Liste over regulære udtryk

Betegnelse

Repræsentation/brug

Hvilket som helst tegn

Det givne tegn, med mindre det er et metategn i et regulært udtryk. Listen over metategn følger i denne tabel.

.

Ethvert enkelt tegn undtagen et linjeskift eller et afsnitskift. For eksempel matcher søgeordet "Pe.er" både "Peder" og "Peter".

^

Begyndelsen at et afsnit eller en celle. Specielle objekter såsom tomme felter eller tegn-forankrede rammer i begyndelsen af et afsnit ignoreres. Eksempel: "^Peter" matcher kun ordet "Peter", når det er det første ord i et afsnit.

$

Slutningen af et afsnitsnit eller en celle. Specielle objekter såsom tomme felter eller tegn-forankrede ramme i slutninge af et afsnit ignoreres. Eksempel: "Peter$" matcher kun ordet "Peter", når det er det sidste ord i et afsnit. Bemærk, at "Peter" ikke kan følges af et punktum.

$ alene svarer til slutningen på et afsnit. På denne måde er det muligt af søge og erstatte afsnitsskilletegn.

*

Ingen eller flere af de regulære udstryk umiddelbart foran. For eksempel matcher "Ab*c" både "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" og så videre.

+

Et eller flere af de regulære udtryk middelbart foran. For eksempel finder "AX.+4" "AXx4", men ikke "AX4".

Den længst mulige streng, som matcher dette regulære udtryk i et afsnit, matches altid. Hvis afsnittet indeholder strengen "AX 4 AX4", fremhæves hele passagen.

?

Ingen eller et af de regulære udtryk umiddelbart foran. For eksempel matcher "Tekst?" både "Tekst" og "Tekster" og "x(ab|c)?y" finder "xy", "xaby" eller "xcy". Dansk

\

Det specialtegn, der følger det, fortolkes som et almindeligt tegn og ikke som metategn for et regulært udtryk (undtagen kombinationerne "\n", "\t", "\b", "\>" og "\<"). For eksempel matcher "træ\." ordet "træ.", men ikke "træer" eller "trætte".

\n

Et linjeskift, som blev indsat med tastekombinationen Skift+Enter, i tekstfeltet Find.

Et afsnitsskift kan indsættes med Enter eller Retur-tasten, når det er i tekstfeltet Erstat i Writer. Har ingen speciel betydning i Calc og behandles bogstaveligt her.

For at ændre linjeskift til afsnitsskift taster du \n i både Find og Erstat-felterne og udfører så en søg og erstat.

\t

Et Tabulator-tegn. Kan også bruges i Erstat-feltet.

\b

En ordgrænse. for eksempel matcher "bbog" både "bogmærke" og "bog" men ikke "kommebog", mens "bog\b" matcher både "lommebog" og "bog" men ikke "bogmærke".

Bemærk, at denne form erstatter de forældede (selvom de stadig virker for tiden) former "\>" (matcher slutningen af et ord) og "\<" (matcher begyndelsen af et ord).

^$

Finder et tom afsnit.

^.

Finder det første tegn i et afsnit.

& eller $0

Tilføjer den streng, der blev fundet med søgekriterierne i Find-feltet til udtrykket i Erstat-feltet, når du foretager en erstatning.

Hvis du for eksempel indtaster "dør" i Find-feltet og "&håndtag" i Erstat-feltet, bliver ordet "dør" erstattet af "dørhåndtag".

Du kan også indtaste et "&" i Erstat-feltet for at ændre Attributterne eller Formattet i stengen, der blev fundet af søgekriterierne.

[...]

Hver enkelt forekomst af et af tegnene, i den skarpe parentes. For eksempel: "[abc123]" matcher tegnene ‘a’, ‘b’, ’c’, ‘1’, ‘2’ og ‘3’. "[a-e]" matcher hver enkelt forekomst af tegnene a til og med e (området skal specificeres med tegnet, der har den laveste Unicode-tal først). "[a-eh-x]" matcher hver enkelt forekomst af tegnene, der befinder sig i områderne 'a' til og med 'e' og 'h'¨til og med 'x'.

[^...]

Hver enkelt forekomst af et tegn, herunder Tabulator-, Mellemrums- og Linjeskifte-tegn, der ikke findes på den specificerede liste over tegn, herunder områder, er tilladt. For eksempel matcher "[^a-syz]"alle tegn, der ikke findes i det inkluderede område 'a' til og med 's' eller tegnene 'y' og 'z'.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Tegnet repræsenteret af det fircifrede, hexadecimale Unicode-tal (XXXX).

Tegnet repræsenteret af det ottecifrede, hexadecimale Unicode-tal (XXXXXXXX).

For certain symbol fonts the symbol (glyph) that you see on screen may look related to a different Unicode code than that is actually used for it in the font. The Unicode codes can be viewed by choosing Insert - Special Character, or using Unicode conversion shortcut.

|

Infiks-operatoren, der afgrænser alternativer. Matcher udtrykket, foran "|" eller udtrykket efter "|". For eksempel matcher "disse|sådanne" forekomster af både "disse" og "sådanne".

{N}

Postfiks-gentagelsesoperatoren, der angiver det præcise antal forekomster ("N") af det regulære udtryk, der står umiddelbart foran, som må være tilstede, for at matchet kan finde sted. For eksempel: "stres{2}" matcher "stress".

