Generelt

Fanebladet Generelt giver dig mulighed for at angive de generelle egenskaber for en formulars kontrolelementer. Disse egenskaber er afh√¶ngig af kontrolelementets type. Ikke alle de f√łlgende egenskaber er tilg√¶ngelige for alle kontrolelementer.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et valgt formularelements kontekstmenu - vælg Kontrolegenskaber - (fanebladet) Generelt.

√Öbn v√¶rkt√łjslinjen Formulardesign, Klik p√• ikonet Kontrol icon - (fanebladet)Generelt.


note

Hvis du eksporterer det aktuelle formulardokument til HTML-format, bliver kontrolelementernes standardværdier eksporteret, ikke de aktuelle værdier. Standardværdierne bestemmes - afhængigt af kontrolelementets type -- af egenskabernes Standardværdi (for eksempel i tekstfelter), Standardstatus (for afkrydsningsfelter og indstillingsfelter) og Standardvalg (for rullelister).


Aktiveret

Hvis et kontrolelement har egenskaben "Aktiveret" (Ja), kan formularbrugeren anvende kontrolfeltet. Ellers (Nej) er det deaktiveret og nedtonet.

Anker

Angiver hvor kontrolelementet vil være forankret.

Antal decimaler

I numeriske og valuta-felter kan du bestemme antallet af cifre, der vises til h√łjre for decimaltegnet.

Baggrundsfarve

En baggrundsfarve er tilg√¶ngelig for de fleste kontrolfelter. Hvis du klikker p√• Baggrundsfarve, √•bnes en liste, som s√¶tter dig i stand til at v√¶lge mellem forskellige farver. Indstillingen "Standard" antager systemindstillingen. Hvis den √łnskede farve ikke er oplistet, klikker du p√• knappen ‚Ķ for at definere en farve i dialogenFarve.

Bredde

Sætter kolonnebredden i tabelkontrolfeltet i de enheder, der er specificeret i indstillingerne for LibreOffice-modulet. Hvis du vil, kan du indtaste en værdi fulgt af en gyldig måleenhed, for eksempel 2 cm.

Bredde

Angiver bredden af kontrolelementet.

Datapostmark√łr

Angiver, om den f√łrste kolonne vises med r√¶kkeoverskrifter, hvor den aktuelle post er markeret med en pil.

Datoformat

Med datofelter kan du bestemme formatet for udlæsning af datoer.

note

Alle formatfelter (dato, tid, valuta, numerisk) bliver automatisk formateret i det valgte format, så snart du forlader dem, uanset hvordan du indtastede inputtet.


Etiket

Egenskaben "Etiket" sætter kontrolfeltets etiket, som vises på formularen. Denne egenskab bestemmer den synlige etiket eller datafeltets kolonneoverskrift på tabelkontrolformularer.

Når du opretter et nyt kontrolelement, bliver beskrivelsen, som er foruddefineret i egenskaben "Navn", brugt som standardetiket for kontrolelementet. Etiketten består af kontrolfeltets navn og et heltal til nummerering af kontrolelementet (for eksempel Kommandoknap1). Med egenskaben "Titel" kan du tildele kontrolelementet en anden beskrivelse, så etiketten afspejler kontrolelementets funktion. Modificer denne egenskab for at vise brugeren en meningsfuld etiket til kontrolelementet.

For at oprette en flerlinjet titel skal du åbne kombinationsfeltet ved at bruge en Pilknap. Du kan indtaste et linjeskift ved at trykke Skift++Enter.

note

Egenskaben "Titel" bruges kun til opmærkning af et formularelement i den grænseflade, brugeren kan se. Hvis du arbejder med makroer, læg så mærke til, at et kontrolelement ved programafvikling altid tilgås via egenskaben "Navn".


Etiketfelt

Angiver kilden til kontrolelementets etiket. Etiketfeltets tekst vil blive brugt i stedet for navnet p√• databasefeltet. For eksempel i Filternavigatoren, dialogen S√łg og som et kolonnenavn i tabelvisningen.

For at definere ét tegn i etiketten som en genvejstast, så brugeren kan tilgå dette kontrolelement ved at trykke på tegnet på tastaturet, indsætter du en tilde (~-tegn) foran tegnet i etiketten.

Kun teksten for en grupperamme kan bruges som etiketfelt, når man benytter alternativknapper. Denne tekst gælder for alle alternativknapperne i den samme gruppe.

