Forespørgelsessdesign

Forespørgselsdesign-visning lader dig oprette og redigere en databaseforespørgsel.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue skal du klikke på ikonet Forespørgsler og derefter vælge Rediger - Rediger


note

De fleste databaser bruger forespørgsler til at filtrere og sortere databasetabeller for at vise poster på din computer. Visninger giver den samme funktionalitet som forespørgsler, men på serversiden. Hvis din database ligger på en server, der understøtter visninger, kan du bruge visninger til at filtrere posterne på serveren med hurtigere visning.


note

Når du vælger kommandoen Opret visning på fanebladet Tabeller i et databasedokument, ser du vinduet Visningsdesign, der ligner vinduet Forespørgselsdesign, der er beskrevet her.


Vinduet Forespørgselsdesignslayout lagres sammen med en oprettet forespørgsel, men kan ikke lagres med en oprettet visning,

Designvisning

For at oprette en forespørgsel klikker du på ikonet Forespørgsler i et databasedokument, og derefter på Opret forespørgsel i Designvisningen.

Den nederste rude i Designvisning er stedet, hvor du definerer forespørgslen. For at definere en forespørgsel angiver du de databasefeltnavne, som skal medtages og kriterierne for visning af felterne. For at omarrangere kolonnerne i den nederste rude i Designvisning trækker du en kolonneoverskrift til den nye placering eller vælger kolonnen og trykker på +piletast.

Øverst i forespørgslens vindue Designvisning, vises ikonerne fra linjerne Forespørgselsdesign og Design.

Hvis du vil teste en forespørgsel, dobbeltklikker du på forespørgselsnavnet i databasedokumentet. Forespørgslens resultat vises i en tabel, der ligner Datakildevisningen. OBS: den viste tabel er kun midlertidig.

Taster i Forespørgselsdesignvisning

Tast

Funktion

F4

Forhåndsvisning

F5

Kør forespørgsel

F7

Tilføj Tabel eller Forespørgsel


Blad

Når du åbner Forespørgselsdesign for første gang, ser du en dialog, hvor du først skal vælge den tabel eller forespørgsel, som skal være basis for din nye forespørgsel.

Dobbeltklik på felter for at føje dem til forespørgslen. Træk-og-slip for af definere relationer.

note

Mens du designer en forespørgsel, kan du ikke ændre de valgte tabeller.


Fjern tabeller

For at flytte tabellen fra Designvisning klikker du på tabelvinduets overkant og får vist kontekstmenuen. Du kan bruge kommandoen Slet til at fjerne tabellen fra Designvisningen. En anden mulighed er at trykke på Delete-tasten.

Fjern tabel og modificer tabelstørrelsen.

Du kan ændre størrelse og arrangere tabellerne efter din smag. For at flytte tabeller, trækker du overkanten til den ønskede placering. Forøg eller formindsk den størrelse, som tabellen vises i, ved placere markøren på en kant eller et hjørne og træk i tabellen, indtil den har den ønskede størrelse.

Tabelrelationer

Hvis der er datarelationer mellem et feltnavn i en tabel og et feltnavn i en anden tabel, kan du bruge disse relationer i din forespørgsel.

Hvis du for eksempel har et regneark med varer, der er identificeret med et varenummer, og et regneark med kunder, hvor du registrerer alle varer, kunderne bestiller, med de tilsvarende varenumre, så er der en relation mellem de to "varenummer"-datafelter. Hvis du nu vil oprette en forespørgsel, som returnerer alle varer, som en kunde har bestilt, er du nødt til at hente data fra to regneark. For at gøre dette skal du give LibreOffice besked om den relation, der eksisterer mellem data i de to regneark.

For at gøre dette klikker du på et feltnavn i en tabel (for eksempel feltnavnet "varenummer" i Kundetabellen), holder du museknappen nede og trækker så feltnavnet til feltnavnet i den anden tabel ("varenummer" i Varetabellen). Når du slipper museknappen, trækkes en linje, der forbinder de to felter i de to tabelvinduer. Den tilsvarende betingelse, at indholdet af de to feltnavne skal være identiske, indføres i den resulterende SQL-forespørgsel.

