Talformatkoder

Talformatkoder kan bestå af op til fire sektioner adskilt af et semikolon (;).

  1. I en talformatkode med to sektioner vedrører den første sektion de positive værdier og nul, og den anden sektion vedrører de negative værdier.

  2. I en talformatkode med tre sektioner vedrører den første sektion de positive værdier, den anden sektion de negative værdier og den tredje sektion værdien nul.

  3. Du kan også tildele betingelser for de tre sektioner, så formatet kun anvendes, hvis en betingelse er opfyldt.

  4. Fjerde sektion er relevant, hvis indholdet ikke er en værdi, men derimod tekst. Indhold repræsenteres af et snabel-a (@)

Decimalplacering og signifikante cifre

Brug nul (0), nummertegnet (#) eller spørgsmålstegnet (?) som pladsholdere i din talformatkode til at repræsentere cifre. Tegnet # viser kun signifikante cifre, mens tegnet 0 viser nuller, hvis der er færre cifre i tallet end i talformatet. Tegnet ? virker som tegnet #, men tilføjer et mellemrumstegn for at holde decimaljusterinen, hvis der er et skjult ikke-betydende nul.

Brug spørgsmålstegn (?), nuller (0) eller nummertegn (#) for at repræsentere antal cifre, der skal inkluderes i tælleren og nævneren på en brøk. Brøker, som ikke passer til det mønster, du angiver, bliver vist som tal med flydende komma.

Hvis et tal indeholder flere cifre til højre for decimaltegnet end der er pladsholdere i formatet, afrundes tallet. Hvis et tal indeholder flere cifre til venstre for decimaltegnet end der er pladsholdere i formatet, vises hele tallet. Brug følgende liste som en vejledning til brug af pladsholdere, når du opretter en talformatkode:

Pladsholdere

Forklaring

#

Viser ikke ekstra nuller.

?

Viser mellemrum i stedet for ekstra nuller.

0 (nul)

Viser ekstra nuller, hvis tallet har færre pladser end nuller i formatet.


Eksempler

Talformat

Formatkode

3456,78 som 3456,8

####.#

9,9 som 9,900

#.000

13 som 13,0 og 1234,567 som 1234,57

#.0#

5,75 som 5 3/4 og 6,3 som 6 3/10

# ???/???

,5 som 0,5

0.##

,5 som 0,5   (med to ekstra mellemrum i slutningen)

0.???


Tusindtalsseparator

Afhængig af din sprogindstilling, kan du bruge et komma eller punktum som et tusindtalsskilletegn. Du kan også bruge skilletegnet til at formindske det tal, som er vist med multipla af 1000. Eksemplerne nedenfor bruger komma som tusindadskiller:

Talformat

Formatkode

15000 som 15.000

#,###

16000 som 16

#,


Inkluder tekst i talformatkoder

Tekst og tal

For at inkludere tekst i et talformat, som er anvendt på en celle indeholdende tal, placer et dobbelt anførselstegn (") foran og bag teksten, eller en bagstreg (\) før et enkelt tegn. Eksempelvis indtast #,# "meter" for at vise "3,5 meter" eller #,# \m for at vise "3,5 m". Hvis du bruger mellemrum som tusindadskiller må du indsætte mellemrum mellem anførselstegnene i nævnte eksempler: #.#" meter" eller #.#\ \m for at få det korrekte resultat.

Tekst og tekst

For at indføje tekst i talformat, som er anvendt på en celle, som kan indeholde tekst, omgiv teksten med dobbelte anførselstegn (" "), og tilføj så et snabel-a (@). Eksempelvis indtast "Total for "@ for at vise "Total for december".

Mellemrum

For at bruge et tegn til at angive bredden af et mellemrum i et talformat, så tast en understreg ( _ ) efterfulgt af tegnet. Afstandsbredden varierer i henhold til bredden af det tegn, du vælger. Eksempelvis vil _M opretter et bredere mellemrum end _i.