Hvis du klikker på knappen ... ved siden af tekstfeltet, vil du se dialogen Valg af etiketfelt dialog. Marker en etiket fra listen.

Afkryds feltet Ingen tildeling for at fjerne sammenkædningen mellem et kontrolelement og det tildelte etiketfelt.

Filtrering / Sortering

Angiver, om filtrerings- og sorteringselementer skal vises eller skjules på en valgt Navigationskontrollinje. Der er disse Filtrerings- og sorteringselementer: Sorter stigende, Sorter faldende, Sorter, Automatisk filter, Standardfilter, Anvend filter, Nulstil filter/sortering.

Foranstillet symbol

Bestrmmer, om valutasymbolet vises f√łr eller efter tallet i valutafelter. Standardindstillingen er, at valutasymboler ikke stilles foran.

Formatering

Angiver kontrolelementets formatkode. Klik på knappen ... for at vælge formatkoden.

Formatkontrol

Du kan have et formattjek i kontrolfelter, som accepterer formateret indhold (dato, klokkeslæt og så videre). Hvis den strikse format-funktion er aktiveret (Ja), accepteres kun de tilladte tegn. For eksempel accepteres kun tal eller dato-skilletegn i et datofelt; alle alfabetiske indtastninger fra dit tastatur ignoreres.

Forsinkelse

Angiver forsinkelsen i millisekunder mellem gentagne h√¶ndelser. En gentagen h√¶ndelse sker, n√•r du klikker p√• en pileknap, baggrunden p√• en rullebj√¶lke eller en datapost-navigationsknap p√• en Navigationslinje, og du holder museknappen nede i nogle √łjeblikke. Du kan indtaste en v√¶rdi fulgt af en gyldig tidsenhed, for eksempel 2 s eller 500 ms.

Gentag

Angiver, om handlingen i et kontrolelement såsom en skalaknap gentages, når du klikker på kontrolfeltet og holder musekanppen nede.

Grafik

En billedknap har en "Grafik"-egenskab. Egenskaben "Grafik" angiver stien og filnavnet, som du vil have vist på knappen. Hvis du vælger den grafiske fil med …-knappen, bliver sti og filnavn automatisk medtaget i tekstfeltet.

Handling

Du kan bruge navigationshandlinger til at designe dine egne navigationsknapper i databasen.

Den f√łlgende tabel beskriver de handlinger, du kan knytte til en knap.

Handling

Beskrivelse

Ingen

Ingen handling forekommer.

Indsend formular

Sender data, som indtastes i andre kontrolfelter på den aktuelle formular, til adressen, som er angivet i Formularegenskaber under URL.

Indtast URL'en i formularens dataegenskab "URL"-tekstfelt, når du eksporterer til en PDF-fil.

Nulstil formular

Nulstiller indstillingerne i andre kontrolfelter til den foruddefinerede standard Standardstatus, Standardvalg, Standardværdi.

√Öbn dokument / webside

Åbner URL'en som er angivet under URL. Du kan bruge Ramme til at angive målrammen.

F√łrste datapost

Flytter den aktuelle formular til den f√łrste datapost.

Forrige datapost

Flytter den aktuelle formular til den forrige datapost.

Næste datapost

Flytter den aktuelle formular til næste datapost.

Sidste datapost

Flytter den aktuelle formular til sidste datapost.

Gem datapost

Gemmer den aktuelle datapost, hvis n√łdvendigt.

Fortryd indtastning af data

Tilbagestiller ændringerne i den aktuelle datapost.

Ny datapost

Flytter den aktuelle formular til indsættelsesrækken.

Slet datapost

Sletter den aktuelle datapost.

Opdater formular

Genindlæser den seneste gemte version af den aktuelle formular.


Handling ved en datapost

Specificerer om handlingspunkterne i en valgt Navigation-linjes kontrolelement skal vises eller skjules. Handlingsmulighederne er: Gem datapost, Fortryd, Ny datapost, Slet datapost, Opdater.

Hjælpe-URL

Angiver en bundtet etiket med URL-stavem√•de, som henviser til et hj√¶lpedokument og som kan kaldes ved jj√łlp af kontrolfeltet. Hj√¶lpen til kontrolfeltet kan √•bnes, hvis fokus er placeret p√• kontrolfeltet og brugeren trykker p√• F1.

