Variable

Variabelfelter lader dig indsætte dynamisk indhold i dit dokument. For eksempel kan du bruge en variabel til at nulstille sidenummereringen.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg fanen Indsæt - Felter - Flere felter - Variabler


Type

Opremser de tilgængelige felttyper. For at føje et felt til dit dokument, skal du klikke på en felttype, klikke på et felt i listen Type, og så klikke på Indsæt. Følgende felter er tilgængelige:

Type

Beskrivelse

Definer variabel

Definerer en variabel og dens værdi. Du kan ændre værdien af en variabel ved at klikke foran variabelfeltet, og derefter vælge Rediger - Felt.

Vis variabel

Indsætter den aktuelle værdi af den variabel, du klikker på på listen Marker.

DDE-felt

Indsætter et DDE-link i dokumentet, som du kan opdatere, så ofte som du vil, gennem det tildelte navn.

Indsæt formel

Indsætter et fast tal eller resultatet af en formel.

Indtastningsfelt

Indsætter en ny værdi for en variabel eller et brugerdefineret felt.

Værdien af en variabel i et indtastningsfelt gælder kun fra det sted, hvor feltet er indsat og fremefter. For at ændre variablens værdi senere i dokumentet, skal du indsætte et andet indtastningsfelt med samme navn, men med en anden værdi. Værdien af et brugerdefineret felt ændres dog globalt.

Variablerne vises i feltet Marker. Når du klikker på knappen Indsæt, vises dialogen Gennemse felter, hvor du kan indtaste den nye værdi eller supplerende tekst som bemærkning.

Sekvensnummerering

Indsætter automatisk nummerering i tabeller, grafikker eller rammer.

Definer sidevariabel

Indsætter et referencepunkt i dokumentet, hvorefter sideantallet genstarter. Marker "aktiveret" for at aktivere referencepunktet, og "deaktiver" for at deaktiver det. Du kan også indtaste en forskydning for at starte sidetallet ved et andet tal.

Vis sidevariabler

Viser sideantallet fra referencepunktet "Definer sidevariabel" i dette felt.

Brugerdefineret felt

Indsætter en brugerdefineret global variabel. Du kan bruge brugerfeltet til at definere en variabel for en betingelsessætning. Når du ændrer et brugerdefineret felt, vil alle forekomster af variablen i dokumentet blive opdateret.


Vælg

Oplister de tilgængelige felter til den den feltttype, der er markeret på listen Type. For at indsætte et felt klikker du først på feltet og derefter på Indsæt.

Tipikon

For hurtigt at indsætte et felt fra listen Markering holder du og dobbeltklikker på feltet.


Format

Klik pĂĄ det format, som du vil bruge til det valgte felt, eller klik pĂĄ "Flere formater" for at definere et brugerdefineret format.

Navn

Indtast navnet på det brugerdefinerede felt, du vil oprette. Denne indstilling er tilgængelig for felttyperne "Sæt variabel", "DDE-felt", "Talområde" og "Brugerfelt".

warning

Brugerdefinerede felter er kun tilgængelige i det aktuelle dokument.


Værdi

Indtast det indhold, som du vil føje til et brugerdefineret felt.

Angiv i listen Formater, om værdien bliver indsat som tekst eller som et tal.

Noteikon

De følgende felter kan kun indsættes, hvis den tilsvarende felttype er valgt i Type.


I et HTML-dokument er to ekstra felter tilgængelige for felttypen:"Definer variabel": HTML_ON og HTML_OFF. Teksten, som du indtaster i feltet Værdi, bliver konverteret til et åbnings HTML-mærke (<Værdi>) eller til et luknings HTML(</Værdi>) -mærke, når filen er gemt som et HTML-dokument, afhængigt af den indstilling, som du vælger.

DDE-udtryk

Den generelle syntaks for en DDE-kommando er: "<Server> <Emne> <Element>", hvor server er DDE-navnet for det program, som indeholder data. Emne refererer til stedet for Elementet (sædvanligvis filnavnet), og Element repræsenterer det faktiske objekt.

Denne indstilling er kun tilgængeligt, hvis felttypen "DDE-felt" er valgt.

Formel

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis flettypen "Indsæt formel" er valgt.

Henvisning

Skriv den tekst, som du vil vise i feltet. Hvis du indsætter et pladsholderfelt, så skriv den tekst, som du vil vise som et hjælpetip, når du lader musemarkøren blive over feltet.

Forskydning

Indtast forskydningsværdien, som du vil anvende på et sidenummerfelt, for eksempel "+1".

Denne instilling er kun tilgængelig, hvis felttypen "Sæt sidevariabel" er valgt.

Usynlig

Skjuler dokumentets feltindhold. Feltet indsættes som en tyndt, gråt mærke i dokumentet. Denne indstilling er kun tilgængelig for felttyperne "Sæt variabel" og "Brugertype".

Nummerering efter kapitel

Definerer indstillingerne for nulstilling af kapitelnumre.

Niveau

Vælg overskriften eller kapitelniveauet ved hvilken nummereringen skal genstartes i dokumentet.

Skilletegn

Skriv tegnet, som du vil benytte som skilletegn mellem overskrifts- eller kapitelniveauerne.

note

Nummerering efter kapitel, Niveau og Adskillerer kun tilgængelige for felttypen "Talområde".


Anvend

Tilføjer det brugerdefinerede felt til listen Valg.

ikonet Anvend

Anvend

Slet

Fjerner det brugerdefinerede felt fra listen Valg. Du kan kun fjerne felter, der ikke er brugt i det aktuelle dokument. for at fjerne et felt, som bruges i det aktuelle dokument, fra listen, sletter du først alle forekomster af feltet i dokumentet og fjerner det så fra listen.

Ikon

Slet

Støt os venligst!