Indholdsfortegnelse, Stikordsregister og Bibliografi

Indsætter et indeks eller en indholdsfortegnelse ved markørens aktuelle position. For at redigere et indeks eller en indholdsfortegnelse, placer markøren i indekset eller indholdsfortegnelsen og vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indholdsfortegnelse, Indeks eller Litteraturliste


Du kan også forhåndsvise indekset eller tabellen i denne dialog.

Afhængig af den indekstype du vælger, vil følgende faneblade være tilstede.

Type

Brug dette faneblad til at angive og definere typen af indeks, som du vil indsætte. Du kan også oprette brugerdefinerede indekser.

Elementer (indekser/oversigter)

Angiv formatet for indeks-/oversigtelementerne. Udseendet af dette faneblad ændres til at afspejle det type indeks, som du har valgt på fanebladet Type.

Typografier

Du kan tildele forskellige afsnitstypografier for at ændre formateringen af indekstitler, separatorer og indekselementer. Du kan også ændre afsnitstypografier i denne dialog.

Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

Brug dette faneblad til at angive spaltelayoutet for stikordsregisteret eller indholdsfortegnelsen. Som standard vil indekstitlen være en kolonne bred og udvider sig fra venstre sidemargen.

Indstil fyldindstillinger til det valgte tegningsobjekt eller dokument-element.

Brug af indholdsfortegnelser og indekser

Støt os venligst!