Hjælpetekst

Giver mulighed for at indtaste en hjælpetekst, som vil blive vist som et tip på kontrolelementet. Tippet viser teksten i brugertilstand, når musen bevæges hen over kontrolelementet.

For URL-type-knapper, vises hjælpeteksten som et udvidet tip i stedet for den URL-adresse, der er indtastet under URL.

Hjælpetekst

I hvert kontrolfelt kan du angive yderligere information eller en beskrivende tekst om kontrolfeltet. Denne egenskab hj√¶lper programm√łren med at gemme yderligere information, som kan bruges i programkoden. Dette felt kan for eksempel bruges til variabler eller andre evalueringsparametre.

H√łjde

Angiver h√łjden af kontrolelementet.

H√łjeste dato

Bestemmer en dato, som som ikke kan overskrides af en anden v√¶rdi, brugeren indf√łrer.

H√łjeste tid

Bestemmer et tidspunkt, som ikke kan overskrides af en anden v√¶rdi, brugeren indf√łrer.

H√łjeste v√¶rdi

For numeriske og valuta-felter kan du bestemme den maksimale værdi, brugeren kan indtaste.

Ikonst√łrrelse

Angiver, om ikonerne på en valgt Navigations-linje skal være små eller store.

Interval

Bestemmer intervallet, som skal lægges til eller trækkes fra ved hver aktivering af rulleknapkontrolelementet.

Justering / Grafikjustering

Indstillingsmulighederne er venstrejusteret, h√łjrejusteret og centreret, Disse indstillinger g√¶lder de f√łlgende elementer:

  1. Titel på etiketfelter

  2. Indhold af tekstfelter,

  3. Indhold af tabelfelter i kolonnerne i et tabelkontrolelement,

  4. Grafik eller tekst, som bliver brugt på knapper.

    note

    Den Justering mulighed/indstilling for knapper kaldes Grafik justering.


Kan udskrives

Angiver, om du vil have, at kontrolfeltet ses i udskrivningen af dokumentet.

Kant

Ved kontrolfelter, som har en ramme, kan du bestemme kantens visning på formularen med egenskaben "Kant". Du kan vælge mellem indstillingerne "Uden ramme", "3-D-udseende" eller "Flad".

Kantfarve

Angiver kantfarven på kontrolelementer, som har egenskaben "Kant" stillet til "flad".

Klokkeslætsformat

Du kan definere det √łnskede format til visning af klokkesl√¶t.

Lille ændring

Angiv den værdi, der skal lægges til eller trækkes fra, når brugeren klikker på Pil-ikonet på rullebjælken..

Linjeantal

Ved kombinationsfelter med egenskaben "Rulleliste" kan du angive, hvor mange linjer, der skal vises i p√• rullelisten. Ved kontrolfelter, som ikke har indstillingen Rulleliste, bliver visningen af linjen specificeret af kontrolfeltets st√łrrelse og skriftst√łrrelsen.

Listeelementer

Bemærk venligt de tips, der henviser tastaturkontroller.

Det foruddefinerede standardlisteelement er indtastet i feltet Standardvalg kombinationsfelt.

note

Bemærk at listeelementerne, der er indtastet her, kun medtages i formularen, hvis der på fanebladet Data under Listeindholdstype er valgt indstillingen "Værdiliste".


Hvis du ikke √łnsker, at listeelementer skal skrives i databasen eller overf√łres til modtageren af webformularen, men i stedet for tildeles til v√¶rdier, som ikke er synlig i formularen, kan du tildele listeelementerne til andre v√¶rdier i en v√¶rdiliste. V√¶rdilisten bestemmes via fanebladet Data. V√¶lg indstillingen "V√¶rdiliste" under Listeindholdstype og indtast v√¶rdierne som skal tildeles de tilsvarende synlige elementer i formen under Listeindhold. R√¶kkef√łlgen i v√¶rdilisten er relevant for den korrekte tildeling.

note

For HTML-dokumenter svarer et element på listen, der er indtastet på fanebladet Generelt til HTML tag'en <OPTION>; et element på værdilisten indtastet på fanebladet Data under Listeindhold svarer til tag'en <OPTION VALUE=..>.


Maks. rulleværdi

Angiver maksimumsværdien på en rullebjælkes kontrolelement.