Oprettelsen af en forespørgsel, der er baseret på flere relaterede ark er kun mulig, hvis du bruger LibreOffice som grænseflade i en relationsdatabase.

note

Du kan ikke tilgå tabeller fra forskellige databaser i en forespørgsel. Forespørgsler, der omfatter flere tabeller kan kun oprettes inden for en database-


Angivelse af relationstypen

Hvis du dobbeltklikker på linjen, der forbinder de to sammenkædede felter, eller bruger kommandoen Indsæt - Ny relation, kan du angive relationstypen i dialogen Relationer.

. Alternativt trykker du på Tabulator-tasten, indtil linjen er valgt, og trykker så på Skift+F10 for at få vist kontekstmenuen og der vælge kommandoen Rediger. Nogle databaser understøtter kun en delmængde af de mulige forbindelsestyper.

Slette relationer

For at slette en relation mellem to tabeller, klikker du på forbindelseslinjen og trykker så på Delete-tasten.

Alternativt sletter du de respektive indførsler i Involverede felter i dialogen Relationer. Eller tryk på Tabulator-tasten, indtil forbindelsesvektoren vises fremhævet, tryk så på Skift+F10 for at åbne kontekstmenuen og vælg kommandoen Slet.

Forespørgslen defineres

Vælg de betingelser, der skal definere forespørgslen. Hver af designtabellens kolonner accepterer et datafelt til forespørgslen. Betingelser på en række sammenkædes med et Boolsk AND.

Angivelse af felt navne

Først vælger du alle alle feltnavne fra de tabeller, du vil føje til forespørgslen. Du kan gøre dette enten ved at trække-og-slippe eller ved at dobbeltklikke på et feltnavn i tabelvinduet. Med træk-og-slip-metoden bruger du musen til at trække et feltnavn fra tabelvinduet til den nederste flade i vinduet Forespørgselsdesign. Mens du gør dette, kan du bestemme, hvilken kolonne i vinduet Forespørgselsdesign, der skal tage imod det valgte felt. Et feltnavn kan også vælges ved at dobbeltklikke . Det bliver så føjet til den næste tomme kolonne i vinduet forespørgselsdesign.

Sletning af feltnavne

For at fjerne et feltnavn fra forespørgslen klikker du på feltets kolonneoverskrift og vælger kommandoen Slet på kolonnens kontekstmenu.

Lagring af forespørgslen

Brug ikonet Gem på Standardværktøjslinjen til at gemme forespørgslen. Du vil se en dialog, der beder dig om at indtaste et navn til forespørgslen. Hvis databasen understøtter skemaer, kan du også indtaste et skemanavn.

Skema

Indtast navnet på det skema, der er knyttet til til forespørgsels- eller tabelvisningen.

Forespørgselsnavn eller tabelvisningsnavn

Indtast navnet på forespørgslen eller tabelvisningen.

Datafiltrering

For at filtrere data til forespørgslen indstiller du de ønskede kriterier nederst i vinduet forespørgselsdesign. Disse indstillinger er til rådighed.

Felt

Indtast navnet på det datafelt, der der henvises til i Forespørgslen. Alle indstillinger i filterindstillingens rækker henviser til dette felt. Hvis du her aktiverer en celle med et museklik, vil du se en pileknap, som som gør dig i stand til at vælge et felt. Indstillingen "Tabelnavn.*" vælger alle datafelter med den virkning, at de specificerede kriterier bliver anvendt på alle tabelfelter.

Alias

Angiver et alias. Dette alias vil blive oplistet i forespørgslen i stedet for feltnavnet. Det gør det muligt at anvende brugerdefinerede kolonneetiketter. Hvis for eksempel datafeltet hedder StkNr og du i stedet for dette navn hellere vil se StykNr i forespørgslen i forespørgslen, skriver du StykNr som alias.

I et SQL-udtryk defineres aliasser på denne måde:

SELECT kolonne AS alias FROM tabel.

For eksempel:


SELECT "PtNo" AS "PartNum" FROM "Parts"

Tabel

Den tilsvarende databasetabel over valgte datafelter oplistes her. Hvis du aktiverer denne celle med et museklik, vises en pil, som sætter dig i stand til at vælge en anden tabel til den aktuelle forespørgsel.

Sorter

Hvis du klikker på denne celle, kan du en sorteringsindstilling: stigende, faldende og usorteret. Tekstfelter bliver sorteret alfabetisk og numeriske felter numerisk. I de fleste databaser kan administratorer indstille sorteringsrækkefølgen på databaseniveau.