For at udfylde fri plads med et bestemt tegn, brug asterisk (*) efterfulgt af det ønskede tegn. For eksempel:

*\0

vil vise heltalsværdi (0) foranstillet med så mange omvendte skråstreger (\) som nødvendigt for at udfylde kolonnebredden. For bogholderifunktion, kan du venstrejustere valuta-symbol med et format som dette:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Farve

For at sætte farven på en sektion af en talformatkode, indsæt da en af de følgende farvenavne i kantede parenteser [ ]:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Betingelser

Betingede parenteser

Du kan angive et talformat, så den kun anvendes, når den angivne betingelse er opfyldt. Betingelser er omgivet af kantede parenteser [ ].

Du kan bruge enhver kombination af tal og operatorerne <, <=, >, >=, = og <>.

Eksempelvis hvis du vil anvende forskellige farver til forskellige temperaturer, indtast da:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Alle temperaturer under 0°C er blå, temperaturer mellem 0°C og 30°C er sorte, og temperaturer højere end 30°C er røde.

Positive og negative tal

For at definere et talformat som tilføjer en forskellig tekst til et tal, afhængigt af om tallet er positivt, negativt eller lig med nul, skal du bruge følgende formater:

"plus" 0;"minus" 0;"null" 0

Procenter, videnskabelig notation og brøker

Procenter

For at vise tal som procenttal tilføjer du procenttegnet (%) til talformatet.

Videnskabelig notation

Videnskabelig notation lader dig skrive meget store eller meget små tal i et kompakt format. I videnskabelig notation kan 650000 eksempelvis skrives som 6,5 X 105, og 0,000065 som 6,5 X 10-5. I LibreOffice skrives disse tal henholdsvis som 6,5E+5 og 6,5E-5. For at oprette et talformat som viser tal ved brug af videnskabelig notation, skal du indtaste et #-tegn eller 0 og derefter en af de følgende koder E-, E+, e- eller e+. Hvis tegnet udelades efter E eller e, vil det ikke blive vist for positive værdier af eksponenten. For at opnår ingeniørnotation, indtast 3 cifre (0 eller #) i heltalsdelen. For eksempel: ###.##E+00

Brøker

Til at repræsentere en værdi som en brøk, består formatet af to eller tre dele: Valgfri heltalsdel, tæller og nævner. Heltal og tælleren er adskilt af et blanktegn eller en citerede tekst. Tæller og nævner er adskilt af en skråstreg. Hver del kan bestå af en kombination af #, ? og 0 som pladsholdere.

Nævneren beregnes for få den nærmeste værdi af brøken med hensyntagen til antallet af pladsholdere. For eksempel er PI repræsenteret som 3 16/113 med format:

# ?/???

Nævneren kan også blive påtvunget værdien som erstatte pladsholdere. For f.eks at få PI som 16-dele (dvs. 50/16), skal du bruge dette format:

?/16

Talformatkoder på valutaformater

Standardvalutaformatet for cellerne i dit regneark bestemmes af regionsindstillingen for dit operativsystem. Hvis du vil, kan du anvende et brugerdefineret valutasymbol på en celle. Eksempelvis indtast #,##0.00 € for at vise 4.50 € (Euro).

Du kan også angive lokalitetsindstillingen for valutaenheden ved at indtaste lokalitetskoden for landet efter symbolet. For eksempel, [$€-407] repræsenterer Euro i Tyskland. For at se lokalitetskoden for en land, marker landet i listen Sprog under fanebladet Tal i dialogen Formater celler.

note

Formatkoden til valutaer bruger formen [$xxx-nnn], hvor xxx er valutasymbolet og nnn landekode. Specielle banksymboler, såsom EUR (for Euro), kræver ikke landekoden. Valutaformatet afhænger ikke af det sprog, som du vælger i feltet Sprog.