Maksimal tekstlængde

I tekst- og kombinationsfelter kan du definere det maksimale antal tegn, som brugeren kan indtaste. Hvis denne egenskab i kontrolfeltet er uklar, er standardindstillingen være nul.

Hvis kontrolelementet er kædet til en database og tekstens længde accepteres fra feltdefinitionen i databasen, må du ikke indtaste tekstlængden her. Indstillingerne accepteres kun af databasen, hvis egenskaben kontrol ikke er defineret (tilstanden "Ikke Defineret" ).

Min. rulleværdi.

Angiver minimumsværdien på en rullebjælkes kontrolelement.

Mindste dato

Bestemmer den tidligste dato, en bruger kan indtaste.

Mindste tid

Bestemmer det tidligste klokkeslæt, brugeren kan indtaste.

Mindste værdi

I numeriske og valuta-felter kan du bestemme en minimumsværdi, der forhindrer brugeren i at indtaste en lavere værdi.

Multimarkering

Lader dig vælge mere end et element i et listefelt.

Musescrollehjul

Angiver, om værdien ændres, når brugeren ruller musehjulet. Aldrig: Værdien ændres ikke. I fokus (standard): Værdien ændres, når kontrolelementet har fokus og hjulet peger på kontrolelementet og rulles. Altid: Værdien ændres, når kontrolelementet har fokus og hjulet peger på kontrolelementet og rulles, uanset hvilket kontrolelement har fokus.

Navigation

Angiver, om navigationselementerne skal vises eller skjules p√• en valgt Navigationslinje. Der er f√łlgende placeringselementer: F√łrste datapost, Forrige datapost, N√¶ste datapost, Sidste datapost.

Navigationslinje

Angiver, om v√¶rkt√łjslinjen Navigation skal vises p√• tabelkontrollens nederste kant.

Navn

Hvert kontrolfelt og hver formular har egenskaben "Navn", som den kan identificeres med. Navne ses i Formularnavigatoren og med navnet kan der henvises til kontrolfeltet fra en makro. Allerede standardindstillingerne specificerer et navn, som er konstrueret med feltets navn og nummer.

note

Vær sikker på at navnene på kontrolelementerne er unikke, hvis du arbejder med makroer.


Navnet bruges ogs√• til at gruppere forskellige kontrolelementer, som funktionelt h√łrer sammen, s√•dan som alternativknapper. For at g√łre dette, giv det samme navn til alle medlemmer i gruppen: kontrolelementer med identiske navne danner en gruppe. Grupperede kontrolelementer kan visuelt vises ved at bruge et Gruppefelt.

Ordskift

Viser tekst på mere end én linje. Giver dig mulighed for at bruge linjeskift i et tekstfelt, så du kan indtaste mere end én linje tekst. For manuelt at indtaste et linjeskift skal du trykke på Enter-tasten.

Placering

Angiver, om placeringselementerne skal vises eller skjules p√• en valgt Navigationskontrollinje. Der er f√łlgende placeringselementer: Postetiket, Postplacering, Postt√¶lleretiket, Postantal.

Ramme

Du kan også angive, at målrammen skal vise en URL, som du åbner, når du klikker på en knap, som er tilknyttet handlingen "Åbn dokument eller webside".

Hvis du klikker i feltet, kan du v√¶lge en mulighed fra listen som angiver hvilken ramme n√¶ste dokument skal indl√¶se i. Du har f√łlgende muligheder:

Element

Betydning

_blank

Det næste dokument bliver oprettet i en ny tom ramme.

_parent

Det næste dokument bliver oprettet i en overordnet ramme. Hvis den ikke findes, oprettes dokumentet i samme ramme.

_self

Det næste dokument bliver oprettet i den samme ramme.

_top

Det n√¶ste dokument bliver oprettet i et vindue p√• √łverste niveau. Hvis den aktuelle ramme allerede er p√• √łverste niveau, bliver dokumentet oprettet i denne ramme.


note

Egenskaben "Ramme" er relevant for HTML-formularer, men ikke for databaseformularer.


Redigeringsmaske

Ved at specificere tegnkoden i m√łnsterfelter, kan du bestemme, hvad brugeren kan indtaste i m√łnsterfeltet.