Synlig

Hvis du markerer egenskaben Synlig ved et datafelt, vises dette felt synligt i den resulterende forespørgsel. Hvis du kun bruger et datafelt til at formulere en betingelse eller lave en beregning, har du ikke nødvendigvis brug for at vise det.

Kriterier

Angiver det første kriterie, som indholdet i datafeltet skal filtreres efter.

eller

Her kan du indtaste et yderligere filtreringskriterie for hver linje. Flere kriterier i en enkelt kolonne bliver fortolket som et boolsk ELLER.

Du kan også bruge linjeoverskrifternes kontekstmenu i det nederste område af forespørgsels-designvinduet til at indsætte et filter baseret på funktion:

Funktioner

Funktionerne, der er tilgængelige her, afhænger af dem, der er stillet til rådighed af databasemotoren.

His du arbejder med den indlejrede HSQL-database, giver listefeltet i rækken Funktion dig disse valgmuligheder:

Indstilling

SQL

Virkning

Ingen funktion

Der udføres ingen funktion.

Gennemsnit

AVG

Beregner et felts aritmetiske gennemsnit.

Antal

COUNT

Bestemmer antallet af poster i tabellen. Tomme felter kan enten tælles med (a) eller udelukkes (b).

a) COUNT(*): Indsættelse af en stjerne som argument tæller alle poster i tabellen.

b) TÆL(kolonne): angivelse af et feltnavn som argument tæller kun de poster, hvor det specificerede felt indeholder en værdi. Poster, hvor feltet har en Nul-værdi (dvs. indeholder ikke tekst- eller numerisk værdi), tælles ikke.

Maksimum

MAX

Bestemmer den højeste værdi af en post i dette felt.

Minimum

MIN

Bestemmer den laveste værdi af en post i dette felt.

Sum

SUM

Beregner summen af summen af posternes værdi i de tilknyttede felter.

Gruppe

GROUP BY

Grupperer forespørgselsdata efter det valgte feltnavn. Funktioner udføres efter de specificerede grupper. I SQL svarer denne indstilling sætningen GRUPPER EFTER. Hvis der tilføjes et kriterie, vises denne indførsel i SQL-undersætningen MED.


Du kan også skrive funktionskald direkte i SQL-udtrykket. Syntaksen er:

SELECT FUNCTION(kolonne) FROM tabel.

For eksempel er funktionskaldet i SQL til beregning af en sum:


SELECT SUM("Pris") FROM "Artikel".

Bortset fra funktionen Group, kaldes ovennævnte samlende funktioner. Det er funktioner, der beregner data ved at skabe sammendrag af resultater. Yderligere funktioner, der ikke er opregnet i rullelisten, kan også være mulige. De er afhængige af, hvilken databasemotor, der specifikt bruges, og af den funktionalitet, der aktuelt stilles til rådighed af den Base-driver, der bruges til at forbinde til den databasemotor.

For at bruge andre funktioner, der ikke er opregnet i listefeltet, skal du indtaste dem manuelt under Felt.

Du kan også tilknytte aliaser til funktionskald. Hvis du vil vise forespørgselsstrengen i kolonneoverskriften, indtaster du et ønsket erstatningsnavn under Alias.

Den tilsvarende funktion i et SQL-udtryk er:

SELECT FUNCTION() AS alias FROM tabel

Eksempel


SELECT COUNT(*) AS tæl FROM "enhed"
note

Hvis du kører en sådan funktion, kan du ikke indsætte nogen yderligere kolonner i forespørgslen udover som et argument i "Group"-funktion.


Eksempler

I det følgende eksempel køres en forespørgsel gennem to tabeller: en "Enhed"s-tabel med feltet "Enhedsnr." og en "Leverandør"-tabel med feltet "Leverandørnavn". Derudover har begge tabeller et fælles feltnavn "Leverandør_Nr."

De følgende trin er nødvendige for at oprette en forespørgsel, der omfatter alle leverandører, der leverer mere end tre artikler.