Dato- og klokkeslætformater

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Datoformater

For at vise dage, måneder og år, brug følgende talformatkoder.

warning

Ikke alle formatkoder giver meningsfulde resultater for alle sprog.


Format

Formatkode

Måned som 3.

M

Måned som 03.

MM

Måned som jan-dec

MMM

Måned som januar-december

MMMM

Først bogstav i månedsnavn

MMMMM

Dag som 2

D

Dag som 02

DD

Dag som man-søn

NN or DDD or AAA

Dag som mandag til søndag

NNN or DDDD or AAAA

Dag fulgt af komma, som i "mandag,"

NNNN

År som 00-99

YY

År som 1900-2078

YYYY

Ugenummer

WW

Kvartalsvis som Q1 til Q4

Q

Kvartalsvis som 1. kvartal til 4. kvartal

QQ

Æra, forkortelse. I den Japanske gengou-kalender, enkelt tegn (mulige værdier er: M, T, S, H)

G

Æra, forkortelse

GG

Æra, fuldt navn

GGG

Årets nummer indenfor æraen, kort format.

E

Årets nummer indenfor æraen, langt format.

EE eller R

Æra, fuldt navn og år

RR eller GGGEE


De ovenfor listede formateringskoder arbejde med din sprogversion af LibreOffice. Når du skal skifte lokaliteten af LibreOffice til en anden lokalitet, vil du imidlertid have brug for at kende de formateringskoder, der bruges med den anden lokalitet.

Hvis din software for eksempel bliver sat til en dansk lokalitet, og du vil formatere et år med fire cifre, indtaster du ÅÅÅÅ som formateringskode. Når du skifter til en tysk lokalitet, skal du bruge JJJJ i stedet. Følgende tabel opremser kun de lokaliserede forskelle.

Lokalitet

År

Måned

Dag

Time

Dag i ugen

Æra

English - en

og alle ikke listede lokaliteter

Y

M

D

H

A

G

Tysk - de

J

T

Hollandsk - nl

J

U

Fransk - fr

A

J

O

Italiensk - it

A

G

O

X

Portugisisk - pt

A

O

Spansk - es

A

O

Dansk - da

T

Norsk - no, nb, nn

T

Svensk - sv

T

Finsk - fi

V

K

P

T


Indtastning af datoer

For at indtaste en dato i en celle, brug formater for den gregoianske kalender. Eksempelvis under en dansk lokalitet indtast da 31/12-2005 eller under en engelsk lokalitet 12/31/2005 for den 31. december 2005.

All date formats are dependent on the locale that is set in - Languages and Locales - General. For example, if your locale is set to 'Japanese', then the Gengou calendar is used. The default date format in LibreOffice uses the Gregorian Calendar.

For at angive et kalenderformat, som er uafhængig af lokaliteten, tilføj et ændringstegn foran datoformatet. Eksempelvis for at vise at en dato ved brug af det jødiske kalenderformat under en ikke-hebraisk lokalitet, indtast: [~jewish]DD/MM/ÅÅÅÅ.

Den ønskede kalender er eksporteret til Microsoft Excel ved brug af udvidet LCID. Udvidet LCID kan også bruges i formateringsstrengen. Den vil blive konverteret til en kalender-ændrer hvis den understøttes. Se sektionen Udvidet LCID nedenfor.

Modifikator

Kalender

[~buddhist]

Thailandsk buddhistisk kalender

[~gengou]

Japansk, gengou-kalender

[~gregorian]

Den gregoianske kalender

[~hanja] eller [~hanja_yoil]

Koreansk kalender

[~hijri]

Arabisk islamisk kalender

[~jewish]

Jødisk kalender

[~ROC]

Republikken Kina-kalender


Tidsformater

For at vise timer, minutter og sekunder brug følgende talformatkoder.

