Integrated Development Environment (IDE) za Python konfigurěrowaś

Pisanje makrow Python se pśidatne konfiguraciske kšace pomina, aby se IDE pó wašej wólbje póstajiła.

Na rozdźěl wót wuwijanja rěcnych modulow Basic w LibreOffice musy se za wuwijanje skriptow Python za LibreOffice eksterny Integrated Development Environment (Integrěrowana wuwijańska wokolina, IDE) konfigurěrowaś. Dajo wjele IDE k dispoziciji, kótarež wót zachopjeńkarjow do programěrowarjow Python dosegaju. Pśi wužywanju IDE Python programěrowarje z wjele funkcijow ako syntaksowe wuzwignjenje, kodowe złoženje, klasowe pśeglědowanje, kodowe wudopołnjenje, pśesajźenje koděrowańskego standarda, pśez testy wóźone wuwijanje, pytanje zmólkow, wersijowa kontrola a wjele wěcej profitěruju. Za dalšne informacije glejśoe Designing & Developing Python Applications (engelski) we wikiju wó konfiguraciji mosta mjazy wašeju IDE a běžeceju instancu LibreOffice.

Rozšyrjenje APSO

Rozšyrjenje Alternative Python Script Organizer (APSO) wobźěłowanje skriptow Python wólažcujo, pśedewšym, gaž su w dokumenśe zasajźone. Z pomocu APSO móžośo swój preferěrowany editor žrědłowego koda konfigurěrowaś, integrěrowanu konsolu Python startowaś a skripty Python za zmólkami pśepytowaś. Daju rozšyrjenja, kótarež pomagaju, někakežkuli UNO-objekty pśepytowaś. Za dalšne informacije glejśo Designing & Developing Python Applications (engelski) za pśidatne drobnostki wó takich rozšyrjenjach.

Pšosym pódprějśo nas!