Organizacija a městno skriptow Python

Makra LibreOffice se w modulowych datajach rěduju, module se zwětšego w zarědnikach bibliotekow rěduju a biblioteki se w kontejnerach rěduju, lěcrownož kontejnery mógu teke module wopśimowaś.

Biblioteka se ako głowne zrědowanje za pak cełu kategoriju makrow pak cełe nałoženje wužywa. Module se zwětšego funkcionalnosć źěle, na pśikład wužywaŕsku interakciju a woblicenja. Jadnotliwe makra su pódrutiny a funkcije. Wobraz dołojce pśikład hierarchiskeje struktury makrowych bibliotekow w LibreOffice pokazujo.

Diagram bibliotekowego kontejnera

Wobraz: Hierarchija makroweje biblioteki

Kontejnery su pśistupne we wšych programach LibreOffice pśez wužywaŕski pówjerch. Wubjeŕśo Rědy – Makra – Makra zastojaś – Python, aby dialog Makra Python wócynił.

Tśi bibliotekowe kontejnery se w lisćinje „Makra“ pokazuju:

  1. Móje makra: wósobinske makra, kótarež su wužywarjeju %PRODUKTNAME k dispoziciji

  2. Nałožeńske makra: systemowe makra, kótarež se z LibreOffice za kuždego wužywarja licadła rozdźěluju

  3. Dokumentowe makra: kuždy dokument móžo makrowe biblioteki wopśimowaś, kótarež su w tom dokumenśe za wše wužywarje k dispoziciji

Městna skriptow Python

Glejśo Pósejźeńske informacije wótwołaś, aby programowy pśistup k městnam skriptow Python dostał.

Nałožeńske makra

Eksistěrujuce makra na toś tom městnje (w toś tom kontejnerje) su se kopěrowali pśez instalaciski program a su kuždemu wužywarjeju licadła k dispoziciji. Kuždy wócynjony dokument ma pśistup k makram, kótarež su w kontejnerje skłaźone. Trjebaśo pšawa administratora, abyšće makra how składował abo wobźěłował.

Městno makrowego kontejnera LibreOffice w datajowem systemje wót źěłowego systema wótwisujo:

Móje makra

Toś ten kontejner jo jano za wužywarja LibreOffice pśistupny. Kuždy wócynjeny dokument móžo pśistup k makram měś, kótarež su w kontejnerje skłaźone. Makra na toś tom městnje se we wužywaŕskem profilu LibreOffice składuju.

Městno kontejnera „Móje makra“ jo we wužywaŕskem rumje a wótwisujo wót źěłowego systema:

Dokumentowe makra

Dokumentowe makra se w dokumenśe zasajźuju a su jano pśistupne, gaž dokument jo wócynjony.

Biblioteki, module a makra

Makra Python daju se w bibliotekach, modulach a makrach organizěrowaś. Wužywajśo hierarchiju makrowych bibliotekow ako pśewódnik, gaž nowe makra w modulowych datajach, nowe modulowe dataje w bibliotekowych zarědnikach abo nowe bibliotekowe zarědniki w kontejnerach naporajośo abo instalěrujośo.

Pšosym pódprějśo nas!