L√¶ngde af redigeringsmasken bestemmer antallet af de mulige indtastninger. Hvis brugeren indtaster tegn som ikke svarer til redigeringsmasken, bliver indtastningen afvist n√•r brugeren forlader feltet. Du kan indtaste f√łlgende tegn til at definere redigeringsmasken:

Tegn

Betydning

L

En tekstkonstant. Placeringen kan ikke redigeres. Tegnet bliver vist på den tilsvarende plads i Tegnmasken..

a

Tegnene a-z og A-Z kan indtastes. Store bogstaver konverteres ikke til små bogstaver.

A

Bogstaverne A-Z kan indtastes. Hvis et lille bogstav indtastes, konverteres det automatisk til et stort bogstav.

c

Tegnene a-z, A-Z og 0-9 kan indtastes. Store bogstaver konverteres ikke til små bogstaver.

C

Tegnene A-Z og 0-9 kan indtastes. Hvis et lille bogstav indtastes, konverteres det automatisk til et stort bogstav

N

Kun tegnene 0-9 kan indtastes.

x

Alle tegn, der kan udskrives, kan indtastes

X

Alle tegn, der kan udskrives, kan indtastes. Hvis et lille bogstav indtastes, konverteres det automatisk til et stort bogstav.


For eksempel for tegnmasken "__.__.2000", brug "NNLNNLLLLL" som redigeringsmaske, så brugeren kun kan indtaste fire cifre når han indtaster en dato.

Retning

Angiver den vandrette eller lodrette retning af en rullebjælke eller rulleknap.

Rullebjælke

Tilf√łjer den type rullebj√¶lke, du angiver til et tekstfelt.

Rullegardin

Et kontrolfelt med egenskaben rulleliste har en ekstra pileknap, som åbner listen over eksistrende formularelementer med et museklik. Under Linjetæller (kan du specificere, hvor mange linjer (eller rækker), der skal vises i tilstanden rulleliste. Kombinationsfelter kan have egenskaben rulleliste.

Kombinationsfelter, som blev indsat som kolonner i et tabelkontrolelement, er som standard altid et rullegardin.

Rulleknap

Numeriske felter, valutafelter, dato- og klokkesl√¶t-felter kan indf√łres i formularen som skalaknapper.

R√¶kkeh√łjde

I tabelkontroller indtaster du en v√¶rdi p√• r√¶kkeh√łjden. Hvis du vil, kan du indtaste en v√¶rdi fulgt af en gyldig m√•leenhed, for eksempel 2 cm.

Skalering

√Ündrer st√łrrelse p√• billedet, s√• det passer til kontrolelementets st√łrrelse.

Skift

Specificerer, om en trykknap opf√łrer sig som en skiftknap. Hvis du definerer Skift til "Ja", kan du skifte mellem den "valgte" og "ikke valgte"bstatus for kontrolelementet, n√•r du klikker p√• knappen eller trykker p√• Mellemrumstasten, mens kontrolelementet har fokus. En knap i den "valgte" tilstand optr√¶der som "trykket ind".

Skjul markering

Angiver, om en tekstmarkering på et kontrolelement forbliver markeret, når der ikke er fokus på kontrolelementet. Hvis du indstiller markeringen Skjul markering til "Nej", forbliver den markerede tekst markeret, når der ikke længere er fokus på det kontrolelement, som indeholder teksten.

Skrifttype

I kontrolfelter, som har synlige tekster eller etiketter vælger du den skrifttype, som du vil bruge. For at åbne dialogen Skrifttype klikker du på knappen …. Den valgte skrifttype bruges i navnene på kontrolfelterne og til at vise data i tabelkontrolfelter.

Skrivebeskyttet

Egenskaben "Skrivebeskyttet" kan knyttes til alle kontrolelementer, hvor brugeren kan indtaste tekst. Hvis du tilknytter egenskaben Skrivebeskyttet til et billedfelt, som bruger grafik fra databasen, vil brugeren ikke være i stand til at indsætte ny grafik i databasen.

Standarddato

Sætter standarddatoen.

Standardknap

Egenskaben "Standardknap" angiver, at den tilsvarende knap bliver aktiveret, n√•r du trykker p√• Retur-tasten. Hvis du √•bner dialogen eller formularen og ikke udf√łrer nogen yderligere handling, er knappen med denne egenskab Standardknappen.

note

Denne egenskab b√łr altid kun v√¶re tildelt en enkelt knap indenfor dokumentet.


