Access2Base

Co Access2Base jo?

Access2Base jo biblioteka makrow LibreOffice za (wobchodne abo priwatne) wuwijarje nałoženjow a póstupnjone wužywarje. Jo jadna z bibliotekow, kótarež su w „Nałožeńske makra a dialogi“ skłaźone.

Funkcionalnosć, kótaruž implementěrowane makra bituju, su direktnje wót Microsoft Access inspirěrowane. Makra su pśedewšym z nałoženja LibreOffice Base wuwołujobne, ale teke z někakego dokumenta LibreOffice (Writer, Calc …), źož jo zmysłapolnje, pśistup k datam dostaś, kótarež su w datowej bance skłaźone.

API, kótaryž Access2Base k dispoziciji staja, ma kompaktnjejšy, intuitiwnjejšy a lažčej k nawuknjenju byś ako UNO API (API = Application Programming Interface; dolnoserbski: zwězowańske městno programěrowanja nałoženjow).

Warnowański symbol

Biblioteka jo online dokumentěrowana na http://www.access2base.com (engelski).


Implementěrowane makra wopśimuju:

 1. zjadnorjony a rozšyrjabny API za wobchaźenje z formularami, dialogami a wóźeńskimi elementami, pódobne na objektowy model Microsoft Access.

 2. API za pśistup k datowej bance na objekty tabela, wotpšašowanje, datowa sajźba a pólo,

 3. rěd akcijow ze syntaksu, kótaraž jo identiska z wótpowědnymi makrami/akcijami Microsoft Access,

 4. funkcije datoweje banki DLookup, DSum …,

 5. pódpěru krotkego pisanja ako Forms!myForm!myControl

a mimo togo

 1. konsequentny wóźeński program za zmólki a wuwześa,

 2. móžnosći, tšojenja za formulary, dialogi a wóźeńske elementy programěrowaś a

 3. pódpěru za zasajźone formulary ako teke samostatne formulary (Writer).

Pśirownanje Access2Base z Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Pšosym pódprějśo nas!