{N,M}

Operatoren Slutningsgentagelse, som angiver et spænd (minimum "N" til et maksimum "M") af forekomster af det regulære udtryk, der står umiddelbart før det, skal være tilstede, for at der kan ske et match. For eksempel matcher ""tre{1,2}" både "tre" and "tree".

{N,}

Postfiks-gentagelsesoperatoren, der specificerer et område (mindst "N" til et uspecificeret maksimum) af forekomster af det regulære udtryk umiddelbart foran det, som skal være tilstede, for at der kan ske et match. (Maksimums-tallet af forekomster er kun begrænset af dokumentets størrelse). For eksempel matcher "Sh{2,}" både "Shh", "Shhh" og "Shhhh".

(...)

Grupperings-kontruktionen, som tjener tre formål.

  1. For at omfatte et sæt af '|'-alternativer. For eksempel matcher det regulære udtryk "b(ad|yd)e" både "bade" og "byde".

  2. For at gruppere udtryk som et komplekst udtryk, som skal behandles af postfiks-operatorerne: "*", "+" and "?" sammen med postfiks-gentagelsesoperatorer. For eksempel matcher det regulære udtryk "a(bc)?D" ved en søgning såvel med "ad" som med "abcd"; det regulære udtryk "M(iss){2}ippi" matcher "Mississippi".

  3. For at optage den matchede understreng i parenteser som en reference til senere brug i feltet Find med strukturen "\n" eller i feltet Erstat med strukturen "$n". Referencen til det første match repræsenteres med "\1" i feltet Find og med "$1" i feltet Erstat. Referencen til den anden matchede understreng med henholdsvis "\2" og "$2" og så videre.

Eksempel: det regulære udtryk "(890)7\1\1" matcher "8907890890".

Med det regulære udtryk "\b(fruit|truth)\b" i Find-feltet og det regulære udtryk "$1ful" i Erstat-feltet kan forekomster af ordene "fruit" og "truth" erstattes med ordene "fruitful" og "truthful" henholdvis uden af påvirke ordene "fruitfully" and "truthfully"

[:alpha:]

Repræsenterer et bogstav (alpha er en forkortelse af det engelske ord alphabet, på dansk alfabet). Brug [.alpha:]+ for at finde et af dem.

[:digit:]

Repræsenterer et decimalciffer (digit på engelsk). Brug [:digit:]+ for at finde et af dem.

[:alnum:]

Repræsenterer et alfanumerisk tegn ([:alpha:] og [:digit:], se disse).

[:space:]

Repræsenterer et mellemrum (men ikke andre blanktegn).

[:print:]

Repræsenterer et tegn som kan udskrives (print på engelsk).

[:cntrl:]

Repræsenterer et kontroltegn ("cntrl" er en forkortelse for de engelske ord control, på dansk kontrol).

[:lower:]

Repræsenterer et lille bogstav, hvis STORE og små bogstaver er valgt i Indstillinger.

[:upper:]

Repræsenterer et stort bogstav, hvis STORE og små bogstaver er markeret i Indstillinger.


For a full list of supported metacharacters and syntax, see ICU Regular Expressions documentation

Bemærk, at aktuelt skal alle navngivne tegn-klasseudtryk, [:alpha:] til og med [:upper:], omgives af parenteser, når de bruges i et et regulært udtryk, se de følgende eksempler.

Regulære udtryk kan kombineres til udgøre komplekse og avancerede regulære udtryk til søgninger som vist i de følgende eksempler.

Eksempler

Udtryk

Betydning

^$

Et tomt afsnit.

^ specificerer at matchet skal være i begyndelsen af et afsnit,

$ specificerer, at et afsnitsmærke eller slutningen af en celle, skal følge efter den matchede streng.

^.

Det første tegn i et afsnit.

^ specificerer at matchet skal være i begyndelsen af et afsnit,

. specificerer ethvert enkelt-tegn.

e([:digit:])?

Matcher "e" alene eller et "e" fulgt af ét ciffer.

e specificerer tegnet "e",

[:digit:] specificerer ethvert decimalt ciffer,

? specificerer intet eller én forekomst af [:digit:].

^([:digit:])$

Matcher et afsnit eller celler, der indeholder præcist et ciffer.

^ specificerer at matchet skal være i begyndelsen af et afsnit,

[:digit:] specificerer ethvert decimalt ciffer,

$ specificerer, at et afsnitsmærke eller slutningen af en celle, skal følge efter den matchede streng.

^[:digit:]{3}$

Matcher et afsnit eller en celle, der udelukkende indeholder 3 cifre

^ specificerer at matchet skal være i begyndelsen af et afsnit,

[:digit:] specificerer ethvert decimalt ciffer,

{3} specificerer, at [:digit:] må forekomme tre gange,

$ specificerer, at et afsnitsmærke eller slutningen af en celle, skal følge efter den matchede streng.

\bconst(itu|ruc)tion\b

Matcher ordene "konstitution" og "konstruktion", men ikke ordet "konstitutionel".

\b specificerer, at matchet skal begynde ved et ordgrænse,

konst specificerer tegnene "konst",

( begynder gruppen,

itu specificerer tegnene "itu",

| specificerer alternativet,

ruc specificerer tegnene "ruc",

) afslutter gruppen,

tion specificerer tegnene "tion",

\b angiver, at matchet skal slutte ved en ordgrænse.


Støt os venligst!