Dialog z Basic wócyniś

Za tym až sćo napórał dialog we woknje LibreOffice BASIC, klikniśo na mjenjowy rejtarik modula, kótaremuž dialog jo se pśipokazał, aby dialogowy editor spušćił. Mjenjowy rejtarik jo dołojce we woknje.

Zapódajśo slědujucy kod za pódrutinu z mjenim Dialog1Show. W toś tom pśikłaźe jo mě dialoga, kótaryž sćo napórał, "Dialog1":


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Bźez "LoadDialog" móžośo kod ako slědujo wuwołaś:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Gaž toś ten kod wuwjeźośo, se "Dialog1" wócynja. Aby dialog zacynił, klikniśo na tłocašk Zacyniś (x) na jogo titelowej rědce.

Pšosym pódprějśo nas!