 1. Indsæt tabellerne "Enhed" og "Leverandører" i forespørgselsdesignet.

 2. Sammenkæd felterne "Leverandør_Nr." i de to tabeller, hvis der ikke allere er en relation af den type.

 3. Dobbeltklik på feltet "Vare_Nr." i tabellen "Vare". Vis linjen Funktion ved hjælp af kontekstmenuen og vælg Count-funktionen,

 4. Indtast >3 som kriterie og deaktiver feltet Symlig.

 5. Dobbeltklik på feltet "Leverandør_Navn" på tabellen "Leverandører" og vælg gruppefunktionen,

 6. Kør forespørgslen.

Hvis "Pris" (til den individuelle pris på en vare) og feltet "Leverandør_nr" (til leverandøren af varen) findes i tabellen "Vare", kan du finde gennemsnitsprisen på varen, som leverandøren leverer med denne forespørgsel:

 1. Indsæt "Vare"-tabellen i forespørgselsdesignet.

 2. Dobeltklik på felterne "Pris" og "Leverandør_nr".

 3. Aktiver Funktions-linjen og vælg funktionen Middeltal fra feltet "Pris".

 4. Du kan også indtaste "Middeltal" som alias-navn på linjen (uden anførselstegnene).

 5. Vælg Gruppe i feltet "Leverandør_Nr".

 6. Kør forespørgslen.

De følgende kontekstmenu-kommandoer og ikoner er tilgængelige:

Funktioner

Skjuler eller viser en række til valg af funktioner.

Tabelnavn

Viser eller skjuler rækken til tabel tabelnavnet.

Alias-navn

Viser eller skjuler rækken med alias-navnet.

Distinkte værdier

Henter kun distinkte værdier fra forespørgslen. Dette gælder mange poster, som kan indeholde adskillige gentagne forekomster af data i de valgte felter. Hvis kommandoen Distinkte værdier er aktiv, skulle du se en post i forespørgslen (DISTINKT). Ellers vil du se alle poster, der svarer til forespørgslens kriterier (ALL).

Hvis for eksempel navnet "Smith" forekommer flere gange i din adressedatabase, kan du vælge kommandoen Distinkte værdier for at angive i forespørgslen, at navnet "Smith" kun må forekomme en gang.

I en forespørgsel, der gælder flere felter, skal kombinationen af værdier fra alle felter være så unik, at resultatet kan formes ud fra en bestemt post. Du har for eksempel "Smith i Chicago" en gang i din adressebog og "Smith i London" to gange. Med kommandoen Distinkte værdier vil forespørgslen bruge de to felter "efternavn" og "by" og returnere resultatet "Smith i Chicago" en gang og "Smith i London" en gang.

I SQL svarer denne kommando til prædikatet DISTINKT.

Begræns

Lader dig begrænse det det maksimale antal poster, der returneres af en forespørgsel.

Hvis konstruktion Begræns tilføjes, vil du højst få det antal rækker, du har angivet. Ellers vil du se alle poster, der svarer til forespørgslens kriterier.

Formulering af filterbetingelser

Når du formulerer filterbetingelser, har du adgang til forskellige operatorer og kommandoer. Bortset fra relations-operatorerne er der SQL-specifikke kommandoer, der gennemsøger databasefelternes indhold. Hvis du bruger disse kommandoer i LibreOffices syntaks, konverterer LibreOffice dem til den tilsvarende SQL-syntaks gennem en intern fortolker. Du kan også indtaste SQL-kommandoen direkte og omgå den interne fortolker. De følgende tabeller giver et overblik over operatorer og kommandoer.

Operator

Betydning

Betingelsen er opfyldt hvis…

=

lig med

… indholdet af feltet er identiske med det angivne udtryk.

Operatoren = bliver ikke vist i forespørgselsfelterne. Hvis du indtaster en værdi uden nogen operator, antages automatisk operatoren = automatisk.

<>

ikke lig med

… feltets indhold svarer ikke til det angivne udtryk.

>

større end

… feltets indhold er større end det angivne udtryk.

<

mindre end

… feltets indhold er mindre end det angivne udtryk.

>=

større end eller lig med

… feltets indhold er større end eller lig med det angivne udtryk.

<=

mindre end eller lig med

… feltets indhold er mindre end eller lig med det angivne udtryk.


LibreOffice kommando

SQL-kommando

Betydning

Betingelsen er opfyldt, hvis…

IS EMPTY

IS NULL

er nul

… feltet indeholder ingen data, Ved Ja/Nej-felter med tre mulige tilstande, forespørger denne kommando automatisk om den den ubestemte tilstand (hverken Ja eller Nej).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

er ikke tom

…feltet er ikke tomt, det vil sige: det indeholder data.