N√•r du bruger webformularer, kan du st√łde p√• denne egenskab i s√łgemasker. Disse er redigerbare masker, som indeholder et tekstfelt og en knap af typen Send. S√łgeordet indtastes i tekstfeltet, og s√łgningen startes ved at aktivere knappen. Hvis knappen er defineret som standardknappen, kan du dog indtaste s√łgeordet og >bare trykke p√• Retur-tasten for at starte s√łgingen.

Standardrulleværdi

Sætter rullebjælkens standardværdi.

Standardstatus

Angiver, om en indstilling eller et afkrydsningsfelt vælges som standard.

For en knap af typen nulstil kan du definere status for kontrolelementet, hvis nulstil-knappen bliver aktiveret af brugeren.

For grupperede indstillingsfelter defineres status for gruppen med egenskaben Standardstatus, som svarer til Standardindstillingen.

Standardtekst

Sætter standardteksten for et tekstfelt eller et kombinationsfelt.

Standardtid

Sætter standardtiden.

Standardvalg

Specificerer den element i listefeltet, som skal markeres som standardelement.

For knapper af typen Nulstil definerer indtastningen Standardvalg rullelistens status, hvis kanppen aktiveres af brugeren.

På en Rulleliste, som indeholder en værdiliste, kan du klikke på knappen ... for at åbne dialogen Standardvalg.

I dialogen Standardvalg skal du vælge de elementer, som du vil markere som valgte, når du åbner formularen, der indeholder rullelisten.

Standardværdi

Sætter kontrolfeltets standardværdi. Standardværdien bliver for eksempel indsat, når en formular åbnes.

For en knap af typen Nulstil definerer elementet Standardværdi status for kontrolelementet, hvis knappen aktiveres af brugeren.

Stor ændring

Angiver v√¶rdien, der tilf√łjes eller tr√¶kkes fra, n√•r brugeren klikker ved siden af skydeknappen i rullebj√¶lken.

Symbolfarve

Specificerer farven på symboler til kontrolelementer, for eksempel pile på en rullebjælke.

Synlig

Angiver om kontrolelementet bliver synlig i virkeligheden. I designtilstand er kontrolelementet altid synlig.

Bem√¶rk at hvis denne egenskab s√¶ttes til "Ja" (standard), s√• betyder det ikke n√łdvendigvis at kontrolelementet virkeligt vises p√• sk√¶rmen. Yderligere regler anvendes n√•r et kontrolelements reelle synlighed beregnes. For eksempel vises et kontrolelement placeret i en skjult sektion i Writer aldrig f√łr sektionen selv bliver synlig.

Hvis egenskaben bliver sat til "Nej", så vil kontrolelementet altid være skjult i virkeligheden.

Ældre versioner af OpenOffice.org op til 3.1 vil stiltiende ignorere denne egenskab ved indlæsning af dokumenter, der benytter den.

Synlig st√łrrelse

Specificerer st√łrrelsen af rullebj√¶lkens miniature i "V√¶rdienheder". V√¶rdien ("Maks. rullev√¶rdi" minus "Maks rullev√¶rdi " ) / 2 vil resultere i en rullebj√¶lke-miniature, som fylder det halve af baggrundsomr√•det.

Hvis den er sat til 0, s√• er miniaturens bredde lig med dens h√łjde.

Tabulatorstop

Egenskaben "Tabulator" bestemmer, om et kontrolfelt kan v√¶lges med Tabulator-tasten. F√łlgende indstillinger er tilg√¶ngelige:

Nej

Brug af Tab-tasten flytter fokus fra kontrolelementet.

Ja

Kontrolelementet kan vælges med Tab-tasten.


Tabuleringsr√¶kkef√łlge

Egenskaben "Fanebladsorden" bestemmer den r√¶kkef√łlge, som kontrolelementerne p√• formularer f√•r fokus i, n√•r du trykker p√• Tabulator-tasten. P√• en formular, som indeholder mere end et kontrolelement, flytter fokus til det n√¶ste kontrolelement, n√•r du trykker p√• Tabulatur-tasten. Du kan angive den r√¶kkef√łlge, som fokus √¶ndres i, med et indeks under "Fanebladsorden".

note

Egenskaben "Tabuleringsr√¶kkef√łlge" er ikke tilg√¶ngelig for Skjulte kontrolelementer. Hvis du vil, kan du ogs√• indstille denne egenskab for grafiske knapper og kontrolelementer, s√• du kan markere disse kontrolelementer med Tab-tasten.