Format

Formatkode

Timer som 0-23

H

Timer som 00-23

HH

Timer som 00 til mere end 23

[HH]

Minutter som 0-59

M

Minutter som 00-59

MM

Minutter som 00 til mere end 59

[MM]

Sekunder som 0-59

S

sekunder som 00-59

SS

Sekunder som 00 til mere end 59

[SS]


note

For at vise delsekunder tilføjes decimaltegnet til din talformatkode efter sekunder. Eksempelvis vil TT:MM:SS.00 vise tiden som "01:02:03.45".


Minutformaterne M og MM skal anvendes i kombination med time- og sekundformater for at undgå forvirring med månedsformat.

Hvis en tid er indtastet i formatet 02:03.45 eller 45:02:03.45 eller 25:45:02, vil de følgende formater blive tildelt, hvis intet andet klokkeslætsformat er angivet: MM:SS.00 eller [HH]:MM:SS.00 eller [HH]:MM:SS

Viser tal ved hjælp af nationale tegn

NatNum ændringstegn

For at vise tal ved hjælp af nationale taltegn, brug da en [NatNum1]-, [NatNum2]-, ... [NatNum11]-ændringsangivelse i begyndelsen af en talformatkode.

For at udtrykke tal i forskellige tal-, valuta- og datoformater bruger du en [NatNum12] ændringsangivelse sammen med de valgte argumenter i begyndelsen af en talformatkode. Se afsnittet om NatNum12 nedenfor.

[NatNum1]-ændringsangivelse bruger altid én-til-én-tegnafbildning for at konvertere tal til en streng, som svarer til den nationale talformatkode under den tilsvarende lokalitet. De andre ændringsangivelser giver forskellige resultater, hvis de bruges under forskellige lokaliteter. En lokalitet kan være sproget og territoriet, for hvilken formatkoden er defineret, eller en ændringsangivelse såsom [$-yyy], som følger den nationale tal-ændringsangivelse. I dette tilfælde er yyy den hexadecimale MS-LCID, som også brugt er til valutaformatkoder. Eksempelvis for at vise et tal ved hjælp af japansk, kort kanji-tegn i en engelsk US-lokalitet, brug da følgende talformatkode:

[NatNum1][$-411]0

I den følgende liste vises Microsoft Excel [DBNumX]-ændringsangivelsen, som svarer til LibreOffice[NatNum]-ændringsangivelsen. Hvis du vil, kan du bruge en [DBNumX]-ændringsangivelse i stedet for [NatNum]-ændringsangivelsen til din lokalitet. Hvor muligt vil LibreOffice internt afbilde [DBNumX]-ændringsangivelse til [NatNumN]-ændringsangivelse.

Visning af datoer ved hjælp af [NatNum]-ændringsangivelser kan have en anden effekt end visning af andre taltyper. Sådanne effekter indikeres af 'CAL: '. Eksempelvis vil 'CAL: 1/4/4' indikerer, at året bliver vist ved hjælp af [NatNum1]-ændringsangivelsen, mens dagen og måned vises ved hjælp af [NatNum4]-ændringsangivelsen. Hvis 'CAL' ikke er angivet, er datoformatet for den bestemte ændringsangivelse ikke understøttet.

[NatNum0]

Prøv at konvertere en lokal (f.eks. dansk) talstreng til ASCII arabertal. Hvis det allerede er ASCII, forbliver det ASCII.

[NatNum1]

Omskrivninger

Indfødte taltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesiske

Kinesiske små tegn

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Japanske

kort Kanji tegn

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

Koreanske

Koreanske små tegn

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Hebræiske

Hebraiske tegn

Arabiske

Arabisk-indiske tegn

Thailandske

Thai tegn

Hindi

Indic-Devanagari tegn

Odia

Odia (Oriya) tegn

Marathi

Indic-Devanagari tegn

Bengali

Bengali tegn

Punjabi

Punjabi (Gurmukhi) tegn

Gujarati

Gujarati tegn

Tamilsk

Tamil tegn

Telugu

Telugu tegn

Kannada

Kannada tegn

Malayalam

Malayalam tegn

Laotiske

Lao tegn

Tibetansk

Tibetanske tegn

Burmanske

Burmese (Myanmar) tegn

Khmer

Khmer (Cambodian) tegn

Mongolsk

Mongolian tegn

Nepalesisk

Indic-Devanagari tegn

Dzongkha

Tibetanske tegn

Farsi

Øst Arabic-Indic tegn

Church Slavic

Kyrilliske tegn


[NatNum2]

