOS as well 
    End Property ' Platform.isLinux
    
    Public Property Get IsMacOSX As Boolean
      isMacOSX = ( OSName="MAC" )
    End Property ' Platform.isMacOSX
    
    Public Property Get IsWindows As Boolean
      isWindows = ( GetGUIType()=1 )
    End Property ' Platform.isWindows
    
    Public Property Get OSName As String
      ' Platformowe mě ako "MAC", "UNIX", "WIN" wrośiś
      ' Wótwóźony wót funkcije "Tools.UCB.ShowHelperDialog"
      With GlobalScope.Basiclibraries
        If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
      End With
      Dim keyNode As Object ' com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess
      keyNode = Tools.Misc.GetRegistryKeyContent("org.openoffice.Office.Common/Help")
      OSName = keyNode.GetByName("System")
    End Property ' Platform.OSName
    
    Public Property Get PathDelimiter As String
      Select Case OSName
        Case "MAC", "UNIX" : PathDelimiter = ":"
        Case "WIN" : PathDelimiter = ";"
       End Select
    End Property ' Platform.PathDelimiter
  

Pśikłady:

Z Python

>>> from < the_module > import Platform

>>> print(Platform().isMacOSX) # objektowa kakosć

True

>>> input(Platform().OSName) # objektowa kakosć

Darwin

Wubjeŕśo Rědy – Makra – Makro wuwjasć….


    from < the_module > import Platform
    import screen_io as ui
    p = Platform()
    ui.MsgBox(''.join(['isMacOS: ',str(p.isMacOSX)]),0,p.OSName)
  

Z LibreOffice Basic


    Sub Platform_example()
      Dim p As New Platform ' instanca platformoweje klase
      MsgBox p.isLinux ' objektowa kakosć
      Print p.isWindows, p.OSName ' objektowe kakosći
    End Sub ' Platform_example
  

Pšosym pódprějśo nas!