Programěrowańske pśikłady za wóźeńske elementy w dialogowem editorje

Slědujuce pśikłady su nowy dialog z mjenim "Dialog1". Wužywajśo rědy w symbolowej rědce rědow w dialogowem editorje, aby dialog napórał a slědujuce wóźenske elementy pśidał: kontrolny kašćik z mjenim "Kontrolny kašćik 1", pópisańske pólo z mjenim "Pópisańske pólo 1", Tłocašk z mjenim "Tłocašk 1" a lisćinowe pólo z mjenim "Lisćinowe pólo 1".

Warnowański symbol

Źiwajśo pśecej na wjelikopisanje a małopisanje, gaž objektowej wariabli wóźeński element pśipokazujośo.


Globalna funkcija za zacytanje dialogow


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Funkcija LoadDialog se w Tools.ModuleControls składujo, kótaryž jo w Nałožeńske makra a dialogi k dispoziciji.

Dialog pokazaś


REM globalna definicija wariblow
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Kakosći wóźeńskich elementow w programje cytaś abo wobźěłaś


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM Model dialoga wobstaraś
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM tekst póla Pópisańske pólo 1 pokazaś
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM nowy tekst za wóźeński element Pópisańske pólo 1 nastajiś
  oLabel1.Text = "Nowe dataje"
  REM modelowe kakosći za wóźeński element Kontrolny kašćik 1 pokazaś
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM nowy status za Kontrolny kašćik 1 za model wóźeńskego elementa nastajiś
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM modelowe kakosći za wóźeński element Tłocašk 1 pokazaś
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM kakosći wóźeńskego elementa Tłocašk 1 pokazaś
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM dialog wuwjasć
  oDialog1.Execute()
End Sub

Lisćinowemu póloju zapisk pśidaś


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM pśidawa lisćinowemu póloju nowy zapisk
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Zapisk z lisćinowego póla wótwónoźeś


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM prědny zapisk z lisćinowego póla wótwónoźeś
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Pšosym pódprějśo nas!