Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Format - Columns.

Choose Format - Title Page, select the page style, click Edit.

Vælg Formater - Sidetypografi - (fanebladet) Spalter

Vælg fanebladet Indsæt - Ramme - Kolonner.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - New/Edit Style - Columns tab.

Vælg fanebladet Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Spalter

Vælg Indsæt - Sektion - (fanebladet) Kolonner tab.

Vælg Formater ▸ Sektion ▸ (knappen) Indstillinger ▸ (fanebladet) Kolonner tab.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Page Columns - More Options - Columns tab.

On the Layout menu and the Layout tab, choose Page Columns.

From toolbars:

Icon Page Columns

Page Columns


Du kan vælge blandt foruddefinerede spaltelayout eller oprette dine egne. Når du anvender et layout til en sidetypografi, opdateres alle sider, som bruger denne typografi. På tilsvarende vis opdateres alle rammer, som bruger denne typografi, når du anvender et spaltelayout til en rammetypografi. Du kan også ændre spaltelayoutet for en enkelt ramme.

Indstillinger

Kolonner

Angiv det antal spalter, som du ønsker på siden, i rammen eller sektionen.

Valgfelter

Du kan også vælge et af de foruddefinerede spaltelayout.

Værktøjstip beskriver ethvert foruddefineret valg.

Anvend på

Vælg det element, som du vil anvende spaltelayoutet på. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du tilgår denne dialog ved at vælge Formater - Spalter.

note

De følgende to indstillinger er kun tilgængelige under formatering af sektioner.


Fordel indholdet jævnt over alle spalter

Fordeler jævnt teksten i sektioner med flere kolonner.

Tekstretning

Angiver tekstretningen for et afsnit som bruger Complex Text Layout (CTL). Denne mulighed er kun tilgængelig hvis Complex Text Layout (CTL) understøttelse er aktiveret.

Eksempelfelt

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Forhåndsvisningen af spaltelayoutet viser kun spalterne og ikke den omgivende side.

Bredde og afstand

Automatisk bredde

Opretter spalter med samme bredde.

Hvis afkrydsningsfeltet Autobredde ikke er markeret, indtaster du spalternes bredde og afstandsindstillinger.

Spalte

Viser spaltenummeret, såvel som bredde og afstand til tilstødende spalter.

Pil mod venstre

Flytter spaltevisningen en spalte til venstre.

ikonet Venstrepil

Pil mod venstre

Pil mod højre

Flytter spaltevisningen en spalte til højre.

ikonet Højrepil

Pil mod højre

Bredde

Indtast bredden af spalten.

Afstand

Indtast den afstand, der skal være mellem spalterne.

Skillelinje

Dette område er kun tilgængeligt, hvis dit layout indeholder mere end én spalte.

Typografi

Vælg typografien for skillelinjen mellem spalterne. Vælg "Ingen" hvis du ikke ønsker en skillelinje.

Bredde

Indtast skillelinjens bredde.

Farve

Vælg en farve til skillelinjen.

Højde

Angiv skillelinjens længde som procentdel af højden af spalteområdet.

Placering

Vælg den lodrette justering af skillelinjen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis værdien Højde for linjen er mindre end 100%.

Støt os venligst!