Omskrivninger

Indfødte taltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesiske

Kinesiske STORE tegn

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Japanske

traditionelle Kanji tegn

CAL 2/5/5 [DBNum2]

Koreanske

Koreanske STORE tegn

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Hebræiske

Hebræisk nummerering


[NatNum3]

Omskrivninger

Indfødte taltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesiske

Fuldbredde arabiske cifre

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Japanske

Fuldbredde arabiske cifre

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Koreanske

Fuldbredde arabiske cifre

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Omskrivninger

Indførte taltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesiske

tekst med små bogstaver

[DBNum1]

Japanske

moderne lang Kanji tekst

[DBNum2]

Koreanske

formel tekst med små bogstaver


[NatNum5]

Omskrivninger

Indfødte taltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesiske

Kinesiske STORE bogstaver

[DBNum2]

Japanske

traditionel lang Kanji tekst

[DBNum3]

Koreanske

formel tekst med STORE bogstaver


[NatNum6]

Omskrivninger

Indfødte taltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesiske

fuldbredde tekst

[DBNum3]

Japanske

fuldbredde tekst

Koreanske

fuldbredde tekst


[NatNum7]

Omskrivninger

Indfødte taltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesiske

kort tekst med små bogstaver

Japanske

moderne kort Kanji tekst

Koreanske

uformel tekst med små bogstaver


[NatNum8]

Omskrivninger

Indfødte taltegn

DBNumX

Datoformat

Kinesiske

kort tekst med STORE bogstaver

Japanske

traditionel kort Kanji tekst

[DBNum4]

Koreanske

uformel tekst med STORE bogstaver


[NatNum9]

Omskrivninger

Indfødte taltegn

DBNumX

Datoformat

Koreanske

Hangul tegn


[NatNum10]

Omskrivninger

Indfødte taltegn

DBNumX

Datoformat

Koreanske

formel Hangul tekst

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Omskrivninger

Indfødte taltegn

DBNumX

Datoformat

Koreanske

Koreansk: uformel hangul-tekst


Udvidet LCID

Er de kompatible, bliver national nummerering og kalender eksporteret til Microsoft Excel via udvidet LCID. Udvidet LCID kan også bruges i strengformat i stedet for NatNum ændringstegn.

Udvidet LCID består af 8 hexadecimale cifre: [$-NNCCLLLL], hvor de to første cifre NN står for national nummerering, CC for kalender og LLLL for LCID kode. For eksempel vil [$-0D0741E] blive omdannet til [NatNum1][$-41E][~buddhist]: Thai nummerering (0D) med buddistisk kalender (07) i Thai lokalitet (041E).

National nummerering

To første cifre NN repræsenterer national nummerering:

NN

Nummerering

Repræsentation

Kompatibel LCID

01

Arabiske

1234567890

alle

02

Østlig arabisk

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Persisk

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Devanagarisk

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

Bengali

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Punjabi

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

Gujarati

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Oriya

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

Tamilsk

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

Telugu

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

Kannada

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

Malayisk

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

Thailandske

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

Laotiske

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

Tibetansk

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

Burmesisk

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Tigrinsk

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

Khmer

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

Mongolsk

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

Japansk

一二三四五六七八九〇

411

1C

(finansiel)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(fuldbredde arabisk)

1234567890

1E

Kinesisk - forenklet

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(finansiel)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(fuldbredde arabisk)

1234567890

21

Kinesisk - traditionel

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(finansiel)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(fuldbredde arabisk)

1234567890

24

Koreanske

一二三四五六七八九0

812

25

(finansiel)

壹貳參四伍六七八九零

26

(fuldbredde arabisk)

1234567890

27

Koreansk - hangul

일이삼사오육칠팔구영


kalender

De to næste cifre CC er kalenderkoden. Hver kalender er kun gyldig i nogle LCID.

