Tšojeńske pśisłuchaki napóraś

Tšojenja, kótarež se pśez dialogi, dokumenty, formulary abo grafiske wóźeńske elementy wuwabiju, daju se z makrami zwězaś, kótarež se pśez tšojenje wóźone programěrowanje pomjenjuju. Nejwěcej zwucona metoda, aby tšojenja z makrami do póśěga stajiła, su rejtarik Tšojenja w meniju Rědy – Pśiměriś a wóźeńske kakosći w dialogowem editorje z menija Rědy – Makra – Dialogi zastojaś….

Grafiske rědy, tastaturowe zapódaśa, pógiby myški a druge interakcije mjazy cłowjekom a mašinu daju se z pomocu UNO-pśisłuchakow wóźiś, kótarež na zaźarženje wužywarja glědaju. Pśisłuchaki su dynamiske alternatiwy programowego koda za makrowe pśipokazanja. Daju se tak wjele UNO-pśisłuchakow ako tšojenja napóraś, na kótarež se maju źiwaś. Jadnotliwy pśisłuchak móžo teke z někotarymi wóźeńskimi elementami wužywaŕskego pówjercha wobchadaś.

Tšojeński pśisłuchak napóraś

Pśisłuchaki se k wóźeńskim elementam pśipowjesaju, kótarež su w dialogach wopśimjone, ako teke k dokumentowym abo formularowym tšojenjam. Pśisłuchaki se teke wužywaju, gaž se dialogi casa wužywanja napóraju abo gaž se dialogoju wóźeńske elementy tak pśipódla pśidawaju.

Toś ten pśikład pśisłuchak za wóźenje Button1 dialoga Dialog1 w bibliotece Standard napórajo.

Z Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, unohelper
     from com.sun.star.awt import XActionListener
     from com.sun.star.awt import ActionEvent
     from com.sun.star.lang import EventObject
     from com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults \
       import OK, CANCEL
     import msgbox as util
       
     _MY_BUTTON = "Button1"
     _MY_LABEL = 'Python pśisłucha.'
     _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider"
       
     def Main(*args):
       ui = createUnoDialog("Standard.Dialog1", embedded=True)
       ui.Title = "Python X[any]Listener"
       ctl = ui.getControl(_MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = _MY_LABEL
       act = ActionListener()
       ctl.addActionListener(act)
       rc = ui.execute()
       if rc == OK:
         MsgBox(„Wužywaŕ jo wobkšuśił dialog.“)
       elif rc == CANCEL:
         MsgBox(„Wužywaŕ jo pśetergnuł dialog.“)
       ui.dispose() # ui.endExecute
       ctl.removeActionListener(act)
       
     def createUnoDialog(libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Dialog z jogo městna napóraś """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location)
       return dlg
       
     class ActionListener(unohelper.Base, XActionListener):
       """ Pśisłuchaś a kliknjenja tłocaškow licyś """
       def __init__(self):
         self.count = 0
       
       def actionPerformed(self, evt: ActionEvent):
         self.count = self.count + 1
         #mri(evt)
         if evt.Source.Model.Name == _MY_BUTTON:
           evt.Source.Model.Label = _MY_LABEL+ str( self.count )
       return
       
       def disposing(self, evt: EventObject): # obligatoriska rutina
         pass
       
     def MsgBox(txt: str):
       mb = util.MsgBox(uno.getComponentContext())
       mb.addButton("Ok")
       mb.show(txt, 0, "Python")
       
     g_exportedScripts = (Main,)
   

Zapis msgbox.py w {installation}/program/ někotare pśikłady tłocaškowych pśisłuchakow wopśimujo.

Z LibreOffice Basic


     Option Explicit
       
     Const MY_LIBRARY = "Standard", MY_DIALOG = "Dialog1", MY_BUTTON = "Button1"
     Const MY_LABEL = "Basic pśisłucha."
     Dim count As Integer
       
     Sub Main
       Dim libr As Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
       Dim dlg As Object
       Dim ui As Object ' stardiv.Toolkit.UnoDialogControl
       Dim ctl As Object ' stardiv.Toolkit.UnoButtonControl
       Dim act As Object ' com.sun.star.awt.XActionListener
       Dim rc As Object : rc = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
       
       BasicLibraries.LoadLibrary(MY_LIBRARY)
       libr = DialogLibraries.GetByName(MY_LIBRARY)
       dlg = libr.GetByName(MY_DIALOG)
       ui = CreateUnoDialog(dlg)
       ui.Title = "Basic X[any]Listener example"
       count = 0
       ctl = ui.GetControl(MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = MY_LABEL
       act = CreateUnoListener("awt_", "com.sun.star.awt.XActionListener")
       ctl.addActionListener(act)
       Select Case ui.Execute
         Case rc.OK : MsgBox „Wužywaŕ jo wobkšuśił dialog.“,, "Basic"
         Case rc.CANCEL : MsgBox "Wužywaŕ jo pśetergnuł dialog.",, "Basic"
       End Select
       ui.dispose ' ui.endExecute()
       ctl.removeActionListener(act)
     End Sub
       
     Private Sub awt_actionPerformed(evt As com.sun.star.awt.ActionEvent)
       """ Kliknjenja tłocaškow pśisłuchaś a licyś """
       With evt.Source.Model
         If .Name = MY_BUTTON Then
           count = count + 1
           .Label = MY_LABEL+Cstr(count)
         End If
       End With
     End Sub ' awt_actionPerformed
       
     Private Sub awt_disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject) ' mandatory Sub
       ' waš kod sem słuša
     End Sub ' awt_disposing
   

Druge tšojeńske pśisłuchaki

Pśisłuchaki se zwětšego gromaźe z dialogowym wócynjanim koděrujo. Wjele pśistupow jo móžne ako na pśikład tšojeńske pśeźěłowaki za dialogi abo tšojeńske monitory za dokumenty abo formulary.

Pšosym pódprějśo nas!