LIKE

pladsholder(*) for for ethvert antal tegn

pladsholder (?) for præcis ét tegn

LIKE

pladsholder (%) for ethvert antal tegn

Pladsholder (_) for præcis ét tegn

er et element i

… datafeltet indeholder det angivne udtryk. (*) pladsholderen angiver om udtrykket x findes i begyndelsen (x*), i slutningen af (*x) eller inde i feltindholdet (*x*). Som pladsholder i SQL-forespørgsler kan du enten indtaste SQL-tegnet % eller den kendte filsystem-pladsholder (*) i LibreOffice-grænseflade.

Pladsholderne (*) eller (%) står for et vilkårligt antal tegn. Spørgsmålstegnet (?) i LibreOffice-grænsefladen eller (_) i SQL-forespørgsler bruges til at repræsentere præcis ét tegn.

NOT LIKE

NOT LIKE

Er ikke et element i

… feltet indeholder ikke data med det angivne udtryk.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

Falder inden for intervallet [x,y]

… feltet indeholder en dataværdi, der ligger mellem de to værdier x og y.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

Falder ikke inden for intervallet [x,y]

… feltet indeholder en dataværdi, der ikke ligger mellem de to værdier x og y.

IN (a; b; c...)

Bemærk, at semikoloner bruges som adskillere i alle lister over værdier!

IN (a, b, c...)

indeholder a, b, c…

… feltnavnet indeholder et af de angivne udtryk a, b, c,… Der kan angives et vilkårligt antal udtryk og resultatet af forespørgslen bestemme af en boolsk OR-operator. Udtrykkene a, b, c,… kan være enten tal eller bogstaver

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

indeholder ikke a, b, c...

… feltet indeholder ikke et af de angivne udtryk a, b, c,…

= TRUE

= TRUE

har værdien Sand

… feltnavnet har værdien Sand.

= FALSE

= FALSE

har værdien Falsk

… feltets dataværdi er sat til Falsk.


Eksempler

='Ms.'

returnerer feltnavn med feltindholdet "Ms."

<'2001-01-10'

returnerer datoer før den 10. januar 2001

LIKE 'g?ve'

returnerer poster med feltindhold som "give" og "gave".

LIKE 'S*'

returnerer poster med feltindhold så som "Sun".

BETWEEN 10 AND 20

returnerer poster med et feltindhold mellem værdierne 10 og 20 (Felterne kan være enten tekstfelter eller talfelter).

IN (1; 3; 5; 7)

returnerer poster med værdier 1, 3, 5, 7. Hvis feltnavnet for eksempel indeholder et elementnummer, kan du oprette en forespørgsel, der returnerer elementet med det angivne nummer.

NOT IN ('Smith')

returnerer poster, der ikke indeholder "Smith".


LignerUndvigesekvens: {escape 'escape-tegn'}

Eksempel


SELECT * FROM Item WHERE ItemName LIKE 'The *%' {escape '*'}

Eksemplet vil give dig alle elementer, hvor elementnavnet begynder med 'The *'. Det betyder, at du også kan søge efter tegn, der ellers ville fortolket som pladsholdere, som for eksempel *, ?, _, % eller punktum.

Outer Join undvigesekvens: {oj outer-join}

Eksempel


SELECT Article.* FROM {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Forespørg i tekstfelter

For at forespørge til indholdet af et tekstfelt, er du nødt til at sætte udtrykket mellem enkelt-anførselstegn. Forskellen mellem STORE og små bogstaver afhænger af den brugte database. LIKE gør, pr. definition, denne skelnen (selv om nogle databaser ikke fortolker dette strengt).

Forespørgsler i datofelter

Datofelter repræsenteres som #Dato# for klart at identificere dem som datoer. Dato, tid og dato/tid-konstanter (literals) anvendt i betingelser kan være enten af typen SQL Escape Syntaks eller i standard SQL2-syntaks.

Elementet Dato-type

SQL undvigelse syntaks #1 - kan være forældet

SQL Undvigelse syntaks #2

SQL2 syntaks

Dato

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

'YYYY-MM-DD'

Tid

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

DatoTid

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Eksempel


SELECT {d '1999-12-31'} FROM world.years

Eksempel


SELECT * FROM mytable WHERE years='1999-12-31'

Alle datoudtryk (dato literaler) skal omgives med enkelte anførselstegn. (Find flere detaljer i referencen til den særlige database og det bindeord, du bruger.)

