Adresser og referencer, absolutte og relative

Relativ adressering

Cellen i kolonne A, række 1 er adresseret som A1. Du kan adressere en række tilstødende celler ved først at indtaste koordinaterne for øverste venstre celle af området, så et kolon fulgt af koordinaterne for nederste højre celle. For eksempel, området af de første fire celler i det øverste venstre hjørne er adresseret som A1:B2.

Ved at adressere et område på denne måde, laver du en relativ henvisning til A1:B2. Relativ her betyder at referencen til dette område vil blive justeret automatisk når du kopierer formlerne.

Absolutte adressering

Absolutte henvisninger er det modsatte af relative adresseringer. Et dollartegn er placeret før hver bogstav og tal i en absolut reference, for eksempel, $A$1:$B$2.

Tipikon

LibreOffice kan konvertere den aktuelle reference, hvor markøren er placeret på indtastningslinjen, til absolut og vice versa ved at trykke på F4. Hvis du starter med en relativ adresse såsom A1, sættes både række og kolonne sat til absolutte referencer ($A$1) første gang du trykker denne tastekombination. Anden gang, gøres kun rækken absolut (A$1), og den tredje gang, kun kolonnen ($A1). Hvis du taster tastekombinationen endnu engang vil både kolonne og række ændret tilbage til relativ (A1)


LibreOffice Calc viser referencerne til en formel. Hvis, for eksempel du klikker på formlen =SUM(A1:C5;D15:D24) i en celle, fremhæves de to krydshenvisningsområder i arket med farve. For eksempel kan formlen "A1:C5" være blå og celleområdet i indrammet i samme nuance af blå. Den næste formel "D15:D24" kan være markeret i rød på samme måde.

Hvornår bruges relative og absolutte henvisninger ?

Hvad adskiller en relativ reference? Antag at du i celle E1 gerne vil beregne summen af cellerne i område A1:B2. Formlen i E1 ville være: =SUM(A1:B2). Hvis du senere bestemmer dig for at indsætte en ny kolonne foran kolonne A, ville de elementer, som du tilføjer så være i B1:C2 og formlen ville være i F1, ikke i E1. Efter indsættelse af den ny kolonne, vil du derfor nødsaget til at kontroller og korrigere alle formler i arket, og muligvis også t i andre ark.

Heldigvis gør LibreOffice dette arbejde let for dig. Efter at have indsat en ny kolonne A, vil formlen =SUM(A1:B2) automatisk blive opdateret til =SUM(B1:C2). Rækkenumre vil også automatisk blive tilpasset når en ny række 1 bliver indsat. Absolutte og relative referencer bliver altid justeret i LibreOffice Calc når det refererede område flyttes. Men vær omhyggelig hvis du kopierer en formel. I så fald vil kun den relative referencer blive justeret, ikke de absolutte referencer.

Absolutte henvisninger er brugt når en beregning refererer til én specifik celle i dit ark. Hvis en formel som refererer absolut til præcis denne celle bliver kopieret relativt til en celle neden under den oprindelige celle, vil henvisningen også blive flyttet ned.

Bortset fra når nye rækker og kolonner indsættes, kan referencer også ændres når en eksisterende formel refererer til en bestemt celler bliver kopieret til et andet område på arket. Antag at du indtastede formlen =SUM(A1:A9) i række 10. Hvis du vil beregne summen af den tilstødende kolonne til højre, skal du bare kopiere denne formel til cellen til højre. Kopien af formlen i kolonne B vil automatisk blive tilpasset til =SUM(B1:B9).

Støt os venligst!