CC

kalender

Eksempel (YYYY-MM-DD)

Understøttet LCID

00

Gregoriansk

2016-08-31

Alle

03

Gengou

28-08-31

411 (Japansk)

05

Ukendt

4349-08-31

Ikke understøttet

06 eller 17

Hijri

1437-11-28

401 (Arabisk - Saudi Arabien), 1401 (Arabisk - Algeriet), 3c01 (Arabisk - Bahrain), 0c01 (Arabisk - Egypten), 801 (Arabisk - Iraq), 2c01 (Arabisk - Jordan), 3401 (Arabisk - Kuwait), 3001 (Arabisk - Libanon), 1001 (Arabisk - Libyen), 1801 (Arabisk - Marokko), 2001 (Arabisk - Oman), 4001 (Arabisk - Qatar), 2801 (Arabisk - Syrien), 1c01 (Arabisk - Tunesien), 3801 (Arabisk - F.A.E.), 2401 (Arabisk - Yemen) and 429 (Farsi)

07

Buddistisk

2559-08-31

454 (Lao), 41E (Thai)

08

Jødisk

5776-05-27

40D (Hebræisk)

10

Indisk

1938-06-09

Ikke understøttet

0E, 0F, 11, 12 eller 13

Ukendt

2016-07-29

Ikke understøttet

Ikke understøttet

Hanja

412 (koreansk)

Ikke understøttet

ROC

0105-08-31

404 (Kinesisk - Taiwan)


NatNum12 ændringstegn

For at udtrykke tal i forskellige tal-, valuta- og datoformater bruger du et [NatNum12]-ændringstegn sammen med de valgte argumenter i begyndelsen af en talformatkode.

Almindelige eksempler på NatNum12-formatering

Formateringskoder

Forklaring

[NatNum12]

Udtryk som et mængdetal: 1 → en

[NatNum12 ordenstal]

Udtryk som ordenstal: 1 → første

[NatNum12 ordenstal]

Udtryk som ordensindikator: 1 → 1ste

[NatNum12 med Stort første bogstav]

Udtryk med ordenstal med stort begyndelsesbogstav: 1 → En

[NatNum12 ordenstal med STORE bogstaver]

Udtryk som ordenstal med Store bogstaver: 1 → FØRSTE

[NatNum12 Med Store Begyndelsesbogstaver]

Udtryk som mængdetal med Første Bogstav som Stort: 101 → Hundredeogen

[NatNum12 USD]

Udtryk som et pengebeløb i en given valuta angivet med 3-bogstavers ISO-kode: 1 → en US-dollar

[NatNum12 D=ordinal-number]D" "MMMM

Udtryk som dato i formatet "1ste Maj"

[NatNum12 YYYY=title year,D=capitalize ordinal]D" i "MMMM, YYYY

Udtryk som dato i formatet "Første Maj, Nitten Nioghalvfems"

[NatNum12 MMM=upper]MMM-DD

Viser månedsnavnet forkortet med Stort i formatet "01-JAN"

[NatNum12 MMMM=lower]MMMM

Viser månedsnavnet med småt i formatet "januar"


Andre mulige argumenter: "money" før 3-bogstavers valutakoder, for eksempel vil [NatNum12 capitalize money USD]0.00 formatere tallet "1.99" som "En og 99/100 US-dollars".

Fejlkoder

Hvis værdien er uden for det valgte formats grænser vises denne fejlkode:

#FMT

Støt os venligst!