Pśełožowanje wóźeńskich elementow w dialogowem editorje

Symbolowa rědka Rěc w dialogowem editorje Basic IDE wóźeńske elementy pokazujo, z kótarymiž móžośo lokalizěrujobne dialogi zmóžniś a zastojaś.

Pó standarźe se dialog, kótaryž napórajośo, jano rěcne resurse za jadnu rěc wopśimujo. Móžośo pak teke dialogi napóraś, kótarež pó rěcnych nastajenjach wužywarja awtomatiski lokalizěrowane znamuškowe rjeśazki pokazuju.

Aby lokalizěrujobne dialogi zmóžnił

 1. Wubjeŕśo Naglěd – Symbolowe rědki – Rěc, aby symbolowu rědku Rěc w dialogowem editorje Basic IDE wócynił.

  Jolic aktualna biblioteka južo lokalizěrujobny dialog wopśimujo, se symbolowa rědka Rěc awtomatiski pokazujo.

 2. Klikniśo na symbol Rěcy zastojaś Symbol Rěc zastojaś na symbolowej rědce Rěc abo w rěsce Rědy.

  Wiźiśo dialog Rěcy wužywaŕskego pówjercha zastojaś. Dialog rěcy za aktualnu biblioteku zastoj. Mě aktualneje biblioteki se w titelowej rědce pokazujo.

 3. Klikniśo w dialogu na Pśidaś, aby rěcny zapisk pśidał.

  Toś ten kšac rěcne resurse za wšykne nowe dialogi zmóžnja.

 4. Prědny raz, gaž na Pśidaś klikaśo, buźośo dialog Standardnu rěc wužywaŕskego pówjercha nastajiś. Pśiduce raze, gaž na Pśidaś klikaśo, toś ten dialog mě Rěc za wužywaŕski pówjerch pśidaś změjo.

  Móžośo teke standardnu rěc w dialogu Rěcy wužywaŕskego pówjercha zastojaś změniś.

 5. Wubjeŕśo rěc.

  To rěcne resurse, kótarež pśełožone wersije wšych znamuškowych rjeśazkow wopśimuju, dialogowym kakosćam pśidawa. Sajźba dialogowych znamuškowych rjeśazkow standardneje rěcy so do noweje sajźby znamuškowych rjeśazkow kopěrujo. Pózdźej móžośo k nowej rěcy pśejś a pón znamuškowe rjeśazki pśełožyś.

 6. Zacyńśo dialog abo pśidajśo pśidatne rěcy.

Aby lokalizěrujobne wóźeńske elementy w swójom dialogu wobźěłował

Gaž sćo pśidał w swójich dialogach rěcne resurse, móžośo aktualnu rěc z lisćinowego póla Aktualna rěc na symbolowej rědce wubraś.

 1. Wubjeŕśo standardnu rěc w lisćinowem pólu Aktualna rěc.

 2. Zasajźćo někakužkuli licbu wóźeńskich elementow do swójogo dialoga a zapódajśo wšykne póžedane znamuškowe rjeśazki.

 3. Wubjeŕśo drugu rěc w lisćinowem pólu Aktualna rěc.

 4. Wužywajśo dialogi Kakosći wóźeńskego elementa, aby wšykne znamuškowe rjeśazki w drugej rěcy wobźěłował.

 5. Wóspjetujśo to za wšykne rěcy, kótarež sćo pśidał.

Wužywaŕ wašogo dialoga buźo znamuškowe rjeśazki rěcy wužywaŕskego pówjercha wersije LibreOffice wužywarja wiźeś, jolic sćo stajił znamuškowe rjeśazki w toś tej rěcy k dispoziciji.

Jolic žedna rěc wersiji wužywarja wótpowědujo, buźo wužywaŕ znamuškowe rjeśazki standardneje rěcy wiźeś.

Jolic wužywaŕ staršu wersiju LibreOffice wužywa, kótaraž rěcne resurse za dialogi Basic njeznajo, buźo wužywaŕ znamuškowe rjeśazki standardneje rěcy wiźeś.

Pšosym pódprějśo nas!