Forespørgsler i Ja/Nej-felter

Til at forespørgsler Ja/nejfelter, bruget du den følgende syntaks til dBASE-tabeller:

Status

Forespørgselskriterie

Eksempel

Ja

i dBASE-tabeller. ikke lig med nogen given værdi

=1 returnerer alle poster, hvor Ja/Nej-feltet har statuts "Ja" eller "Til" (markeret med sort, returns all records where the Yes/No field has the status "Yes" or "On" (selected in black),

Nej

.

=0 returnerer alle poster, hvor Ja/Nej-feltet har status "Nej" eller "Fra" (ingen markering).

Nul

ER NUL

ER NUL returnerer alle poster, hvor Ja/Nej-feltets status er hverken Ja eller Nej (markeret med gråt).


note

Syntaksen afhænger af det brugte database-system. Du bør også lægge mærke til, at Ja/Nej-felter kan defineres anderledes (kun 2 tilstande i stedet for 3).


Parameterforespørgsler

Parameterforespørgsler lader brugeren indtaste værdier under kørslen. Disse værdier bruges indenfor kriterierne for valg af poster til visning. Enhver sådan værdi har et parameternavn associeret med den, som bruges til at spørge brugeren, når forespørgslen er kørt.

Parameternavne har et foranstillet kolon i forespørgslens både Design- og SQL-visninger. Dette kan bruges, når som helst en værdi kan vises. Hvis den samme værdi skal vises mere end en gang i forespørgslen, bruges det samme parameternavn.

I det enkleste tilfælde, hvor brugeren skriver en værdi, som matches for lighed, skrives parameternavnet med dets indledende kolon simpelthen ind i rækken Kriterier. I SQL-tilstand bør det skrives som WHERE "Field" = :Parameter_name

warning

Parameter må ikke indeholder nogen af tegnene <mellemrum>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. DE må ikke være feltnavne eller SQL-reserverede ord. De kan være de samme ord som aliasser.


tip

En nyttig fremgangsmåde til valg af poster baseret på dele af et felts indhold er at tilføje en skjult kolonne med "LIKE '%' || :Part_of_field || '%'" som kriterie. Dette vil udvælge poster med et præcist match. Hvis der ønskes en test uden hensyn til Stort-og-småt, er en løsning at bruge LOWER (Field_Name) som felt og LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ) som kriterie. Bemærk, at mellemrummene i kriteriet er vigtige; hvis de udelades, læser SQL-fortolkeren hele kriteriet som en streng, der skal matches. I SQL-tilstand bør dette indtastes som LOWER ( "Field_Name" ) LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ).


Parameterforespørgsler kan bruges som datakilde til underformularer, for at tillade brugeren af begrænse de viste poster.

Parameter-input

Dialogen Parameter-input beder brugeren indtaste parameterværdierne. Indtast en værdi til hver forespørgselsparameter og bekræft ved klikke på OK eller ved at skrive Enter.

De værdier, brugeren indtaster, kan bestå af ethvert tegn, SQL tillader til det relevante kriterie; dette kan afhænge af det underliggende database-system.

tip

Brugeren kan bruge SQL-jokertegnene "%" (vilkårlig streng) eller "_" (vilkårligt enkelttegn) som en del af værdien til at hente poster med mere komplekse kriterier.


SQL-tilstand

SQL står for "Structured Query Language (Struktureret forespørgselssprog)" og beskriver instruktioner til at opdatere og administrere relationsdatabaser.

I LibreOffice har du ikke brug for kendskab til SQL til de fleste forespørgsler, eftersom du er nødt til at indtaste SQL-kode. Hvis du opretter en forespørgsel i Forespørgselsdesigneren, konverterer LibreOffice automatisk dine instruktioner til den tilsvarende SQL-syntaks. Hvis du med hjælp af knappen Slå designvisning Til/Fra, skifter til SQL-visningen, kan du se SQL-kommandoer til en forespørgsel, der allerede er oprettet.

Du kan formulere din forespørgsel direkte i SQL-kode. Bemærk imidlertid, at den særlige syntaks er afhængig af det databasesystem. du bruger.

Hvis du indtaster SQL-koden manuelt, kan du oprette SQL-specifikke forespørgsler, der ikke understøttes af den grafiske brugerflade i Forespørgselsdesigneren. Disse forespørgsler skal udføres i den hjemmehørende SQL-tilstand.

Ved at klikke på ikonet Kør SQL-kommando direkte i SQL-visningen, kan du formulere en forespørgsel, der ikke bearbejdes af LibreOffice men sendes direkte til databasemotoren.

Støt os venligst!