N√•r du opretter en formular, bliver der automatisk tildelt et indeks til de kontrolelementfelter, som er tilf√łjet til denne formular; alle kontrolfelter, som tilf√łjes, bliver tildelt et indeks som for√łges med 1. Hvis du √¶ndrer indekset for et kontrolelement, opdateres indekserne for de andre kontrolelementer automatisk. Elementer, der ikke kan fokuseres p√• ("Tabulatorstop = Nej") bliver ogs√• tildelt en v√¶rdi. Disse kontrolelementer bliver dog sprunget over, n√•r du bruger Tab-tasten.

Du kan ogs√• let definere indekserne p√• de forskellige kontrolelementer i dialogen Tabuleringsr√¶kkef√łlge.

Tag fokus ved klik

Hvis du sætter denne indstilling til "Ja", får Trykknappen fokus, når du klikker på knappen.

Tegn til adgangskoder

Hvis brugeren indtaster et kodeord, kan du bestemme de tegn, der vises i stedet for dem, brugeren indtaster. Under Kodeordstegn indtaster du ASCII-koden p√• det √łnskede tegn. Du kan bruge v√¶rdierne fra 0 til 255.

tip

Tegnene og deres ASCII-koder kan ses i dialogen Specialtegn (Indsæt - Specialtegn).


Tegnmaske

Ved maskerede felter kan du angive en tegnmaske. En tegnmaske indeholder formularens begyndelsesv√¶rdier og er altid synlig, n√•r du har downloadet en formular. Med en tegnkode til masken Rediger kan du bestemme de indf√łrsler, brugeren kan indtaste i det maskerede felt.

note

Længden af tegnmasken skal altid svare til længden af redigeringsmasken. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver redigeringsmasken enten afkortet eller udfyldt med mellemrum op til længden af redigeringsmasken.


Tekstlinjer ender med

For tekstfelter skal du markere linjenafslutningskoden, der skal bruges, når der skrives tekst ind i en databasekolonne.

Teksttype

Giver dig mulighed for at bruge linjeskift og formatering i et kontrolelement, så som et tekstfelt eller en etiket. For manuelt at indtast et linjeskift, tryk på Enter-tasten. Vælg "Flerlinjet med formatering" for at indtaste formateret tekst.

warning

Hvis du vælger teksttypen "Flerlinjet med formatering", kan du ikke binde dette kontrolelement til et databasefelt.


note

Dette kontrolelement er navngivet "Flerlinjet indtastning" for tekstkolonner inde i et tabelkontrolelement.


Tredobbelt status

Angiver, om et afkrydsningsfelt også kan repræsentere NUL-værdier fra en linket database ud over værdierne SAND og FALSK. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis databasen accepterer tre tilstande: SAND, FALSK og NUL.

note

"Tretrins"-egenskaben er kun defineret til databaseformularer, ikke til HTML-formularer.


Tusindtalsskilletegn

I numeriske og valuta-felter kan du bestemme, om der skal bruges tusind-skilletegn.

Typografi

Specificerer, om afkrydsningsfelter og alternativknapper vises med 3D-udseende (standard) eller med fladt udseende.

URL

Til knaptypen Åbn dokument eller webside indtaster du URL-adressen i URL-feltet. Adressen åbnes, når du klikker på knappen.

Hvis du flytter musen over knappen i brugertilstand, vises URL'en som et udvidet tip, under forudsætning af at ingen anden hjælpetekst blev indtastet.

Udfyld automatisk

Funktionen Autoudfyldning viser en liste over tidligere indtastninger, efter at du er begyndt at indtaste et element.

Valutasymbol

I et valutafelt kan du foruddefinere valutasymbolet ved at indsætte tegnet eller strengen i egenskaben "Valutasymbol".

Værdi

I en skjult kontrolelement kan du under V√¶rdi inds√¶tte de data, som arves af den skjulte kontrol. Disse data bliver overf√łrt, n√•r du sender formularen.

Værdi trin

Du kan forudindstille intervalv√¶rdier for numeriske og valuta-skalafelter. Brug skalaknappens pile op og ned til √łge eller mindske v√¶rdien.

X-position

Angiver X-placeringen af kontrolelementet, relativt til ankeret.

Y-position

Angiver Y-placeringen af kontrolelementet, relativt til ankeret.

St√łt os venligst!