Adresser og referencer, absolutte og relative

Cellereferencer

En individuel celle identificeres fuldt ud af det ark, den tilhører, kolonneidentifikationen (bogstavet) placeret langs toppen af kolonnerne og en rækkeidentifikator (nummer) fundet langs venstre side af regnearket. På regneark læst fra venstre mod højre er den komplette reference for den øverste venstre celle i arket Ark.A1.

Celleområder

Du kan referere til en samling af celler ved at henvise til dem i områder. Områder kan være en blok af celler, hele sæt kolonner og hele sæt rækker. Området A1:B2 er de første fire celler i øverste venstre hjørne af arket. Område A:E indeholder alle cellerne i kolonne A, B, C, D og E. Område 2:5 indeholder alle cellerne i række 2, 3, 4 og 5.

Referencen til en celle i et andet dokument indeholder det fuldt kvalificerede navn på det andet dokument mellem enkelte anførselstegn ('), derefter en hash # og derefter navnet på arket af det andet dokument efterfulgt af et punktum og cellens navn eller reference.

For example, .

note

Stien og dokumentnavnet URI skal altid være omgivet af enkelte anførselstegn. Hvis navnet indeholder enkelte anførselstegn ('), skal de angives med to enkelte anførselstegn (''). Et arknavn kan kun angives uden anførselstegn, hvis det hverken indeholder et mellemrum eller et tegn, der ville være en operator, og hvis navnet ikke er rent numerisk (f.eks. skal '123' angives med anførselstegn).


Henvisningsoperatorer

Disse operatorer returnerer et celleområde bestående af nul, en eller flere celler.

Område har den højeste forrang, dernæst skæringspunkt og til sidst foreningsmængde.

Operator

Navn

Eksempel

:

Område

A1:C108, A:D or 3:13

!

Fællesmængde

SUM(A1:B6!B5:C12)

Beregner summen af alle celler i fællesmængden. I dette eksempel er resultatet summen af celler B5 og B6.

~

Sammensætning eller foreningsmængde

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


Relativ adressering

Cellen i kolonne A, række 1 er adresseret som A1. Du kan adressere en række tilstødende celler ved først at indtaste koordinaterne for øverste venstre celle af området, så et kolon fulgt af koordinaterne for nederste højre celle. For eksempel, området af de første fire celler i det øverste venstre hjørne er adresseret som A1:B2.

Ved at adressere et område på denne måde, laver du en relativ henvisning til A1:B2. Relativ her betyder at referencen til dette område vil blive justeret automatisk når du kopierer formlerne.

Absolutte adressering

Absolutte henvisninger er det modsatte af relative adresseringer. Et dollartegn er placeret før hver bogstav og tal i en absolut reference, for eksempel, $A$1:$B$2.

tip

LibreOffice kan konvertere den aktuelle reference, hvor markøren er placeret i inputlinjen, fra relativ til absolut og omvendt ved at trykke på F4. Hvis du starter med en relativ adresse såsom A1, første gang du trykker på denne tastekombination, er både række og kolonne sat til absolutte referencer ($A$1). Anden gang kun rækken (A$1), og tredje gang kun kolonnen ($A1). Hvis du trykker på tastekombinationen en gang til, skiftes både kolonne- og rækkehenvisninger tilbage til relativ (A1)


LibreOffice Calc viser referencerne til en formel. Hvis, for eksempel du klikker på formlen =SUM(A1:C5;D15:D24) i en celle, fremhæves de to krydshenvisningsområder i arket med farve. For eksempel kan formlen "A1:C5" være blå og celleområdet i indrammet i samme nuance af blå. Den næste formel "D15:D24" kan være markeret i rød på samme måde.

Hvornår bruges relative og absolutte henvisninger ?

Hvad adskiller en relativ reference? Antag at du i celle E1 gerne vil beregne summen af cellerne i område A1:B2. Formlen i E1 ville være: =SUM(A1:B2). Hvis du senere bestemmer dig for at indsætte en ny kolonne foran kolonne A, ville de elementer, som du tilføjer så være i B1:C2 og formlen ville være i F1, ikke i E1. Efter indsættelse af den ny kolonne, vil du derfor nødsaget til at kontroller og korrigere alle formler i arket, og muligvis også t i andre ark.

Heldigvis gør LibreOffice dette arbejde let for dig. Efter at have indsat en ny kolonne A, vil formlen =SUM(A1:B2) automatisk blive opdateret til =SUM(B1:C2). Rækkenumre vil også automatisk blive tilpasset når en ny række 1 bliver indsat. Absolutte og relative referencer bliver altid justeret i LibreOffice Calc når det refererede område flyttes. Men vær omhyggelig hvis du kopierer en formel. I så fald vil kun den relative referencer blive justeret, ikke de absolutte referencer.

Absolutte henvisninger er brugt når en beregning refererer til én specifik celle i dit ark. Hvis en formel som refererer absolut til præcis denne celle bliver kopieret relativt til en celle neden under den oprindelige celle, vil henvisningen også blive flyttet ned.

Bortset fra når nye rækker og kolonner indsættes, kan referencer også ændres når en eksisterende formel refererer til en bestemt celler bliver kopieret til et andet område på arket. Antag at du indtastede formlen =SUM(A1:A9) i række 10. Hvis du vil beregne summen af den tilstødende kolonne til højre, skal du bare kopiere denne formel til cellen til højre. Kopien af formlen i kolonne B vil automatisk blive tilpasset til =SUM(B1:B9).

Støt os venligst!